Connect with us

Hodowca i Jeździec

Nagroda im. Michała Wierusz‑Kowalskiego – V Festiwal Sztuki Jeździeckiej

Pani Ewa Jaworska i jej ceramiczne konie

Patronaty

Nagroda im. Michała Wierusz‑Kowalskiego – V Festiwal Sztuki Jeździeckiej

25 mar­ca 2018 roku mie­li­śmy przy­jem­ność gościć na jubi­le­uszo­wym, V Festiwalu Sztuki Jeździeckiej. Tradycyjnie już Polski Związek Hodowców Koni był part­ne­rem tego wyda­rze­nia, któ­re już od 5 lat odby­wa się na wio­snę w Warszawie. Po raz dru­gi mie­li­śmy przy­jem­ność wrę­czyć nagro­dę imie­nia Michała Wierusz-Kowalskiego, redak­to­ra naczel­ne­go kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”. Laureatką nagro­dy zosta­ła rzeź­biar­ka, Ewa Jaworska.

Ewa Jaworska pocho­dzi z Łodzi. Jest absol­went­ką Liceum Plastycznego, Policealnego Studium Techniki Teatralnej i Filmowej, Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych – spe­cjal­ność: Projektowanie Biżuterii oraz magi­strem Psychopedagogiki Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. Zawodowo zwią­za­na była z Międzynarodowymi Targami Łódzkimi jako deko­ra­tor imprez wysta­wien­ni­czych, pra­co­wa­ła tak­że jako nauczy­ciel sztu­ki i bra­ła udział w pra­cach kon­ser­wa­tor­skich w Kolegiacie w Łasku i Willi Kindermana w Łodzi. Od 2009 roku pro­wa­dzi swo­ją pra­cow­nię, zaj­mu­jąc się malar­stwem o tema­ty­ce sakral­nej (iko­ny) i pozłot­nic­twem. Kilka lat temu wró­ci­ła do ulu­bio­nej tech­ni­ki - rzeź­by i tema­ty­ki – konia. Przepiękne rzeź­by wyko­nu­je z suro­wej nie­szkli­wio­nej gli­ny, któ­rą wypa­la. Jej „cera­micz­ne konie” mogli­śmy podzi­wiać pod­czas Festiwalu.

Więcej w Patronaty

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę