Connect with us

Hodowca i Jeździec

Śląsko-opol­skie zna­ko­mi­to­ści

IV Pokaz Ogierów ŚOZHK

Reportaż

Śląsko-opol­skie zna­ko­mi­to­ści

Pokaz ogie­rów Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni

Można śmia­ło uznać, że na tere­nie Cichoń Dressage w Radzionkowie (w woj. ślą­skim) nie tyl­ko naro­dzi­ła się, ale tak­że utrwa­li­ła nowa tra­dy­cja. W pierw­szym kwar­ta­le roku odby­wa się pokaz, na któ­ry cze­ka­ją hodow­cy i zawod­ni­cy.

23 lute­go 2019 roku pokaz roz­po­czął się od pre­zen­ta­cji ogie­rów hodow­la­nych zare­je­stro­wa­nych w PZHK, a sta­cjo­nu­ją­cych na tere­nie ŚOZHK. Przed publicz­no­ścią hodow­cy zapre­zen­to­wa­li ogie­ry nie­mal wszyst­kich pol­skich ras! Konie poka­zy­wa­ne były w ręku, w ruchu swo­bod­nym, a tak­że zapre­zen­to­wa­ły swo­je moż­li­wo­ści użyt­ko­we.

Oryginalnym i zabaw­nym pomy­słem była insce­ni­za­cja „Kopciuszka”, w któ­rym jed­nym z boha­te­rów pierw­szo­pla­no­wych, oczy­wi­ście jak na pokaz „koń­ski” przy­sta­ło, był ogier ślą­ski Lizander. Bajka spo­tka­ła się żywio­ło­wą reak­cją publicz­no­ści.

Spośród koni uczest­ni­czą­cych w poka­zie publicz­ność wybra­ła swo­je­go ulu­bień­ca. Został nim ślą­ski, siwy ogier ALVARO (Alger-Akacja po Arabetto) hod. Bogusław Gołgowski i wł. Andrzej Skorupa, zapre­zen­to­wa­ny przez Andrzeja Serwotkę.

Po połu­dniu zain­te­re­so­wa­ni mogli uczest­ni­czyć w mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji hodow­la­nej „How to bre­ed a suc­cess?”, wie­czo­rem zaś uczest­ni­czyć w poka­zie Cichoń Stallions Show 2019.

Relację z poka­zu ogie­rów licen­cjo­no­wa­nych ŚOZHK 2019 oraz z Cichoń Stallions Show 2019 będzie­cie mogli prze­czy­tać w wio­sen­nym nume­rze Hodowcy i Jeźdźca, któ­ry uka­że się na począt­ku kwiet­nia.

Tymczasem zapra­sza­my was do obej­rze­nia gale­rii zdjęć i fil­mów z tego wyda­rze­nia.

https://www.facebook.com/372964922809585/photos/a.372965426142868/1802598483179548/
Ulubieniec publicz­no­ści

Więcej w Reportaż

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę