Connect with us

Hodowca i Jeździec

Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu - Książ 2005

Sport i wyścigi

Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu - Książ 2005

Anna Cuber

Ujeżdżenie to isto­ta wszyst­kich dys­cy­plin jeź­dziec­kich i nie jest to czcze stwier­dze­nie. Bez ujeż­dże­nia nawet koń o ogrom­nych moż­li­wo­ściach sko­ko­wych nie osią­gnie zna­czą­cych suk­ce­sów, nie wspo­mi­na­jąc o WKKW, gdzie spraw­dzian ujeż­dże­nio­wy jest jed­ną z obo­wiąz­ko­wych prób. W ran­kin­gu naj­po­pu­lar­niej­szych dys­cy­plin jeź­dziec­kich dre­saż zaj­mu­je dru­gie miej­sce, po sko­kach przez prze­szko­dy. W Polsce znacz­nie mniej zawod­ni­ków upra­wia tę trud­ną dys­cy­pli­nę, ale cie­szy fakt, iż fre­kwen­cja na MPMK utrzy­mu­je się na sta­łym pozio­mie.

kl. Brunetka sp

Analiza rodo­wo­dów star­tu­ją­cych w Książu mło­dych koni dowo­dzi, że pol­ska hodow­la ujeż­dże­nio­wa dopie­ro się roz­wi­ja. Rodowodowo domi­nu­ją konie hodow­li pol­skiej, nale­żą­ce do księ­gi stad­nej pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi. Analiza ta dowo­dzi tak­że, że wie­rzy­my ogie­rom zachod­nim, któ­rych rodo­wo­dy nie­ste­ty czę­sto nie wska­zu­ją na przod­ków spraw­dzo­nych w tej dys­cy­pli­nie. Natomiast cie­szy fakt, że mogli­śmy oglą­dać w Książu ogie­ry uzna­ne , któ­re bar­dzo wyso­ko upla­so­wa­ły się w zakła­dach tre­nin­go­wych pod wzglę­dem wyso­ko­ści indek­su ujeż­dże­nio­we­go. Były to: WELTINO han. (Weltmeyer han. - Natiello xx), wła­sno­ści Ewy Janiak, WATSON han. (Wilawander xx - Sherlock Holmes han.), wł. Leona Gawrońskiego czy DŻAHIL sp (Luron KWPN - Dżonka m/ Len m), hod. SK Prudnik, wła­sno­ści SO Łąck. Ten ostat­ni zdo­był nawet tytuł Czempiona pró­by dziel­no­ści, jest koniem o dużych pre­dys­po­zy­cjach ujeż­dże­nio­wych, a pod­czas MPMK zajął prze­do­sta­nie miej­sce w swej kate­go­rii wie­ko­wej. Podobnie, jak w roku zeszłym, dosia­da­ła go Olena Pilkiewicz. Chwała dla Stada Ogierów Łąck o wysta­wie­nie takie­go konia do MPMK, ale dla­cze­go nie został nale­ży­cie przy­go­to­wa­ny? Wszak bra­ku­je nam koni pol­skiej hodow­li, z pol­skich matek o dosko­na­łej jezd­no­ści i cho­dach pod­sta­wo­wych.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok III nr 2 (7) 2005.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę