Connect with us

Hodowca i Jeździec

NIE-KONIE-C w Krakowie

Zaproszenia

NIE-KONIE-C w Krakowie

W dniu 8 czerw­ca 2019 roku o godzi­nie 17 w Dydo Poster Gallery w Krakowie odbę­dzie się otwar­cie wysta­wy pla­ka­tów Elżbiety Chojnej „NIE-KONIE-C”.

Na wysta­wie zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne 34 pra­ce zwią­za­ne z jeź­dziec­twem, pla­ka­ty spor­to­we, spo­łecz­ne, kul­tu­ral­ne i fil­mo­we, na któ­rych poja­wia się cha­rak­te­ry­stycz­ny motyw konia. Temat wysta­wy jest rów­nież pew­ne­go rodza­ju prze­ka­zem dla wszyst­kich, któ­rzy zasta­na­wia­ją się, czy artyst­ka dalej zaj­mu­je się twór­czo­ścią pla­ka­to­wą.

Konie fascy­no­wa­ły mnie odkąd pamię­tam, co zna­la­zło odzwier­cie­dle­nie już w mojej twór­czo­ści dzie­cię­cej. O ile jed­nak księż­nicz­ki ryso­wa­łam dość spraw­nie, o tyle moje konie, to były jakieś... dziw­ne (nie)konie.
I w sumie słusz­nie, bo to zwie­rzę­ta nie z tej zie­mi. Warto wspo­mnieć, że ponad pół­to­no­we ciel­ska noszą dum­nie na czte­rech pal­cach – to co dla nas jest nogą, to paluch zakoń­czo­ny paznok­ciem zwa­nym kopy­tem – a to, co mają w swych ogrom­nych gło­wach, to już zupeł­ny kosmos.

Dzieciństwo minę­ło jak sen zło­ty, lecz konie ze mną zosta­ły – szcze­gól­nie jeden kary, któ­ry stał się moją muzą i lekiem na całe zło. Przez lata umie­jęt­no­ści ryso­wa­nia nie­co ewo­lu­owa­ły, lecz moje (nie)konie nadal są jakieś... dziw­ne.
Zawsze, kie­dy spo­ty­ka mnie pewien wybit­ny pol­ski pla­ka­ci­sta, wyra­ża swo­je szcze­re zdzi­wie­nie, że jesz­cze zawra­cam sobie gło­wę twór­czo­ścią pla­ka­to­wą. No taka już jestem... dziw­na – kocham konie i pla­ka­ty i nie zawa­ham się nimi cie­szyć. I przy oka­zji uprzej­mie infor­mu­ję, że to NIE-KONIE-C!!!

Elżbieta Chojna

Elżbieta Chojna stu­dio­wa­ła w war­szaw­skiej ASP. Dyplom z pla­ka­tu i gra­fi­ki wydaw­ni­czej obro­ni­ła z wyróż­nie­niem w 1995 r. Pracowała w dwóch agen­cja rekla­mo­wych, ale to nie była jej baj­ka. Po powro­cie ze sty­pen­dium w Meksyku (1998) zaczę­ła współ­pra­co­wać z war­szaw­ski­mi wydaw­nic­twa­mi. Jest autor­ką dzie­sią­tek okła­dek, a jej pla­ka­ty są roz­sia­ne nie­mal po całym świe­cie. Zebrała parę nagród, była to tu, to tam, ale szczę­ście odna­la­zła 3 km od domu, gdzie pozna­ła swo­je­go konia. Jeśli wygra w „tot­ka” posta­wi mu staj­nię. Do tego cza­su jed­nak, będzie wyko­ny­wać swój (dość nie­wdzięcz­ny) zawód, któ­ry obok jeź­dziec­twa, nadal pozo­sta­je jej „koni­kiem”.

Wystawa pla­ka­tów: NIE-KONIE-C Elżbieta Chojna

  • 8-30 czerw­ca 2019
  • Godziny otwar­cia: wto­rek - sobo­ta, godz. 1430 - 1830

Dydo Poster Gallery
Kraków, Al. Focha 1 (daw­ny hotel Cracovia)

Linki:

Więcej w Zaproszenia

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę