Connect with us

Hodowca i Jeździec

Parkury, cz. 6 - Optyka prze­szko­dy

Sport i wyścigi

Parkury, cz. 6 - Optyka prze­szko­dy

Krzysztof Koziarowski, Łukasz Jankowski

W obec­nych cza­sach komer­cja­li­za­cja spor­tu wymu­sza rów­nież i na orga­ni­za­to­rach zawo­dów jeź­dziec­kich zapew­nie­nie prze­ka­zu medial­ne­go z wyda­rzeń, któ­re mają miej­sce na par­ku­rze. W tej sytu­acji obraz toru prze­szkód powi­nien oprócz spor­to­we­go meri­tum, eks­po­no­wać rów­nież i inne tre­ści, któ­re z jed­nej stro­ny pro­mu­ją mece­na­sów impre­zy, a z dru­giej sta­no­wią o dozna­niach mają­cych wywo­łać u widza pozy­tyw­ne zarów­no este­tycz­ne jak i zmy­sło­we wra­że­nia.

Od komer­cja­li­za­cji spor­tu nie ma odwro­tu i będzie ona coraz bar­dziej oddzia­ły­wać na jeź­dziec­kie dys­cy­pli­ny. Obraz medial­ny jest nie­zwy­kle waż­nym ele­men­tem pro­fe­sjo­nal­nej pro­mo­cji i w dobie dyna­micz­nej eks­pan­sji tech­nik medial­nych jest rze­czą oczy­wi­stą, że pro­ces ten będzie rów­nie inten­syw­nie wpły­wał na roz­wój i róż­no­rod­ność przede wszyst­kim optycz­ne­go wize­run­ku prze­szkód. Do tej zmie­nia­ją­cej się rze­czy­wi­sto­ści nale­ży usto­sun­ko­wać się pozy­tyw­nie i umie­jęt­nie ją wyko­rzy­stać dla for­mu­ło­wa­nia nowych pro­fe­sjo­nal­nych tech­nik w selek­cji spor­to­wej.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok III nr 2 (7) 2005.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę