Connect with us

Hodowca i Jeździec

Rozważania przed Rotterdamem

Sport i wyścigi

Rozważania przed Rotterdamem

Zbliżające się Mistrzostwa Europy w Rotterdamie nasu­nę­ły mi reflek­sję na temat wyni­ków koni wyho­do­wa­nych w Polsce w impre­zie tej ran­gi.

Jan Kowalczyk na mie­rzą­cej 156 cm kla­czy Drobnica wlkp (Dreibund wsch.pr. – Druchnia wlkp / Tamerlan trk.) – pra­wie o tym samym wzro­ście, co Okarino, zajął dla Polski w sko­kach przez prze­szko­dy naj­wyż­sze w histo­rii – 4. miej­sce indy­wi­du­al­nie w Mistrzostwach Europy. Co cie­ka­we zawo­dy te były roz­ry­wa­ne rów­nież w Rotterdamie w roku 1967, tak jak te naj­bliż­sze w 2019 r. Drobnica i Jan Kowalczyk byli pod koniec lat 60-tych XX wie­ku naj­lep­szą pol­ską parą. Należy wspo­mnieć, że w latach 1966 i 1967 para ta się­ga­ła dwu­krot­nie po tytuł Mistrza Polski.

Polska naj­wy­żej zosta­ła skla­sy­fi­ko­wa­na na 8. miej­scu w 1981 roku. Osiągnięcia z ostat­nich lat są raczej tłem dla tych rezul­ta­tów.
Najciekawsze jest jed­nak to, że wszyst­kie konie dosia­da­ne przez pol­ski zespół pocho­dzi­ły z rodzi­mej hodow­li, acz­kol­wiek dwa z nich były fol­blu­ta­mi.

W skład dru­ży­ny wcho­dzi­li:

  • Jan KowalczykArtemor xo (Eros xx – Artemiza xo / Equator xo)
  • Krzysztof FerensteinKobryń wlkp (Oran wlkp – Kabza wlkp / Jamajka wsch.pr.)
  • Bohdan Sas JaworskiBremen xx (Kemal – Brema / Dar es Salam)
  • Hubert SzaszkiewiczSelenit xx (Mintmaster – Saława / Pink Pearl)

autor: Piotr Kozioł

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę