Connect with us

Hodowca i Jeździec

Spotkajmy się pod Komarowem!

99. Rocznica Bitwy pod Komarowem - palakt

Zaproszenia

Spotkajmy się pod Komarowem!

31 sierp­nia 1920 r. roze­gra­ła się ostat­nia kam­pa­nia kon­na, a zara­zem naj­więk­sza bitwa kawa­le­ryj­ska XX wie­ku.

Pod Komarowem roz­gro­mio­na zosta­ła i zmu­szo­na do odwro­tu słyn­na Pierwsza Armia Konna Budionnego. Stan liczeb­ny pol­skiej jaz­dy to oko­ło 1.500 kawa­le­rzy­stów. Przeciwnik liczył oko­ło 8.000. A jed­nak to stro­na pol­ska zwy­cię­ży­ła w tym boju, Kontrarmia zaś stra­ci­ła 2/3 swe­go sta­nu oso­bo­we­go. Straty stro­ny pol­skiej to ok. 300 pole­głych i ran­nych oraz 500 koni.

Bitwa ta zosta­ła uzna­na przez histo­ry­ków woj­sko­wych za jed­no z sze­ściu naj­więk­szych zwy­cięstw jaz­dy w histo­rii Polski, obok Grunwaldu, Chocimia, Kircholmu, Wiednia i Sommosiery. Warto pod­kre­ślić, iż tere­ny te były miej­scem dzia­łań wojen­nych tak­że w roku 1914 i 1939.

Jak co roku w rocz­ni­cę bitwy pod Komarowem obcho­dzić będzie­my Święto Kawalerii Polskiej.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Zaproszenia

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę