Connect with us

Hodowca i Jeździec

Czwórki pod­czas CAVALIADA Tour po raz dru­gi

Fot. Małgorzata Sieradzan - Ireneusz Kozłoski_KABARET-KALINA-WALENCJA-WEZYR

Sport i wyścigi

Czwórki pod­czas CAVALIADA Tour po raz dru­gi

18 wrze­śnia 2017 roku Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego pod­jął uchwa­łę zatwier­dza­ją­cą nowy regu­la­min Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi, któ­re­go kolej­ne eli­mi­na­cje odby­wać się pod­czas wyda­rzeń z cyklu CAVALIADA Tour 2017/2018.

Prawo star­tu ma:

  1. trzech naj­lep­szych zawod­ni­ków kla­sy­fi­ka­cji Mistrzostw Polski czwó­rek z roku roz­po­czę­cia roz­gry­wek HPPP
  2. zwy­cięz­ca zawo­dów DRIVING CUP (Bogusławie, 11-12.11.2017 r.) w kate­go­rii czwó­rek z roku roz­po­czę­cia roz­gry­wek HPPP.
  3. jeden zawod­nik z dzi­ką kar­tą przy­zna­ną przez Organizatora. Zawodnik z dzi­ką kar­tą musi speł­niać warun­ki § 2. pkt. 1.

W poprzed­nim roku po raz pierw­szy na CAVALIADZIE sta­nę­ły na star­cie zaprzę­go­we czwór­ki. Z pew­no­ścią było to impul­sem do reak­ty­wa­cji po 26 latach Mistrzostw Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi. Odbyły się one w dniach 15-17.09.2017 w Bogusławicach.

Na podium sta­nę­li:

  1. Bartłomiej Kwiatek z SLKS Książ z koń­mi: IMBRED, RODOS, BAZYLI, DRAB, EPILOG
  2. Piotr Mazurek z SLKS Książ z koń­mi: BANKIER, DONNA LOVE, DONNERKUSS, ERAZMUS, ERIC
  3. Wiesław Sadowski z PLJ z koń­mi: DARK ULKJE, JELMER FAN’T SUDEREIN, NICO JACOBUS, TRACY J.W, YK DARK HENK

Jest to jed­no­znacz­ne. ze zdo­by­ciem kwa­li­fi­ka­cji do Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi przez tych zawod­ni­ków. Kolejnego powo­żą­ce­go, któ­ry otrzy­ma kwa­li­fi­ka­cję pozna­my na zawo­dach DRIVING CUP  w Bogusławicach w dniach 11-12 listo­pa­da.

Więcej w Sport i wyścigi

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Popularne wpi­sy

Ostatnie wpi­sy

Od Redakcji

Teraz Polskie Konie!

By 9 listopada 2018

Porady Żywieniowe

Miedź i cynk

By 9 listopada 2018
Na górę