Connect with us

Hodowca i Jeździec

Polak Najlepszy w Europie

fot. Jacek Jantoń - Hodowca i Jeździec

Sport i wyścigi

Polak Najlepszy w Europie

W ostat­ni week­end sierp­nia, 26-27, 2017 w Celle-Niemcy odbył się naj­waż­niej­szy, uzna­wa­ny za nie­for­mal­ne mistrzo­stwa Europy Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia CIAT Celle 2017.

W kon­kur­sie wystar­to­wa­ło 38 ekwi­pa­ży z całej Europy. Polskę repre­zen­to­wa­li Irek Kozłowski  powo­żą­cy czwór­ką koni: Kabaret Jagodne, Walencja, WezyrKalina Jagodne zaprzę­żo­ną do roofse­at­bre­aka z 1910 roku i Jacek Jantoń powo­żą­cy parą koni ślą­skich - ogie­rem Biliver-S i wała­chem Brando zaprzę­żo­ny­mi w lejc czy­li tan­dem lub szy­dło do cha­ret­te z 1900 roku. Irkowi na pojeź­dzie towa­rzy­szy­ła żona Natalia z dzieć­mi HelenkąAntkiem oraz Rafał Zieliński w cha­rak­te­rze gościa, a tak­że JoannaWeronika Zwierzykowskie w cha­rak­te­rze gro­om-ów. Jackowi towa­rzy­szy­ła żona Agnieszka oraz Marek Słowik i tre­ner koni Paweł Andrzejewski.

Konkurs tra­dy­cyj­nie roz­po­czę­ła sobot­nia pre­zen­ta­cja, pod­czas któ­rej sędzio­wie z Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii na trzech osob­nych sta­no­wi­skach oce­nia­li konie, pojaz­dy, uprzę­że, pasa­że­rów oraz wra­że­nia ogól­ne. W nie­dzie­lę zaprzę­gi wyru­sza­ły w 15 kilo­me­tro­wą tra­sę wio­dą­cą uli­ca­mi uro­kli­we­go Celle oraz duk­ta­mi wokół mia­sta, poko­nu­jąc pięć spraw­no­ścio­wych prze­szkód. Konkurs zwy­cza­jo­wo zakoń­czy­ła zręcz­ność powo­że­nia.

Po pre­zen­ta­cji Jacek Jantoń był trze­ci.

Po pró­bie mara­to­no­wej  zdo­był pro­wa­dze­nie, któ­re­go nie oddał już do koń­ca zawo­dów zwy­cię­ża­jąc kla­sy­fi­ka­cję gene­ral­ną kon­kur­su poko­nu­jąc zaprzę­gi jed­no­kon­ne, pary i czwór­ki. Irek Kozłowski zajął 23-cie miej­sce.
Najbardziej doświad­czo­ny pol­ski zawod­nik tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia Marek Doruch w ponie­dzia­łek na Facebooku napi­sał:
„Jacku!!!  Wielkie gra­tu­la­cje, wygrać gene­ral­kę w Celle jest bar­dzo trud­no, ale wygrać ją tan­de­mem jest pra­wie nie­moż­li­we, nie pamię­tam żeby to się zda­rzy­ło przy­naj­mniej od 15 lat. Dla mnie dodat­ko­wa radość, bo pojaz­dem wyre­mon­to­wa­nym w moim  zakła­dzie.”

Zdjęcia: Jacek Jantoń
Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Sport i wyścigi

 • Cavaliada Cavaliada

  Sport i wyścigi

  CAVALIADA Poznań 2019

  By

  Już po raz dzie­sią­ty, na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 28 listo­pa­da – 1 grud­nia odbę­dzie się wiel­kie jeź­dziec­kie...

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę