Connect with us

Hodowca i Jeździec

Obudzić ducha aktyw­no­ści

Od Redakcji

Obudzić ducha aktyw­no­ści

Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny

Naresz­cie wio­sna. Rusza nowy sezon, a wraz z nim kwit­ną ini­cja­ty­wy, odży­wa­ją nadzie­je, rośnie opty­mizm. Tak napraw­dę wszyst­ko, no, może więk­szość spraw, ich pomyśl­ny bieg, zale­ży od nas samych.
Do takich war­to­ścio­wych wyda­rzeń nale­ży m.in. powo­ła­nie do życia Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, któ­ra wraz z Małopolskim Związkiem Hodowców Koni pod­ję­ła trud rato­wa­nia obiek­tów po byłym Stadzie Ogierów w Klikowej. Myślę, że całe pol­skie śro­do­wi­sko hodow­ców koni powin­no być dum­ne z ludzi sto­ją­cych za tym przed­się­wzię­ciem, że wzię­li na sie­bie cię­żar odpo­wie­dzial­no­ści za SO Klikowa. To rzad­ki przy­pa­dek patrio­ty­zmu lokal­ne­go oraz dowód świa­do­mo­ści bran­żo­wej, o czym zresz­tą pisze­my na łamach bie­żą­ce­go wyda­nia „Hodowcy i Jeźdźca”.
Innym god­nym odno­to­wa­nia prze­ja­wem aktyw­no­ści konia­rzy jest akcja spo­łecz­na pt. Jeździeckie Obchody Święta Wolnej Polski, któ­ra z ini­cja­ty­wy PZJ ma 4 czerw­ca, w rocz­ni­cę 25-lecia wol­nych wybo­rów, wypro­wa­dzić na uli­ce tysią­ce koni, aby przy­po­mnieć Polakom o ich zna­cze­niu w histo­rii i kul­tu­rze nasze­go kra­ju. W akcję zaan­ga­żo­wa­li się wło­da­rze aż sze­ściu miast – Warszawy, Poznania, Wrocławia, Sopotu, Olsztyna i Krakowa, że nie wspo­mnę o entu­zja­zmie pro­win­cji. Każdy będzie mógł spró­bo­wać swo­ich sił w sio­dle lub zaprzę­gu. Odbędą się prze­mar­sze grup rekon­struk­cyj­nych, poka­zy z udzia­łem koni, zawo­dy towa­rzy­skie, a Stada Ogierów i Stadniny Koni otwo­rzą się na zwie­dza­ją­cych.
Od lat PZHK sta­ra się poma­gać pol­skie­mu jeź­dziec­twu. Wspomnę choć­by o spon­so­rin­gu dla Piotra Mazurka, Bartłomieja Kwiatka (obaj powo­że­nie) czy Pawła Spisaka (WKKW), a tak­że dofi­nan­so­wy­wa­niu wyjaz­dów na Mistrzostwa Świata Młodych Koni. Oczywiście wszyst­ko w prze­ko­na­niu, że naj­lep­szym spo­so­bem na pro­mo­cję pol­skie­go pro­duk­tu hodow­la­ne­go jest jego eks­po­no­wa­nie w bez­po­śred­niej rywa­li­za­cji spor­to­wej. Teraz pod szyl­dem „PZHK – Program Sport” zapro­po­no­wa­no PZJ współ­pra­cę przy wybra­nych dzie­się­ciu impre­zach sko­ko­wych kra­jo­we­go bądź mię­dzy­na­ro­do­we­go szcze­bla, w tym rów­nież cyklu Grand Prix Wolnej Polski (co poka­że TVP), pole­ga­ją­cą na każ­do­ra­zo­wej dodat­ko­wej deko­ra­cji naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ne­go zawod­ni­ka dosia­da­ją­ce­go konia pol­skiej hodow­li w pod­su­mo­wa­niu kon­kur­sów dużej run­dy. Doprowadzenie konia do pozio­mu GP wyma­ga ogrom­ne­go wysił­ku, cie­szy zatem sym­bo­licz­ny gest doce­nie­nia naj­lep­szych.
Na koniec – zanim poży­czę miłej lek­tu­ry – jesz­cze jed­na szczę­śli­wa wieść. Zarząd PZHK pod­jął uchwa­łę, aby wpi­sać pre­nu­me­ra­tę nasze­go kwar­tal­ni­ka w skład­kę człon­kow­ską. Od począt­ku tego roku OZHK/WZHK bio­rą dla mini­mum 50 pro­cent swo­ich człon­ków gaze­tę. Rośnie dzię­ki temu licz­ba gospo­darstw, sta­jen i klu­bów, do któ­rych będzie­my docie­ra­li, roz­ra­sta krąg hodow­ców i jeźdź­ców, dla któ­rych z pasją two­rzy­my pismo.

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę