Connect with us

Hodowca i Jeździec

Sopockie zawo­dy kon­ne w ści­słej świa­to­wej czo­łów­ce

Sport i wyścigi

Sopockie zawo­dy kon­ne w ści­słej świa­to­wej czo­łów­ce

Z wiel­ką rado­ścią infor­mu­je­my, że zna­ne miło­śni­kom jeź­dziec­twa i nie tyl­ko, sopoc­kie zawo­dy w sko­kach przez prze­szko­dy CSIO 5* zna­la­zły się w pierw­szej dywi­zji euro­pej­skich roz­gry­wek Pucharu Narodów FEI Longines Nations Cup Jumping. Tym samym Sopot zna­lazł się w nie­zwy­kle pre­sti­żo­wym gro­nie ośmiu miast obok La Baule, Samorin, St Gallen, Rotterdam, Falsterbo, Hickstead i Dublina.

Pierwsza Europejska Dywizja w Pucharze Narodów to abso­lut­na czo­łów­ka, odpo­wied­nik pił­kar­skiej Ligi Mistrzów, do któ­rej zali­cza­ne są tyl­ko naj­wy­żej oce­nia­ne zawo­dy. Sam fakt, że CSIO 5* Sopot zna­la­zło się w tym gro­nie potwier­dza, jak wyso­ką pozy­cję na are­nie świa­to­wej wypra­co­wał orga­ni­za­tor tych zawo­dów, sopoc­ki Hipodrom.

To ogrom­ne wyróż­nie­nie jest uko­ro­no­wa­niem wie­lu lat cięż­kiej pra­cy, dzię­ki któ­rej sopoc­kie zawo­dy są bar­dzo wyso­ko cenio­ne zarów­no przez czo­ło­wych świa­to­wych zawod­ni­ków, jak rów­nież przez wła­dze Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej FEI.

CSIO (z fran­cu­skie­go: Concours de Saut International Officiel) to bar­dzo pre­sti­żo­we zawo­dy, pod­czas któ­rych roz­gry­wa­ny jest kon­kurs dru­ży­no­wy Puchar Narodów. Może się on odbyć tyl­ko raz w roku w danym pań­stwie, wła­śnie pod­czas CSIO.

Zawody CSIO odby­ły się w Polsce po raz pierw­szy w 1927 roku, na sta­dio­nie hip­picz­nym w Łazienkach w Warszawie. W zawo­dach obok Polaków uczest­ni­czy­ły  eki­py Francji i Węgier. Puchar Narodów w pierw­szych zawo­dach CSIO zdo­by­li Polacy.

W Sopocie CSIO po raz pierw­szy odby­ło się w roku 1983, zaś tego­rocz­ne zawo­dy będą dwu­dzie­sty­mi pierw­szy­mi roze­gra­ny­mi na tere­nie Hipodromu Sopot.

W ostat­nich latach na sopoc­kim par­ku­rze moż­na było podzi­wiać takie legen­dy jeź­dziec­twa jak Beezie Madden (w chwi­li star­tu zaj­mo­wa­ła 10. miej­sce w świa­to­wym ran­kin­gu), bra­cia Joh i Michael Whitaker - zało­ży­cie­le naj­słyn­niej­sze­go kla­nu jeź­dziec­kie­go w Wielkiej Brytanii, Laura Renwick, Emanuele Gaudiano, Jérôme Guery, Jos Lansink, Andreas Schou, Janne Friederikr Meyer, Katharina Offel, czy Peder Fredrickson, któ­ry w 2016 roku został Sportowcem Roku w Szwecji. W Sopocie regu­lar­nie star­tu­je też obec­nie naj­lep­szy pol­ski sko­czek, Jarosław Skrzyczyński (miej­sce 87 w świa­to­wym ran­kin­gu).

Zawody CSIO 5* odbę­dą się w dniach 14-17 czerw­ca 2018 na tere­nie sopoc­kie­go Hipodromu.

Więcej na temat zawo­dów moż­na zna­leźć na stro­nie www.csio.sopot.pl

Facebook: @CSIOSopot, Instagram: csio5sopot

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę