Connect with us

Hodowca i Jeździec

Od Redakcji

Na Nowy Rok

Zbigniew Jaworski, Prezes PZHK

Wyda­rze­nia roku 2013 już za nami, a przed nami to, co zapla­no­wa­li­śmy na 2014, jak rów­nież to, co się wyda­rzy, a cze­go nie pla­no­wa­li­śmy.

Jaki był minio­ny rok? Patrząc z per­spek­ty­wy tego, co orga­ni­zo­wa­li­śmy, na pew­no obfi­tu­ją­cy w waż­ne dla spo­łecz­no­ści konia­rzy wyda­rze­nia hodow­la­no-jeź­dziec­kie, a szcze­gól­nie te o cha­rak­te­rze mię­dzy­na­ro­do­wym. W mojej oce­nie bar­dzo uda­ne. W okre­sie wio­sen­nym w kil­ku miej­scach odby­ły się szko­le­nia dla pra­cow­ni­ków i hodow­ców z oce­ny linio­wej koni szla­chet­nych. Na począt­ku lip­ca gości­li­śmy w Kołaczycach i Klimkówce uczest­ni­ków Zjazdu Federacji Hodowców Koni Huculskich (HIF), a trzy mie­sią­ce póź­niej w Warszawie i Janowie Podlaskim przed­sta­wi­cie­li Zjazdu Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH). Grudzień to CSIO w Poznaniu i Pawilon Polskiej Hodowli Koni. We wszyst­kich tych przed­się­wzię­ciach naszym part­ne­rem była Agencja Nieruchomości Rolnych i pod­le­głe jej stad­ni­ny i sta­da ogie­rów. W tym miej­scu chciał­bym wszyst­kim ser­decz­nie podzię­ko­wać za współ­pra­cę i bez­po­śred­nią pomoc, bez któ­rej orga­ni­za­cja tych imprez była­by nie­moż­li­wa.

Co nam przy­nie­sie rok 2014? W maju na pew­no Walny Zjazd Sprawozdawczy PZHK. Ważny dla naszej orga­ni­za­cji, gdyż jest to jed­na z nie­licz­nych oka­zji, kie­dy w tak sze­ro­kim gro­nie, repre­zen­tu­ją­cym więk­szość hodow­ców koni, może­my dys­ku­to­wać i podej­mo­wać decy­zje mają­ce istot­ne zna­cze­nie dla przy­szło­ści hodow­li koni w Polsce. Na tym Zjeździe chcie­li­by­śmy czę­ścio­wo zmie­nić nasz sta­tut, przy­sto­so­wać go do obec­nej rze­czy­wi­sto­ści, aby móc zapo­bie­gać ewen­tu­al­nym nega­tyw­nym zja­wi­skom, któ­rych przy­kła­dy mie­li­śmy w minio­nym roku. Dlatego potrzeb­na jest nam wia­ra i opty­mizm, iż ten rok, któ­ry się nie­daw­no roz­po­czął, będzie dla nas dobry pod każ­dym wzglę­dem, cze­go wszyst­kim człon­kom nasze­go Związku ser­decz­nie życzę. Wierzę tak­że, iż dzię­ki uchwa­le doty­czą­cej zwięk­sze­nia nakła­du HiJ, jaką pod­jął Zarząd Główny na swo­im ostat­nim posie­dze­niu, popra­wi się komu­ni­ka­cja z naszy­mi hodow­ca­mi, gdyż cza­so­pi­smo będzie docie­rać do znacz­nie więk­szej licz­by odbior­ców.

Na zakoń­cze­nie dobra i opty­mi­stycz­na wia­do­mość – Michał Wierusz-Kowalski pozo­sta­je na sta­no­wi­sku redak­to­ra naczel­ne­go nasze­go kwar­tal­ni­ka. Mnie oso­bi­ście ta decy­zja bar­dzo satys­fak­cjo­nu­je, gdyż budzi wia­rę w dal­szy pomyśl­ny roz­wój cza­so­pi­sma – i jak poka­za­ła dotych­cza­so­wa prak­ty­ka – zgod­ny z ocze­ki­wa­nia­mi hodow­ców i miło­śni­ków koni. Jego wyso­ki poziom bez wąt­pie­nia zawdzię­cza­my panu Michałowi, za co jemu, komi­te­to­wi redak­cyj­ne­mu oraz auto­rom arty­ku­łów ser­decz­nie dzię­ku­ję, a naszym czy­tel­ni­kom życzę wie­lu pozy­tyw­nych wra­żeń w trak­cie lek­tu­ry tego i następ­nych nume­rów „Hodowcy i Jeźdźca”.

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę