Connect with us

Hodowca i Jeździec

Konferencja „Znaczenie zdro­wych zębów dla osią­gnięć tre­nin­go­wych konia”

Konferencja "Znaczenie zdrowych zębów dla osiągnięć treningowych konia"

Patronaty

Konferencja „Znaczenie zdro­wych zębów dla osią­gnięć tre­nin­go­wych konia”

Kwestia uzę­bie­nia u koni była przez dłu­gi czas zanie­dby­wa­na. Od setek lat nie­wie­le się w tym zakre­sie zmie­ni­ło, a konie dłu­go otrzy­my­wa­ły nie­wie­le wię­cej niż pod­sta­wo­wą opie­kę. Dopiero od nie­daw­na, pod wpły­wem ogrom­ne­go roz­wo­ju ludz­kiej sto­ma­to­lo­gii, prze­ży­wa­my rene­sans w sto­ma­to­lo­gii koń­skiej. Konie żyją dłu­żej, mają tak dobrą opie­kę wete­ry­na­ryj­ną jak nigdy dotąd, muszą spro­stać więk­szym wyma­ga­niom, by osią­gać jesz­cze lep­sze wyni­ki. Utrzymywane są tak­że przez róż­no­rod­ne gro­no wła­ści­cie­li jako zwie­rzę­ta towa­rzy­szą­ce czy part­ne­rzy w rywa­li­za­cji spor­to­wej. Przyjdź i dowiedz się, jakie jest w tym wszyst­kim zna­cze­nie sto­ma­to­lo­gii i jaki nie­zwy­kły postęp doko­nał się w rozu­mie­niu cho­rób uzę­bie­nia i w spo­so­bach ich lecze­nia.

Chris Pearce

Prelegent
Chris Pearce

Chris Pearce jest bar­dzo doświad­czo­nym leka­rzem-sto­ma­to­lo­giem wete­ry­na­rii, cenio­nym w Wielkiej Brytanii i na świe­cie. Jest spe­cja­li­stą z zakre­su Chorób Wewnętrznych oraz Chirurgii i był pierw­szym leka­rzem wete­ry­na­rii w Wielkiej Brytanii, któ­ry zdał egza­mi­ny na wykwa­li­fi­ko­wa­ne­go sto­ma­to­lo­ga wete­ry­na­ryj­ne­go (2001 rok). Zaliczył tak­że pomyśl­nie pierw­szy taki egza­min prze­pro­wa­dza­ny na szcze­blu euro­pej­skim (2014 rok). Zdobył mię­dzy­na­ro­do­we uzna­nie dzię­ki opra­co­wa­niu nowa­tor­skich zaawan­so­wa­nych tech­nik sto­ma­to­lo­gicz­nych, w tym lecze­nia odtwór­cze­go.
W 2013 roku zało­żył kli­ni­kę Equine Dental Clinic w Dorset w Wlk. Brytanii, w któ­rej pra­cu­je wraz z Nicole du Toit, cer­ty­fi­ko­wa­ną spe­cja­list­ką sto­ma­to­lo­giem. W zespo­le jest rów­nież Nicky Brooks, lekarz rezy­dent, któ­ra prze­cho­dzi inten­syw­ne szko­le­nie i sta­no­wi nie­oce­nio­ną pomoc. Klinika jest miej­scem lecze­nia zębów i prze­pro­wa­dza­nia ruty­no­wych zabie­gów u koni. Jej szcze­gól­ny cha­rak­ter pole­ga na tym, że wła­ści­cie­le zwie­rząt mają moż­li­wość śle­dze­nia cało­ści zabie­gu bądź na ekra­nie (dzię­ki kame­rom), bądź bez­po­śred­nio przez szy­bę. To doświad­cze­nie pozwa­la im dogłęb­nie zro­zu­mieć pro­blem i wybra­ne odpo­wied­nie lecze­nie.
Chris Pearce anga­żu­je się tak­że w naucza­nie w swo­im kra­ju i za gra­ni­cą. Przez 7 lat był przed­sta­wi­cie­lem rady do spraw sto­ma­to­lo­gii koni w British Equine Veterinary Association.

W 2011 roku Chris otrzy­mał nagro­dę Pet Plan Vet of the Year. Kapituła doce­ni­ła jego wkład w sto­ma­to­lo­gię koni i korzy­ści, jakie pły­ną z roz­wo­ju tej dzie­dzi­ny dla popra­wy dobro­sta­nu koni.

Chris jest gorą­cym orę­dow­ni­kiem wpro­wa­dze­nia obo­wiąz­ko­we­go bada­nia uzę­bie­nia w ramach badań przy kup­nie-sprze­da­ży.
Poza pra­cą odda­je się z pasją innym zaję­ciom, jak udział w cha­ry­ta­tyw­nych wyści­gach rowe­ro­wych (ostat­ni to 100-milo­wy wyścig Ride London na rzecz McMillan Cancer Care), tre­no­wa­nie mło­dzie­żo­we­go zespo­łu rug­by, a tak­że pro­wa­dze­nie chó­ru bożo­na­ro­dze­nio­we­go w swo­jej rodzin­nej wio­sce. Sam gra na gita­rze w zespo­le muzycz­nym (dru­gi album w dro­dze!).

Organizatorzy

Program

Sobota - 06.04.2019

 • 9:00 – Rejestracja
 • 9:50 – Otwarcie semi­na­rium
 • 10:00 - 10.45 – Krótka histo­ria sto­ma­to­lo­gii u ludzi i zwie­rząt; Podłoże i przy­czy­ny powsta­nia sto­ma­to­lo­gii koni: Co jest takie­go wyjąt­ko­we­go u koniu?
 • 10:45 - 11.15 – Podstawy ana­to­mii gło­wy, jamy ust­nej i uzę­bie­nia konia
 • 11:15 - 11:45 – Przerwa kawo­wa
 • 11:45 - 12:30 – Przewodnik po cho­ro­bach uzę­bie­nia u koni
 • 12:30 - 13:15 – Przykład pro­jek­tu Zdrowe zęby u koni pro­wa­dzo­ny przez Equine Dental Clinic i British Horse Society w Wielkiej Brytanii
 • 13:15 - 14:15 – Przerwa obia­do­wa
 • 14:15 - 14:45 – Leczenie uzę­bie­nia koni – ruty­no­wa kon­tro­la uzę­bie­nia
 • 14:45 - 15:15 – Leczenie zębów – Badanie u spe­cja­li­sty
 • 15:15 - 15:45 – Przerwa kawo­wa
 • 15:45 - 16:15 – Stomatologia koni a wyni­ki ich pra­cy w spo­rcie – omó­wie­nie przy­pad­ków – część I
 • 16:15 - 16:45 – Omówienie przy­pad­ków – część II
 • 16:45 - 17:15 – Pytania i dys­ku­sja
 • 17:30 – Zakończenie

Bilety

Uczestnicy kon­fe­ren­cji w dniu 6 kwiet­nia 2019 z Chrisem Pearce’em otrzy­mu­ją tak­że rabat 15% na kon­fe­ren­cję z Dr Sue Dyson, Dr Karin Leibbrandt i Tessą Roos we Wrocławiu w dniach 12-13 paź­dzier­ni­ka 2019.

Więcej w Patronaty

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę