Connect with us

Regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2005 r.

Regulaminy

Regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2005 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Mistrzostwa Polski Młodych Koni (MPMK) jako próby dzielności mają na celu:
  • ocenę użytkowości własnej startujących koni oraz wartości hodowlanej ich rodziców,
  • nagrodzenie i uhonorowanie hodowców i właścicieli najlepszych koni,
  • zachęcenie hodowców i właścicieli koni do powierzenia najlepszego „materiału” utalentowanym jeźdźcom i najlepszym szkoleniowcom.
 2. Prawo startu w MPMK mają konie:
  • których matki w momencie urodzenia źrebięcia były własnością podmiotu krajowego i na które podmiot prowadzący właściwą księgę lub rejestr hodowlany w Polsce wydał dokument hodowlany,
  • zakwalifikowane zgodnie z regulaminami poszczególnych dyscyplin.
 3. Konie polskiej hodowli, będące własnością podmiotu zagranicznego mają prawo startu w MPMK na podstawie wyników osiągniętych w kraju swojego pobytu. Prawo startu mają tylko konie ras uznanych za przydatne do doskonalenia krajowych ras koni. Postanowienia szczegółowe – patrz regulamin każdej z dyscyplin.
 4. W przypadku koni hodowli polskiej, będących własnością podmiotu zagranicznego, właściciel winien przedstawić w PZHK eksportowy dokument hodowlany z kraju pobytu konia.
 5. Koń rozpoczynający kwalifikację w jednym regionie nie ma prawa startować i kwalifikować się w innych regionach (dotyczy koni 4-letnich w skokach i ujeżdżeniu, gdy regiony nie zostały połączone).
 6. Właściciele koni startujących w eliminacjach do MPMK muszą przedstawić komisji sędziowskiej „Paszport konia” wystawiony przez OZHK / WZHK lub jeden z dokumentów hodowlanych lub jego kserokopię – „Świadectwo wpisania ogiera/ klaczy do księgi”, lub „Świadectwo dopuszczenia ogiera do rozrodu”, potwierdzoną przez okręgowy związek hodowców koni właściwy terytorialnie dla właściciela konia. Konie hodowli zagranicznej winny legitymować się paszportem wystawionym przez właściwe władze kraju pochodzenia.
 7. Podczas MPMK pracownik PZHK lub OZHK / WZHK sprawdza „Paszport konia” oraz dokumenty hodowlane (m.in. zgodność opisu konia na dokumencie hodowlanym z rzeczywistym jego wizerunkiem, poprawność wpisywania nazw przodków w rodowodzie) oraz potwierdza rasę i pochodzenie startującego konia.
 8. Wyniki zawodów eliminacyjnych, podpisane przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej są przesyłane do Polskiego Związku Hodowców Koni (PZHK).
 9. Kwalifikacje do MPMK we wszystkich dyscyplinach muszą być uzyskane w roku rozgrywania MPMK, najpóźniej na miesiąc przed terminem MPMK.
 10. Konie, które zakwalifikują się do MPMK, muszą być zarejestrowane w Polskim Związku Jeździeckim, posiadać autoryzowany przez PZJ paszport oraz aktualną licencję w danej dyscyplinie (nie dotyczy koni wymienionych w ust. 3, które muszą uzyskać każdorazowo zgodę PZJ na start w MPMK).
 11. Lista koni zakwalifikowanych do Mistrzostw Polski Młodych Koni winna być zweryfikowana i zatwierdzona przez PZHK i PZJ.
 12. Właściciel konia lub klub na 4 tygodnie przed terminem MPMK musi przesłać na adres organizatora zgłoszenie wstępne z podaniem planowanej liczby zawodników i koni. Zgłoszonym klubom organizator przesyła propozycje, zatwierdzone przez biura PZJ oraz PZHK. Po otrzymaniu propozycji zawodów właściciel konia lub klub na minimum 2 tygodnie przed rozpoczeciem zawodów musi przesłać do organizatora MPMK zgłoszenie ostateczne na specjalnym druku. Termin przesyłania tych zgłoszeń organizator podaje w propozycjach. W przypadku nie zgłoszenia konia, nie opłacenia wpisowego i boksu w terminie, organizator MPMK ma prawo nie przyjąć konia na zawody lub wyznaczyć karę pieniężną za przesłanie spóźnionego zgłoszenia.
 13. Konie urodzone w IV kwartale (1.X. – 31.XII.) zaliczamy do rocznika roku następnego.
 14. Na podstawie art. 1011 (2.5.3) przepisów weterynaryjnych FEI (obowiązujących w PZJ) klacze od 4-tego miesiąca ciąży do 9 miesiąca po wyźrebieniu nie mogą startować w MPMK. Udział klaczy w powyższym stanie powoduje eliminację z MPMK w danym roku. Właściciele klaczy startujących w MPMK są zobowiązani do przedstawienia oficjalnemu lekarzowi zawodów stosownego zaświadczenia wydanego przez lekarza weterynarii, nie będącego właścicielem klaczy. Brak zaświadczenia powoduje niedopuszczenie klaczy do startu. Konie z tracheotomią (2.5.4) nie mogą brać udziału w zawodach. Zabronione jest wiązanie języka (w przypadku stwierdzenia takiej sytuacji koń będzie wyeliminowany z zawodów).
 15. Konie uczestniczące w MPMK nie mogą startować w długich ochraniaczach.
 16. Jeźdźcy winni posiadać licencję Polskiego Związku Jeździeckiego, odpowiednią do klasy konkursu, w którym startują, zgodnie z regulaminem danej dyscypliny.
 17. Zgodnie z programami hodowlanymi dla poszczególnych ras koni, wyniki uzyskane w MPMK (bez oceny na płycie) dają prawo wpisu do odpowiedniej księgi lub rejestru hodowlanego, po spełnieniu pozostałych warunków wpisu.
 18. Kolegium Sędziów PZJ, w porozumieniu z Komisją PZJ-PZHK, wyznacza sędziów na MPMK w poszczególnych dyscyplinach.
 19. We wszystkich dyscyplinach ocena na trójkącie dotyczy tylko koni 4-letnich. Konie winny być pokazywane w stępie i kłusie, na jednym, dużym trójkącie 30 x 30 x 30 m. Podczas tej oceny obowiązuje następujący sposób prezentacji – najpierw koń oglądany jest w kłusie, następnie w pozycji stój, na końcu w stępie. Bez względu na dyscyplinę prezentacja na trójkącie jest oceną eksterieru, sprawdzeniem predyspozycji ruchowych konia bez jeźdźca oraz stopnia posłuszeństwa i zaufania do człowieka. W pokazie na trójkącie oprócz prezentera może uczestniczyć dodatkowa osoba, która ma prawo popędzać i pilnować konia, tak aby jak najlepiej zaprezentował się w dwóch chodach podstawowych. Konie 5, 6 i 7 -letnie obowiązkowo uczestniczą w przeglądzie weterynaryjnym, na którym winny być sprawdzane paszporty PZJ (lekarz weterynarii) i paszporty PZHK (pracownik PZHK).Ocena obejmuje:
  typ i pokrój

  • najwyżej oceniany jest koń w typie nowoczesnego, szlachetnego konia sportowego, który sprosta stawianym mu coraz wyższym wymaganiom sportowym w danej dyscyplinie;
  • w przypadku, gdy jest to klacz lub ogier, muszą one posiadać wyraźny typ płciowy, ponieważ w przyszłości mogą być wykorzystane w hodowli;
  • koń powinien być także oceniany pod kątem przydatności do dalszego treningu z punktu widzenia prawidłowości budowy (cechy budowy, które przeszkadzają w późniejszym treningu powinny powodować obniżenie noty),
   • ogólna harmonia budowy,
   • poprawność i harmonia budowy głowy,
   • odpowiednie osadzenie, długość i kształt szyi, lekkie i ruchome połączenie między szyją a głową (tzw. lekka potylica),
   • wyraźny, głęboko usytuowany kłąb,
   • długa skośna łopatka,
   • prawidłowa górna linia (płynne przejścia),
   • ocena postawy przednich i tylnych kończyn (widok z boku, z przodu, z tyłu) w pozycji stój, stępie i kłusie,
   • wielkość, wyrazistość i skątowanie stawów,- skątowanie zadu,

  kondycja i pielęgnacja (w tym kopyta)

  • odpowiednio rozwinięte partie mięśni w zależności od wieku konia i stopnia wytrenowania,
  • koń powinien mieć błyszczącą sierść, być w kondycji świadczącej o prawidłowym żywieniu, pielęgnacji i treningu,
  • grzywa powinna być zapleciona tak, aby podkreślić linię szyi,
  • kopyta twarde, mocne, odpowiedniej wielkości, symetrycznie uformowane, o odpowiednich kątach, zaleca się, aby konie były kute na cztery kopyta (głównie w dyscyplinie WKKW, skoków przez przeszkody i zaprzęgów)

  ocena konia w pozycji stój, stępie i kłusie

  • w pozycji stój prowadzący przedstawia konia: jego nazwę, ojca, matkę, ojca matki, hodowcę (spokój konia w pozycji stój świadczy o jego zrównoważeniu i zaufaniu do prowadzącego),
  • podczas prezentacji prowadzący konia nie może posiadać bata, ale osoba dodatkowa – pomocnik może mieć w ręku bat lub specjalną grzechotkę,
  • w prawym ręku prowadzący powinien trzymać wodze, a pokonywać narożniki wskazując koniowi kierunek lewą ręką trzymaną na wysokości oczu konia,
  • w stępie i kłusie koń prezentowany jest na trójkącie 30 x 30 x 30 m,
  • narożniki należy pokonywać kłusem, bez przechodzenia do stępa,
  • stęp – regularny czterotaktowy, kroki stępa powinny być stawiane w linii prostej, widoczne jest wyraźne „krycie” przestrzeni i energiczne kroczenie, zaangażowana praca zadu, bardzo istotna jest swoboda łopatek, równowaga, elastyczność, praca grzbietu,
  • kłus – wyraźnie zaakcentowane ruszenie, ma to być sprężysty, dwutaktowy chód, obszerny, swobodny, w równowadze, koń powinien się „sam nieść” z widoczną dążnością do ruchu naprzód, stawiać kroki w linii prostej, istotna jest symetryczność kroków i energiczna praca (zginanie) stawów
 20. Do Mistrzostw Świata Młodych Koni (MŚMK) będą kwalifikowane konie hodowli polskiej. Podstawą kwalifikacji są wyniki osiągnięte w całym sezonie, którego zwieńczeniem są MPMK. W przypadku dyscypliny ujeżdżenia podstawą są wyniki zawodów kwalifikacyjnych.
  W przypadku dyscypliny skoków przez przeszkody do MŚMK będą kwalifikowane konie 5, 6 i 7-letnie na podstawie ogólnopolskiego rankingu, w którym pod uwagę brany jest wynik będący sumą 3 najlepszych przejazdów eliminacyjnych do MPMK.
  Składy polskich reprezentacji na MŚMK są zatwierdzane przez Komisje poszczególnych dyscyplin w porozumieniu z Komisją Koordynacyjną PZJ/ PZHK.
 21. Sprawy, których nie porusza ten regulamin będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującym regulaminem PZJ.

Regulamin MPMK 2005

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Regulaminy

W ostatnim numerze

HiJ nr 80 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XXII Nr 1 (80) Zima 2024

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Tofi Horses
Pets Diag
Tofi Horses
eHorses
Purina
Equishop
Energys
De Heus Polska
Equishop
Cavalor
Smarthorse

Artykuł sponsorowany

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę