Connect with us

Hodowca i Jeździec

Ostatnie 5 prze­jaz­dów fina­łu Pucharu Polski WKKW - film

Sport i wyścigi

Ostatnie 5 prze­jaz­dów fina­łu Pucharu Polski WKKW - film

W ramach kon­kur­su CIC2* roz­gry­wa­ny był finał Pucharu Polski WKKW w kate­go­rii senio­rów.

Po dzie­wię­ciu eli­mi­na­cjach i fina­le pierw­sze miej­sce i zło­ty medal Pucharu Polski WKKW senio­rów wywal­czył Paweł Spisak (JKS Dako Galant Skibno). Drugie miej­sce i srebr­ny medal zdo­był Mateusz Kiempa (SCSJ Coval Biały Bór), któ­ry przed fina­łem był na miej­scu trze­cim. A miej­sce trze­cie i brą­zo­wy medal tra­fił do Jana Kamińskiego (Milanowska Fundacja na Rzecz Edukacji i Sportu).

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mu z ostat­nich 5 prze­jaz­dów kon­kur­su. 

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę