Connect with us

Hodowca i Jeździec

Podziękowania dla uczest­ni­ków akcji „Daj se sia­na. SOS Szwecja”

Od Redakcji

Podziękowania dla uczest­ni­ków akcji „Daj se sia­na. SOS Szwecja”

Skończył się rok, w któ­rym mię­dzy inny­mi udo­wod­ni­li­śmy, że mamy ser­ce na wła­ści­wym miej­scu i jeste­śmy goto­wi poma­gać. Zakończyliśmy akcję „Daj se sia­na. SOS Szwecja”. Pora na podzię­ko­wa­nia!

Dziękujemy tym wszyst­kim, któ­rzy choć zło­tów­kę wpła­ci­li na naszą zrzut­kę. Dzięki każ­de­mu z was z osob­na i wszyst­kich nas razem uzbie­ra­li­śmy 1.490 zł. Cała kwo­ta zosta­nie prze­ka­za­na na pokry­cie zobo­wią­za­nia wobec rol­ni­ka, od któ­re­go ode­bra­li­śmy sia­no, kie­dy oka­za­ło się, że jeden z dar­czyń­ców chciał prze­ka­zać zamok­nię­te sia­no.

Przez kil­ka pierw­szych tygo­dni akcji uda­ło nam się dotrzeć do wie­lu osób, któ­re łącz­nie prze­ka­za­ły pra­wie 600 balo­tów sia­na. Niestety, jak się póź­niej oka­za­ło, część z nich nie nada­wa­ła się do eks­por­tu z róż­nych przy­czyn, ale uda­ło się i wysła­li­śmy pra­wie 400 balo­tów sia­na i sia­no­ki­szon­ki.

Głównymi dar­czyń­ca­mi w naszej akcji byli:

 • Kornaszewski Jan
 • Ryszard Markowiak
 • Grzegorz Baran
 • Marcin i Paulina Liwińscy
 • Wiesław, Janina i Rafał Hakowscy
 • Adam i Paweł Jurczak
 • Tomasz Gwiazda
 • Karolina Świrgoń
 • Grażyna i Lech Kruszewscy
 • Waldemar Seksciński
 • Joanna i Daniel Łukasik
 • Andrzej Derlecki Stajnia Anmiros
 • Wojciech Święćkowski
 • Roman Szultka

Jeżeli kogoś pomi­nę­li­śmy to wyłącz­nie przez nie­uwa­gę i z góry prze­pra­sza­my.

Akcja nie prze­bie­gła­by tak spraw­nie, gdy­by nie pomoc firm spe­dy­cyj­nych. Bardzo dzię­ku­je­my fir­mie Kolanko Transport sp. z o.o. sp.k. oraz Stena Line Polska S.A., któ­re zrze­kły się czę­ści opłat za usłu­gi trans­por­to­we. Firmom Erontrans oras Scandinavian Transport za punk­tu­al­ność, rze­tel­ność i cier­pli­wość pod­czas reali­za­cji naszych trans­por­tów.

Dziękujemy rów­nież każ­dej oso­bie, któ­ra udo­stęp­ni­ła innym infor­ma­cje o naszej akcji, repor­te­rom, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w przy­go­to­wa­nie mate­ria­łów – pomo­gli­ście nam bar­dzo w dotar­ciu do ludzi, któ­rzy chcie­li poma­gać!

Na pew­no nie uda­ło się ura­to­wać wszyst­kich koni, ale uda­ło się tchnąć iskier­kę nadziei w ser­ca hodow­ców koni, któ­rzy byli w potrze­bie. Pokazaliśmy rów­nież, na czym pole­ga przy­jaźń i part­ner­stwo. Jesteśmy dum­ni z tego, co wspól­ny­mi siła­mi uda­ło nam się osią­gnąć.

DZIĘKUJEMY!

Continue Reading

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Mięśniochwat

By 16 sierpnia 2019

Porady Żywieniowe

Ochwat

By 9 sierpnia 2019
Na górę