Connect with us

Hodowca i Jeździec

Klikowska Ostoja ma już trzy lata!

Hodowla

Klikowska Ostoja ma już trzy lata!

tekst: Zenon Podstawski

Aż trud­no uwie­rzyć, że w tym roku, dokład­nie 31 mar­ca, minę­ła trze­cia rocz­ni­ca pod­pi­sa­nia aktu nota­rial­ne­go powo­łu­ją­ce­go do życia Fundację Klikowska Ostoja Polskich Koni.

Balagula

Fundacja pro­wa­dzi dzia­łal­ność, pod­dzier­ża­wia­jąc od Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie teren po byłym PSO Klikowa (wydzier­ża­wio­ny od ANR O. w Rzeszowie). Trzy lata to dobry powód do przed­sta­wie­nia podej­mo­wa­nych dzia­łań. Kiedy przy­go­to­wy­wa­no sta­tut Fundacji, jego auto­rzy pla­no­wa­li sze­ro­ką dzia­łal­ność orga­ni­za­cji. Realizacja tak wie­lu celów sta­tu­to­wych jest praw­dzi­wym wyzwa­niem. Entuzjazm towa­rzy­szą­cy pomy­sło­daw­com i fun­da­to­rom spo­wo­do­wał, że Klikowa sta­ła się pręż­nym ośrod­kiem pra­cu­ją­cym dla dobra hodow­ców i koni.

Działalność hodow­la­na

Już sama nazwa Fundacji okre­śla jej głów­ny cel – to pol­skie konie są dla nas naj­waż­niej­sze, a z pol­ski­mi koń­mi nasi pol­scy hodow­cy. To dla­te­go w Fundacji pro­wa­dzo­ny jest punkt kopu­la­cyj­ny ogie­rów. W tym cza­sie wydzier­ża­wia­no nie­od­płat­nie ze Stada Ogierów w Książu ogie­ry rasy ślą­skiej BARD (Nefryt – Barbórka po Liton) oraz AGAT (Lokan – Aria po Palant), któ­ry w sezo­nie 2016 został wymie­nio­ny na og. DORET (Arabetto – Doksa po Dereń). Za ich dzier­ża­wę Fundatorzy ser­decz­nie dzię­ku­ją zarzą­do­wi spół­ki i kie­row­nic­twu OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim. Na sezon 2017 wydzier­ża­wio­no po nego­cja­cjach og. NOMEN (Archimedes – Nida po Lix).

Od pry­wat­ne­go hodow­cy, a zara­zem fun­da­to­ra Andrzeja Wody nie­od­płat­nie wydzier­ża­wio­no ogie­ra rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty STETSON (Betowen – Stefania po Wang) oraz rasy mało­pol­skiej Batalion (Berlin Bej – Biona po Dresk), któ­re­go w sezo­nie 2016 zastą­pio­no ogie­rem wydzier­ża­wio­nym od Bogusława Dąbrowskiego EKOTON m (Harris Bej – Etyka po Etat), a od Wojciecha Krzyżaka ogie­ry rasy hucul­skiej OKTAWIAN-O (Lotnik – Ofirka po Sonet) oraz KASTOR Z SADYBY (Pamacs  – Zuzka po Hroby VI-7). W lutym 2017 r. doko­na­no zaku­pu og. APORT m (AC) (Frazes m – Awelana m po Arcus xx), o czym pisze­my w osob­nym arty­ku­le.

Ogiery te pokry­ły dotych­czas ponad 120 kla­czy.

Inną for­mą dzia­łal­no­ści jest corocz­na pre­zen­ta­cja ogie­rów utrzy­my­wa­nych przez poszcze­gól­nych hodow­ców, a prze­zna­czo­nych w danym roku do sta­nów­ki.

Dużym wyzwa­niem dla naszej Fundacji była orga­ni­za­cja zaprzę­go­we­go zakła­du tre­nin­go­we­go w Klikowej w 2015 r., w któ­rym łącz­nie uczest­ni­czy­ło 27 kla­czy (w I nabo­rze 15 kla­czy, w II 12) ras mało­pol­skiej, ślą­skiej i pol­skich koni szla­chet­nych pół­krwi. W pierw­szym nabo­rze w 2016 r. w ZT uczest­ni­czy­ło 16 kla­czy ras szla­chet­nych, a w dru­gim 12. Na pierw­szy nabór 2017 hodow­cy dekla­ro­wa­li zgło­sze­nie ponad 30 kla­czy, co poka­zu­je, jak potrzeb­na i traf­na była ta decy­zja.

Teren, na któ­rym dzia­ła nasza Fundacja, gościł rów­nież hodow­ców koni pod­da­wa­nych pró­bom dziel­no­ści. W tym cza­sie odby­ły się pró­by dziel­no­ści koni hucul­skich i rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, a tak­że  kwa­li­fi­ka­cja kla­czy sztum­skich i sokól­skich do pro­gra­mów ochro­ny.

Każdego roku na odby­wa­ją się wyda­rze­nia o cha­rak­te­rze hodow­la­no-rekre­acyj­no-edu­ka­cyj­nym orga­ni­zo­wa­ne przez MZHK i Fundację. To przede wszyst­kim impre­zy cyklicz­ne – czem­pio­na­ty i wysta­wy koni, wśród nich Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej, Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej – Święto Konia Małopolskiego, Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty, a tak­że aukcja ogie­rów zim­no­krwi­stych czy uzna­wa­nie ogie­rów rasy hucul­skiej. Podczas nich roz­gry­wa­ne są ama­tor­skie kon­kur­sy powo­że­nia zaprzę­ga­mi, a dla publicz­no­ści przy­go­to­wy­wa­ne poka­zy i pre­zen­ta­cje koni.

Takim kon­kur­som zawsze towa­rzy­szył pro­fe­sjo­nal­ny komen­tarz na temat zasad ich roz­gry­wa­nia, a tak­że budo­wy, funk­cji i pocho­dze­nia poszcze­gól­nych pojaz­dów, ras koni użyt­ko­wa­nych w pre­zen­to­wa­nych zaprzę­gach czy histo­rycz­ne­go zna­cze­nia i pocho­dze­nia zaprzę­gów, ale też stro­jów regio­nal­nych, w któ­rych wystę­pu­ją powo­żą­cy i luza­cy. Należy zazna­czyć, że kon­kur­sy zaprzę­gów cie­szą się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią.

Innym waż­nym dla hodow­li i krze­wie­nia kul­tu­ry hodow­la­nej wyda­rze­niem jest orga­ni­zo­wa­na corocz­nie, też wspól­nie z MZHK w Krakowie, Klikowska Parada Konna, któ­ra gro­ma­dzi tysią­ce ludzi – nie tyl­ko hodow­ców, ale i osób nie­zwią­za­nych z hodow­lą, cie­ka­wych i otwar­tych na wyda­rze­nia w regio­nie, szu­ka­ją­cych roz­ryw­ki. Szacowano, że w 2016 r. Klikowską Paradę Konną odwie­dzi­ło ponad 4,5 tys. osób. Podobnie jak w poprzed­nich latach nie zabra­kło atrak­cji dla naj­młod­szych, a całość uświet­nił występ orkie­stry Tadeusza Wrześniaka.

Działalność szko­le­nio­wa i edu­ka­cyj­na

W Klikowej dzia­ła powo­ła­ny we wrze­śniu 2014 r. Uczniowski Klub Sportowy Ostoja – to kolej­na for­ma dzia­łal­no­ści Fundacji skie­ro­wa­na do dzie­ci i mło­dzie­ży. Klub jest człon­kiem Małopolskiego Związku Jeździeckiego, a jego dzia­łal­ność wycho­dzi naprze­ciw ape­lom śro­do­wisk leka­rzy, peda­go­gów, naukow­ców zwra­ca­ją­cych uwa­gę na małą aktyw­ność rucho­wą dzie­ci i mło­dzie­ży, co prze­kła­da się na sze­reg zabu­rzeń i wad roz­wo­jo­wych obser­wo­wa­nych w coraz więk­szym nasi­le­niu w tej gru­pie spo­łe­czeń­stwa.

Dodatkowym ele­men­tem pra­cy z koń­mi i jaz­dy kon­nej jest krze­wie­nie zdro­wych zasad rywa­li­za­cji, wal­ki spor­to­wej, a tak­że wspie­ra­nie roz­wo­ju psy­chicz­ne­go dzie­ci i mło­dzie­ży. W tym okre­sie Klub podej­mo­wał wie­le wyzwań – orga­ni­zo­wa­no spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne, ogni­ska połą­czo­ne ze spo­tka­nia­mi z zawod­ni­ka­mi róż­nych dys­cy­plin. Korzystając ze wspar­cia Fundacji i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Klub orga­ni­zo­wał na tere­nie Fundacji zawo­dy spor­to­we i corocz­ne bie­gi myśliw­skie.

Fundacja od począt­ku swo­jej dzia­łal­no­ści pro­wa­dzi naukę jaz­dy kon­nej, zatrud­nio­ny w niej instruk­tor jaz­dy kon­nej ma rów­nież upraw­nie­nia do pro­wa­dze­nia zajęć z hipo­te­ra­pii. Działalność ta odby­wa się z wyko­rzy­sta­niem koni będą­cych wła­sno­ścią Fundacji oraz uży­czo­nych przez fun­da­to­rów.

Mając na uwa­dze przy­szłość i aktyw­ność zawo­do­wą dzie­ci i mło­dzie­ży ze śro­do­wisk wiej­skich, zor­ga­ni­zo­wa­no obo­zy jeź­dziec­ko-
-języ­ko­we z ele­men­ta­mi orien­ta­cji w tere­nie – zaję­cia pro­wa­dzi­li instruk­to­rzy jaz­dy kon­nej, nauczy­cie­le angiel­skie­go i instruk­to­rzy survi­va­lu. Podczas waka­cji dzie­ci pozna­ły nie tyl­ko pod­sta­wy jaz­dy kon­nej i poru­sza­nia w tere­nie, ale zapo­zna­ły się z zasa­da­mi wzy­wa­nia pomo­cy, uni­ka­nia nie­bez­piecz­nych miejsc i ludzi, a przede wszyst­kim wzbo­ga­ci­ły zasób słów i umie­jęt­ność pro­wa­dze­nia roz­mów w języ­ku angiel­skim.

Klikowa wio­sna

Kursy i szko­le­nia

Klikowa – z uwa­gi na wyjąt­ko­wy cha­rak­ter zabu­do­wy, oto­cze­nie i tra­dy­cję – jest dosko­na­łym obiek­tem do pro­wa­dze­nia róż­ne­go rodza­ju kur­sów i szko­leń. Dwukrotnie w ana­li­zo­wa­nym okre­sie odby­ło się szko­le­nie orga­ni­zo­wa­ne przez Instytut Zootechniki PIB w Balicach, Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie i naszą Fundację pod nazwą: „Ochrona Zasobów Genetycznych Ras Zachowawczych i Rodzimych”, w któ­rych uczest­ni­czy­ło 120 osób z trzech woje­wództw (mało­pol­skie­go, świę­to­krzy­skie­go i pod­kar­pac­kie­go); szko­le­nia te były dofi­nan­so­wa­ne przez IZ PIB.

Na uwa­gę zasłu­gu­ją szko­le­nia „Podstawy pra­cy z koniem, poro­zu­mie­wa­nie się oraz efek­tyw­ny tre­ning poprzez współ­dzia­ła­nie spo­so­bów natu­ral­nych i kla­sycz­nych”, orga­ni­zo­wa­ne przez Fundację i MZHK w Krakowie, skie­ro­wa­ne do osób pra­cu­ją­cych z koń­mi lub roz­po­czy­na­ją­cych pra­cę z tymi zwie­rzę­ta­mi. Odbyły się rów­nież warsz­ta­ty powo­że­nia zaprzę­ga­mi kon­ny­mi, „Pies Sport i Ty” – pik­nik rodzin­ny, obóz szko­le­nio­wy dla psów, warsz­ta­ty pra­cy z psem. Uczestnicy zapo­zna­li się z funk­cją zmy­słów zwie­rząt, umie­jęt­no­ścią czy­ta­nia ich mowy cia­ła, dzię­ki cze­mu mogą świa­do­mie i bez­piecz­nie z nimi pra­co­wać.

Inna dzia­łal­ność na tere­nie Fundacji

Od chwi­li powsta­nia Fundacji corocz­nie uro­czy­ście obcho­dzo­ne jest Święto Flagi połą­czo­ne z pre­zen­ta­cją musz­try kawa­le­ryj­skiej w wyko­na­niu Tarnowskiego Oddziału Jazdy im 5. puł­ku Strzelców Konnych. Fundacja była współ­or­ga­ni­za­to­rem Tarnowskich Zawodów Kawaleryjskich, majów­ki „Z koniem po nie­pod­le­głość”, Tarnowskich Zawodów Kawaleryjskich „Militari” czy pik­ni­ku histo­rycz­ne­go „Cichociemni”. Podczas wie­lu wyda­rzeń pre­zen­to­wa­ne są for­ma­cje kawa­le­ryj­skie z róż­nych okre­sów histo­rycz­nych w wyko­na­niu Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej.

W udo­stęp­nio­nych pomiesz­cze­niach Fundacji dzia­ła zespół Klikowianie i gru­pa akor­de­ono­wa Klikowska Marotta – oba zespo­ły mają w reper­tu­arze pie­śni, pio­sen­ki i przy­śpiew­ki z regio­nu Tarnowa, Małopolski i Polski połu­dnio­wo-wschod­niej. Dzięki nim wie­le wyda­rzeń hodow­la­nych i kul­tu­ral­nych odby­wa­ją­cych się w Fundacji ma opra­wę muzycz­ną.

Z naszą Fundacją zwią­za­ły się śro­do­wi­ska moto­cy­kli­stów, a na naszym tere­nie odbył się zlot i spo­tka­nie Klubu Motocyklowego. Fundacja zor­ga­ni­zo­wa­ła szop­kę bożo­na­ro­dze­nio­wą, w któ­rej bra­ły udział żywe zwie­rzę­ta: owce, kró­li­ki, kozy, osio­łek oraz drób gospo­dar­ski, a któ­ra cie­szy­ła się dużym zain­te­re­so­wa­niem młod­szej czę­ści spo­łe­czeń­stwa. W okre­sie Świąt Wielkanocnych 2015 i 2016 r. w Fundacji zor­ga­ni­zo­wa­no pre­zen­ta­cję wiel­ka­noc­nych sym­bo­li. W tej wysta­wie rów­nież bra­ły udział zwie­rzę­ta: kury, pisklę­ta, kró­li­ki, jagnię­ta i owce. Klimat tych świąt pod­kre­śli­ły zie­lo­ne łany – obsia­ne żytem tace znacz­nych roz­mia­rów (2 × 3 m), kom­po­nu­ją­ce się z sym­bo­la­mi wiel­ka­noc­ny­mi, jaja­mi róż­nych gatun­ków pta­ków.

Pozyskiwanie środ­ków

Na reali­za­cję wie­lu przed­się­wzięć pozy­ski­wa­no środ­ki, reali­zu­jąc pro­jek­ty: „Ocalić histo­rię i tra­dy­cję – Ostoja Klikowa: Żywe muzeum konia mało­pol­skie­go”, „Klikowska Ostoja – Przystań dla jeźdź­ca i wierz­chow­ca, na Turystycznym Szlaku”, „Klikowska Parada Konna – Tradycja Dziedzictwem Współczesności” czy „Galopem po szczę­ście – koń nauczy­cie­lem”. Inne pro­jek­ty reali­zo­wa­ne przy wspar­ciu woje­wódz­twa na tere­nie Fundacji to:

  1. Tarnowsko-Klikowski Szlak Konny, w ramach pro­jek­tu Małopolska Gościnna – 2014
  2. II Małopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, w ramach pro­jek­tu Małopolska na spor­to­wo – 2015
  3. II Małopolskie Zawody Strażackich Sikawek Konnych – Święto Konia Małopolskiego, w ramach pro­jek­tu Mecenat Małopolski – 2015
  4. Rasy rodzi­me, tra­dy­cja, teraź­niej­szość szan­sa na przy­szłość, Mecent Małopolski – 2015
  5. Ocalić od zapo­mnie­nia i znisz­cze­nia – Małopolska Gościnna – 2016
  6. III Małopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami, Małopolska na spor­to­wo – 2016
  7. Szlakiem Konia Huculskiego i Z Hucułem do Krakowa, Mecenat Małopolski – 2016
  8. III Małopolskie Zawody Strażackich Sikawek Konnych – Święto Konia Małopolskiego, Mecenat Małopolski – 2016
  9. Polskie konie, tra­dy­cja, teraź­niej­szość szan­sa na przy­szłość, Mecenat Małopolski – 2016.

W ramach pro­jek­tów pozy­ska­nych przez MZHK w Krakowie na tere­nie Fundacji wyko­na­no prze­szko­dy do kon­kur­sów sko­ków przez prze­szko­dy, kegle do kon­kur­sów powo­że­nia zaprzę­ga­mi kon­ny­mi czy ścież­kę hucul­ską. Ponadto w ramach pro­jek­tu reali­zo­wa­ne­go z budże­tu Urzędu Marszałkowskiego „Ocalić od znisz­cze­nia i zapo­mnie­nia” przy finan­so­wym wspar­ciu MZHK w Krakowie wyko­na­no gene­ral­ny remont 500 m kw. dachu nad budyn­kiem gospo­dar­czym, w któ­rym 20 listo­pa­da 2016 r. otwar­to eks­po­zy­cję maszyn i sprzę­tu napę­dza­ne­go przez konie. Sprzęt ten jest gro­ma­dzo­ny dzię­ki wiel­kiej życz­li­wo­ści hodow­ców i miło­śni­ków koni, któ­rzy pra­gną go zatrzy­mać dla potom­nych.

Prace remon­to­we

Dzięki ofiar­no­ści fun­da­to­rów doko­na­no nie­zbęd­nych prac rewi­ta­li­za­cyj­nych całe­go obiek­tu. Wykonano remon­ty dachów, powięk­szo­no i ulep­szo­no pod­ło­że ujeż­dżal­ni pia­sko­wej, doko­na­no odno­wie­nia bież­ni do tre­nin­gu koni, wyko­na­no nagło­śnie­nie na tere­nie całe­go obiek­tu. Przeprowadzono tak­że remont budyn­ku małej sta­jen­ki. Wykonano remont bok­sów i czę­ści staj­ni.

Poprawiono stan­dard łazie­nek i pokoi hote­lo­wych w budyn­ku admi­ni­stra­cyj­nym. Wykonano reno­wa­cję komin­ka na mane­żu, przy­sto­so­wu­jąc go do potrzeb pro­wa­dzo­nych kur­sów i szko­leń. Ponadto wyko­na­no myj­nię i pado­ki dla koni, zre­kul­ty­wo­wa­no pastwi­ska i łąki, wyrów­na­no i nawie­zio­no pia­sek w obej­ściu, zaku­pio­no ław­ki i namio­ty dla publicz­no­ści. Po upo­rząd­ko­wa­niu i dopro­wa­dze­niu wody przy­go­to­wa­no wia­tę do nauki jaz­dy kon­nej nie­za­leż­nie od warun­ków atmos­fe­rycz­nych itd.

Klikowa z dnia na dzień pięk­nie­je i w  przy­szło­ści ma szan­sę stać się wyjąt­ko­wym obiek­tem do reali­za­cji dużych wyda­rzeń hipicz­nych – i nie tyl­ko – w Polsce połu­dnio­wej.

Działalność Fundacji obej­mo­wa­ła też pro­wa­dze­nie pen­sjo­na­tu dla koni, opie­kę nad kolek­cją zabyt­ko­wych pojaz­dów kon­nych, ochro­nę przy­ro­dy poprzez kon­ser­wa­cję i pie­lę­gno­wa­nie tere­nów zie­lo­nych w ośrod­ku oraz zago­spo­da­ro­wa­nie tere­nów rol­nych, orga­ni­za­cję spo­tkań i poga­da­nek dla dzie­ci ze szkół pod­sta­wo­wych i śred­nich połą­czo­nych z ogni­skiem, a tak­że udo­stęp­nia­nie obiek­tu na wyda­rze­nia orga­ni­zo­wa­ne przez Straż Pożarną czy spo­tka­nia orga­ni­za­cji para­mi­li­tar­nych.

Promocja i pla­ny na przy­szłość

Fundacja powin­na być widocz­na w naj­bliż­szym śro­do­wi­sku. Aby temu spro­stać, udzie­lo­no wywia­dów dzien­ni­ka­rzom lokal­nych mediów, a w ramach Programu Współpracy Gminy Tarnów z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi zre­ali­zo­wa­no waż­ny dla nas temat „Przejażdżki brycz­ką”, będą­cy atrak­cją tury­stycz­ną dla Tranowa, waż­ne­go part­ne­ra naszej Fundacji. Podpisano umo­wę z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Tarnowie na rekla­mę naszej Fundacji w i na środ­kach trans­por­tu.

Dołożymy wszel­kich sta­rań, by teren kli­kow­skiej Ostoi z zaso­bów Skarbu Państwa pozy­skać dla Fundacji. Zamierzamy tu nadal inwe­sto­wać. Dużym wyzwa­niem będzie budo­wa kry­tej ujeż­dżal­ni wraz z roz­prę­żal­nią, któ­ra umoż­li­wi pro­wa­dze­nie zajęć z jeź­dziec­twa, naukę i dosko­na­le­nie jaz­dy oraz roz­gry­wa­nie kon­kur­sów spor­to­wych czy prze­pro­wa­dza­nie wystaw i czem­pio­na­tów bez wzglę­du na warun­ki pogo­do­we. Nadal musi­my anga­żo­wać środ­ki w przy­go­to­wa­nie kolej­nych gro­dzo­nych pastwisk dla koni z bez­piecz­ny­mi prze­pę­da­mi i bram­ka­mi. Kolejnym zada­niem będzie rewi­ta­li­za­cja bież­ni toru tre­nin­go­we­go, któ­ra w czę­ści już zosta­ła pod­da­na zabie­gom popra­wia­ją­cym jej stan.

Na gene­ral­ny remont cze­ka dach staj­ni głów­nej i dach nad mane­żem. Musimy dokoń­czyć remont budyn­ku gospo­dar­cze­go, w któ­rym zlo­ka­li­zo­wa­li­śmy eks­po­zy­cję maszyn i sprzę­tu kon­ne­go. W tym samym budyn­ku pla­nu­je­my wyko­nać remont pomiesz­cze­nia kuź­ni i przy­wró­cić ją do funk­cjo­no­wa­nia nie tyl­ko pod­czas poka­zów i innych wyda­rzeń, ale tak po pro­stu na każ­dy dzień, to ma być żywe i auten­tycz­ne. Podobne pla­ny mamy w sto­sun­ku do sto­lar­ni, rymar­ni, sio­dlar­ni i szo­row­ni. W pla­nach jest urzą­dze­nie pla­cu zabaw dla naj­młod­szych i uru­cho­mie­nie kawiar­ni, w któ­rej rodzi­ce będą mogli poroz­ma­wiać przy fili­żan­ce kawy czy her­ba­ty, pod­czas gdy dzie­ci będą dosko­na­lić kunszt jeź­dziec­ki. Pomieszczenie już zosta­ło przy­sto­so­wa­ne poprzez adap­ta­cję staj­ni sta­no­wi­sko­wej.

Zamierzamy nawią­zać szer­szą współ­pra­cę ze szko­ła­mi z mia­sta i gmi­ny Tarnów. Planujemy remont daw­ne­go spi­chle­rza i przy­le­ga­ją­cych do nie­go maga­zy­nów na potrze­by Klubu Ostoja i staj­ni klu­bo­wej. Przygotowujemy ofer­tę skie­ro­wa­ną do mło­dzie­ży szkół śred­nich i stu­den­tów – Tarnów sta­je się mia­stem aka­de­mic­kim.

Jak w pra­wie każ­dym dzia­ła­niu oprócz chę­ci potrzeb­ne są jesz­cze pie­nią­dze. Zabiegamy o nie jak może­my, dla­te­go czy­ni­li­śmy sta­ra­nia o uzna­nie Fundacji za orga­ni­za­cję pożyt­ku publicz­ne­go i od wrze­śnia 2016 r. jeste­śmy OPP. Od tej chwi­li moż­na wspo­móc naszą dzia­łal­ność w for­mie daro­wi­zny czy prze­ka­za­nia 1 pro­cen­tu podat­ku na cele sta­tu­to­we Fundacji.

FUNDACJA Klikowska Ostoja Polskich Koni
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
Klikowska 304, 33-102 Tarnów
tel. (+48) 796 084 015
NIP: 9930654539; REGON: 123106921
KRS: 0000507357
PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568
e-mail: klikowska_ostoja@interia.pl

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę