Connect with us

Hodowca i Jeździec

Cześć Jego Pamięci

Od Redakcji

Cześć Jego Pamięci

Michał Wierusz-Kowalski, sekre­tarz redak­cji

Właśnie, sta­ra­niem Państwowego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego, po raz kolej­ny uka­za­ła się na ryn­ku 2 tomo­wa, wspa­nia­ła pra­ca prof. Witolda Pruskiego, czy­li „Hodowla Koni”. O ponad­cza­so­wej war­to­ści dzie­ła niech świad­czy fakt, iż w cią­gu nie­ca­łe­go mie­sią­ca cały liczą­cy 1000 egzem­pla­rzy nakład wypa­ro­wał...
Za nie­ca­łe 10 mie­się­cy będzie­my obcho­dzi­li 25 rocz­ni­cę śmier­ci Witolda Pruskiego! Tak, upły­wa ćwierć wie­ku kie­dy to odszedł od nas wybit­ny uczo­ny i facho­wiec wiel­kiej mia­ry, a tak­że peda­gog ze szcze­gól­nym talen­tem do jed­na­nia sobie słu­cha­czy tudzież czy­tel­ni­ków, wyra­bia­jąc ich na tęgich spe­cja­li­stów, odda­nych bez resz­ty swe­mu zawo­do­wi... ale czy w ogó­le ktoś o tym pamię­ta?
Profesor Witold Pruski - hipo­log, wycho­wa­nek SGGW, wie­lo­let­ni pra­cow­nik nauko­wy w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN oraz kie­row­nik Działu Biologii i Użytkowania Koni, zna­ko­mi­ty pol­ski zoo­tech­nik, dok­tor hono­ris cau­sa, Członek Honorowy PZHK, Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, nie­stru­dzo­ny znaw­ca i orga­ni­za­tor hodow­li koni w Polsce, wiel­ce zasłu­żo­ny dla jej roz­wo­ju, dobry duch wyści­gów, autor licz­nych uni­kal­nych ksią­żek, prac nauko­wych i pod­ręcz­ni­ków, nagro­dzo­ny wyso­ki­mi odzna­cze­nia­mi pań­stwo­wy­mi i nauko­wy­mi... a nade wszyst­ko czło­wiek wiel­kie­go ser­ca, dobro­ci i nie­osza­co­wa­nej szla­chet­no­ści.
Żołnierz naj­pierw 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, a następ­nie 2 Pułku Ułanów Grochowskich, w któ­rym odbył kam­pa­nię 1919-1920 r., odzna­czo­ny Krzyżem Walecznych.
Wraz z odej­ściem Witolda Pruskiego nasza nauka bez­pow­rot­nie utra­ci­ła nesto­ra pol­skich zoo­tech­ni­ków, świa­to­wej sła­wy uczo­ne­go w zakre­sie hipo­lo­gii i histo­rii hodow­li zwie­rząt gospo­dar­skich; ponad­to zapa­lo­ne­go biblio­fi­la, kolek­cjo­ne­ra, praw­dzi­we­go konia­rza jakich obec­nie już nie­ste­ty brak...
Profesor Witold Pruski ku pożyt­ko­wi potom­nych prze­ka­zał biblio­te­ce SGGW 2920 wolu­mi­nów wydaw­nictw zwar­tych, 136 tys. sztuk cza­so­pism, 120 teczek ręko­pi­sów i doku­men­tów, zbiór foto­gra­fii i nega­ty­wów, albu­mów, map, pla­nów oraz kar­to­tek przed­mio­to­wych - gigan­tycz­ny księ­go­zbiór kurzem zapo­mnie­nia obra­sta­ją­cy, podob­nie jak i grób na Cmentarzu Powązkowskim, któ­ry dzi­siaj wyglą­da zgo­ła ina­czej niż przed 25 laty... A mia­ła być odda­na cześć Jego pamię­ci...

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę