Connect with us

Hodowca i Jeździec

Przy peł­nych try­bu­nach

Hodowla

Przy peł­nych try­bu­nach

z tekst: Ewa Jakubowska, zdję­cia: Małgorzata Sieradzan

Podczas Cavaliady w Poznaniu już po raz trze­ci odby­ła się aukcja Teraz Polskie Konie. Tym razem przy peł­nych try­bu­nach.

Początkowo do aukcji zgło­szo­nych zosta­ło 12 koni. Dwa zosta­ły wyco­fa­ne, dwa zna­la­zły nabyw­ców jesz­cze przed ogło­sze­niem aukcyj­nej staw­ki. Ostatecznie w Poznaniu mogli­śmy podzi­wiać ósem­kę wierz­chow­ców pod­da­nych wcze­śniej­szej oce­nie selek­cjo­ne­rów PZHK pod kątem pokro­ju, cech użyt­ko­wych oraz sta­nu zdro­wia i przy­go­to­wa­nia. Nowością było to, że każ­dy z koni wysta­wio­nych na aukcji był pod­da­ny nie tyl­ko bada­niu wete­ry­na­ryj­ne­mu, ale tak­że miał wyko­na­ne zdję­cia rent­ge­now­skie.

Po raz pierw­szy aukcja Teraz Polskie Konie mia­ła cha­rak­ter otwar­ty. Do licy­ta­cji mógł przy­stą­pić każ­dy, bez koniecz­no­ści wcze­śniej­sze­go reje­stro­wa­nia się i skła­da­nia ofert. Najwyżej licy­to­wa­na była sze­ścio­let­nia siwa klacz Hajda sp (Cantanis hol. – Harda Dusza sp po Czuwaj sp) hod. i wł. Sławomira Orbaczewskiego – fina­list­ka Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach w kate­go­rii 4- i 5-lat­ków (Felix Kruppa). W sezo­nie 2016, jako 6-lat­ka, dosia­da­na przez Tomasza Miśkiewicza nie popeł­ni­ła żad­ne­go błę­du pod­czas całych MPMK! Jej cena osią­gnę­ła wyso­kość 200 tys. zło­tych. Kolejnym koniem licy­to­wa­nym wyso­ko był siwy mało­pol­ski ogier Aport (Frazes m – Awelana m po Arcus xx) hod. Bogusława Dąbrowskiego, mistrz Polski koni 5-let­nich w WKKW (Strzegom 2016), uczest­nik MPMK w WKKW (Strzegom 2015), wice­czem­pion ogie­rów 2-let­nich pod­czas Międzynarodowego Czempionatu Koni Angloarabskich (Pompadour, Francja, 2013), II wice­czem­pion kla­sy ogie­rów 2-let­nich na Narodowym Pokazie Koni Małopolskich (Białka 2013). W tym przy­pad­ku cena zatrzy­ma­ła się na 80 tys. zło­tych, ale sprze­da­ją­cy nie zde­cy­do­wał się jej przy­jąć.

W trak­cie poznań­skiej aukcji żaden z wysta­wio­nych koni nie zna­lazł nabyw­cy, ale zain­te­re­so­wa­nie było duże. Licytacja odby­wa­ła się przy peł­nych try­bu­nach. Dodatkowo po pierw­szych pre­zen­ta­cjach koni pod sio­dłem i w ręku nie zabra­kło chęt­nych do odby­cia jazd testo­wych. Po zakoń­cze­niu aukcji zain­te­re­so­wa­nie koń­mi nie zma­la­ło. Wiemy, że część z koni pre­zen­to­wa­nych w Poznaniu zna­la­zła nabyw­ców, co pozwa­la sądzić, że nasza aukcja sta­ła się dla ich wła­ści­cie­li dobrą pro­mo­cją.

Już teraz roz­po­czę­li­śmy przy­go­to­wa­nia do kolej­nej edy­cji aukcji pol­skich koni spor­to­wych, któ­rą będzie­my orga­ni­zo­wać wspól­nie z Pałacem Baborówko. Selekcja zosta­nie prze­pro­wa­dzo­na w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: dla koni 3 – 4-let­nich w sko­kach luzem oraz dla koni 4-let­nich i star­szych w sko­kach pod jeźdź­cem. Odbywać się to będzie pod­czas czem­pio­na­tów raso­wych w sko­kach luzem, Mistrzostw Polski Młodych Koni, zakła­dów tre­nin­go­wych kla­czy, pre­se­lek­cji ogie­rów oraz polo­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów, tak aby poten­cjal­nym kup­com przed­sta­wić dobry pro­spekt spor­to­wy.

Ponadto pla­nu­je­my wpro­wa­dze­nie wie­lu uła­twień zwią­za­nych zarów­no ze zgła­sza­niem koni, jak i póź­niej­szym dostę­pem do infor­ma­cji o nich.

Zachęcamy naszych czy­tel­ni­ków do śle­dze­nia aktu­al­no­ści na temat przy­go­to­wań do kolej­nej edy­cji aukcji, któ­re będzie­my publi­ko­wać na łamach „Hodowcy i Jeźdźca”, a tak­że na stro­nach www.pzhk.pl oraz www.terazpolskiekonie.pl.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę