Connect with us

Hodowca i Jeździec

Cykl szko­leń w Kwiekach

Szkolenia

Cykl szko­leń w Kwiekach

W imie­niu orga­ni­za­to­ra Kaszubskiego Stowarzyszenia Promowania Sportów Konnych w Kwiekach zapra­sza­my do udzia­łu w Cyklu Szkoleń w Kwiekach z V-ce Mistrzem Świata Bartłomiejem Kwiatkiem.

 

Organizatorzy: Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych

Miejsce: Kwieki

Terminy: 7-8 kwie­cień, 5-6 maj, dal­sze 3 ter­mi­ny będą usta­lo­ne wkrót­ce.

Cykl szko­leń (5 szko­leń) pro­wa­dzić będzie Bartłomiej Kwiatek - dwu­krot­ny V-ce Mistrz Świata w zaprzę­gach jed­no­kon­nych, zło­ty meda­li­sta Mistrzostw Polski oraz kil­ku­krot­ny zwy­cięz­ca ran­kin­gu Światowej Federacji Jeździeckiej (FEI).
Wielokrotny zwy­cięz­ca wie­lu pre­sti­żo­wych kon­kur­sów powo­że­nio­wych, jak rów­nież doświad­czo­ny tre­ner, jego pod­opiecz­nych moż­na oglą­dać na pol­skich i zagra­nicz­nych hipo­dro­mach.

Wymagania:
Zapraszamy oso­by ze swo­imi zaprzę­ga­mi.
Minimalnym wyma­ga­niem, aby wziąć udział w cyklu szko­leń jest umie­jęt­ność samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się zaprzę­giem. Zapraszamy rów­nież zawod­ni­ków, któ­rzy już roz­po­czę­li star­ty. Będziemy opie­rać się głów­nie o pro­gram kla­sy L i N. Każdy z uczest­ni­ków będzie potrak­to­wa­ny indy­wi­du­al­nie, więc nie ma gór­ne­go limi­tu umie­jęt­no­ści.
Liczba miejsc ogra­ni­czo­na.

Opłaty:

 • udział z wła­snym koniem: sin­giel 200 zło­tych; pary 300 zło­tych
  Cena zawie­ra udział w jed­nym z dwu­dnio­wych szko­leń wraz z bok­sem (pierw­sza ściół­ka).
 • słu­chacz 150 zło­tych (jeden dzień 75 zło­tych) - udział we wszyst­kich zaję­ciach prak­tycz­nych i teo­re­tycz­nych.

Zakwaterowanie oraz wyży­wie­nie:
Istnieje moż­li­wość rezer­wa­cji pokoi na tere­nie ośrod­ka

 • Pokoje 2-oso­bo­we z łazien­ką: 60 zł/osoby
 • Pokoje 2-oso­bo­we bez łazien­ki: 50 zł/osoby
 • Wyżywienie: 55 zł/dzień (śnia­da­nie 15 zł, obiad 25 zł, kola­cja 15 zł)
 • Podłączenie do prą­du: 30 zł/dzień

Baza noc­le­gów poza ośrod­kiem:

 • Hotel Roal Czersk, tel. 52 398-42-76 (12 km)
 • Zajazd u Bodzia, tel. 52 398-62-97
 • Dom Turysty Brusy, tel. 880-973-974 (12 km)
 • Gościniec w ogro­dzie - Brusy, tel. 692-475-468 (12 km)
 • Robex Czersk, tel. 509-459-394 (12 km)
 • Zajazd Fojutowo, tel. 52 336-78-30 (20 km)
 • Motel Stary Młyn Łąg, tel. 52 398-87-09 (20 km)
 • Agroturystyka u Tomka Ostrowite, tel. 52 398-42-49 (20 km)

Zgłoszenia i infor­ma­cje:
Dariusz Turzyński, tel: 504-260-741, ema­il: darekturzvnski71@gmail.com
Rezerwacja pokoi: Tomasz Bernady, tel. 530-161-166

Uwagi:
Możliwość doku­pie­nia sia­na i sło­my

Terminy zgło­szeń:
Zgłoszenia przyj­mo­wa­ne są na dwa tygo­dnie przed roz­po­czę­ciem kolej­nych szko­leń;

 1. ter­min szko­le­nia 7-8 kwie­cień (osta­tecz­ny ter­min zgło­sze­nia do dnia 26.03.2018 r).
 2. ter­min szko­le­nia 5-6 maj (osta­tecz­ny ter­min zgło­sze­nia do dnia 23.04.2018 r).

Zgłoszenia po tych ter­mi­nach będą droż­sze o kolej­ne 50 zł.

Opłaty na kon­to:
Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych
Numer kon­ta: 38 8147 0002 0000 1586 2000 0020

Podziękowanie:
Dziękujemy Pomorskiemu Związkowi Jeździeckiemu za oka­za­ną pomoc i wspar­cie przy orga­ni­za­cji w/w „Cyklu szko­leń powo­że­nia zaprzę­ga­mi kon­ny­mi - Kwieki 2018”.

Więcej w Szkolenia

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę