Connect with us

Hodowca i Jeździec

Nowy spor­to­wy sezon jeź­dziec­ki rusza w kwiet­niu w Strzegomiu

Foto: Leszek Wójcik

Sport i wyścigi

Nowy spor­to­wy sezon jeź­dziec­ki rusza w kwiet­niu w Strzegomiu

Ponad pół­to­ra tysią­ca koni prze­ga­lo­po­wa­ło w ubie­głym sezo­nie przez strze­gom­ski hipo­drom. Przeszło kil­ka­dzie­siąt godzin trans­mi­sji tele­wi­zyj­nych śle­dzi­ło kil­ka milio­nów widzów na całym świe­cie. Już za mie­siąc rusza kolej­ny sezon zawo­dów jeź­dziec­kich w Strzegomiu.

W kalen­da­rzu znaj­du­je się pięć dużych imprez mię­dzy­na­ro­do­wych, w tym Puchar Narodów oraz Mistrzostwa Europy Pony. Ogólnopolskie Zawody w sko­kach przez prze­szko­dy otwie­ra­ją­ce sezon otwar­ty dys­cy­pli­ny sko­ków, Krajowe Zawody WKKW oraz Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW uzu­peł­nia­ją bar­dzo boga­ty kalen­darz.

Sezon spor­to­wy wystar­tu­je w pierw­szy week­end kwiet­nia, zain­au­gu­ru­ją go zawo­dy Strzegom Spring Open. Otwarte są już pane­le zgło­szeń: do kon­kur­sów mię­dzy­na­ro­do­wych zawod­ni­cy mogą apli­ko­wać na stro­nie inter­ne­to­wej FEI, a do kon­kur­sów kra­jo­wych na ZawodyKonne.com. Zawody Strzegom Spring Open będą też jed­ną z pierw­szych szans na uzy­ska­nie kwa­li­fi­ka­cji do Mistrzostw Europy Pony. Tydzień po nich na hipo­dro­mie w Morawie roze­gra­ne zosta­ną Ogólnopolskie Zawody w sko­kach przez prze­szko­dy, a w maju Krajowe Zawody WKKW.

Najwyższa ran­gą rywa­li­za­cja w WKKW w Polsce i jed­ne z naj­waż­niej­szych zawo­dów w Europie - Strzegom Horse Trials, w ramach któ­rych roz­gry­wa­ny jest Puchar Narodów – zapla­no­wa­na jest na ostat­ni tydzień czerw­ca. W tym roku mają one szcze­gól­ne zna­cze­nie, gdyż zawo­dy cyklu Pucharu Narodów wyło­nią zespół, któ­ry uzy­ska awans do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Będą też jed­ną z ostat­nich szans kwa­li­fi­ka­cji do Mistrzostw Europy Pony.

Sierpień będzie szcze­gól­nie inten­syw­ny w emo­cje spor­to­we. Na począt­ku mie­sią­ca odbę­dą się zawo­dy Strzegom Summer Tour, w jego poło­wie roze­gra­ne zosta­ną Mistrzostwa Europy Pony w trzech dys­cy­pli­nach olim­pij­skich: ujeż­dże­niu, sko­kach przez prze­szko­dy i WKKW.

W kalen­da­rzu spor­to­wym zna­la­zły się rów­nież, debiu­tu­ją­ce w ubie­głym sezo­nie w Strzegomiu, Mistrzostwa Polski Młodych Koni, któ­re - w dru­giej poło­wie wrze­śnia - pono­wie zosta­ną roze­gra­ne jed­no­cze­śnie w trzech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich.

W poło­wie paź­dzier­ni­ka zawo­da­mi Strzegom October Festival zosta­nie zakoń­czo­ny sezon WKKW w Strzegomiu. Każdej z imprez mię­dzy­na­ro­do­wych towa­rzy­szyć będą zawo­dy kra­jo­we.

W nad­cho­dzą­cym sezo­nie zmie­nia­ją się kate­go­rie zawo­dów mię­dzy­na­ro­do­wych zgod­nie z nowy­mi regu­la­cja­mi Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. Wprowadzona zosta­je dodat­ko­wa kla­sa CCI1*-Intro z obo­wią­zu­ją­cą wyso­ko­ścią prze­szkód do 1,05 m. Wszystkie kate­go­rie zawo­dów od 2019 roku będą mia­ły o jed­ną gwiazd­kę wię­cej.  Dzięki temu w Strzegomiu już w kwiet­niu po raz pierw­szy w Polsce odbę­dą się zawo­dy w WKKW o ran­dze czte­rech gwiaz­dek.

W sezo­nie 2019 w Strzegomiu w każ­dych zawo­dach roze­gra­ne zosta­ną kon­kur­sy WKKW od naj­niż­szych klas kra­jo­wych do 4*, w tym w nowej kla­sie CCI1-Intro.

Szczegółowy opis nowych klas w WKKW dostęp­ny jest na: www.StrzegomHorseTrials.pl w zakład­ce Zawodnicy oraz na Facebooku.

Kalendarz imprez 2019:

  • 05-07.04.2019 – Strzegom Spring Open
  • 12-14.04.2019 – Zawody Ogólnopolskie w sko­kach przez prze­szko­dy
  • 18-19.05.2019 – Krajowe zawo­dy w WKKW
  • 26-30.06.2019 – Strzegom Horse Trials – Puchar Narodów
  • 01-04.08.2019 – Strzegom Summer Tour
  • 15-18.08.2019 – Mistrzostwa Europy Pony w ujeż­dże­niu, sko­kach przez prze­szko­dy i WKKW
  • 19-22.09.2019 – Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu, sko­kach przez prze­szko­dy i WKKW
  • 10-13.10.2019 – Strzegom October Festival

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę