Connect with us

Hodowca i Jeździec

Rekordowo w Lublinie

Sport i wyścigi

Rekordowo w Lublinie

Zawody Cavaliada w Lublinie z roku na rok cie­szą się wśród jeźdź­ców coraz więk­szą popu­lar­no­ścią. Po raz kolej­ny na liście zgło­szeń jest rekor­do­wa licz­ba par.

Chętnych w wzię­cia udzia­łu w dru­gich zawo­dach z cyklu Cavaliada Tour jest ponad 300 par.

Niestety ze wzglę­du na ramy cza­so­we pro­gra­mu orga­ni­za­tor mógł przy­jąć tyl­ko 260 koni. Jeszcze nigdy w hali Targów Lublin nie trze­ba było zawie­szać aż tylu (15) flag.  W tym roku na star­cie zoba­czy­my 140 jeźdź­ców z Belgii, Estonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kirgistanu, Łotwy, Litwy, Holandii, Norwegii, Rumunii, Rosji, Szwecji i Ukrainy.

Wśród gości zagra­nicz­nych nie zabrak­nie gwiazd takich jak Ales Opatrny z Czech, któ­ry w zeszłym roku wygrał Grand Prix Lublina, Andre Plath z Niemiec, Andrius Petrovas z Litwy czy Vladimir Beletskiy z Litwy. Z pierw­szej dzie­siąt­ki ran­kin­gu Polskiego Związku Jeździeckiego będą pra­wie wszy­scy: mistrz Jarosław Skrzyczyński, Krzysztof Ludwiczak, Michał Kaźmierczak, Wojciech Wojcianiec, Maksymilian Wechta, Adam Grzegorzewski, Jan Bobik i Mściwoj Kiecoń.

Więcej w Sport i wyścigi

 • Cavaliada Cavaliada

  Sport i wyścigi

  CAVALIADA Poznań 2019

  By

  Już po raz dzie­sią­ty, na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 28 listo­pa­da – 1 grud­nia odbę­dzie się wiel­kie jeź­dziec­kie...

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę