Connect with us

Hodowca i Jeździec

IV Czempionat Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie

Hodowla

IV Czempionat Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie

Dorota Waraksa

W dniach 23-24 lip­ca już po raz dzie­wią­ty Stado Ogierów w Kętrzynie sta­ło się miej­scem dorocz­ne­go świę­ta koni zim­no­krwi­stych. Głównym celem impre­zy był IV Czempionat Koni Zimnokrwistych, a towa­rzy­szy­ły mu poka­zy ogie­rów z SO Kętrzyn przy­go­to­wa­ne przez pra­cow­ni­ków Stada i człon­ków Klubu Jeździeckiego „Rolimpex”. Kętrzyńskie ogie­ry wystą­pi­ły w uni­kal­nych poka­zach - kadryl pod sio­dlem i kadryl sulek. Pobity został rekord świa­ta - dwa­dzie­ścia ogie­rów zim­no­krwi­stych idą­cych łeb w łeb w „porę­czy”.

W czem­pio­na­cie wzię­ły udział 54 konie, z cze­go 9 nale­ża­ło do SK Nowe Jankowice, a pozo­sta­łe wysta­wio­ne zosta­ły przez hodow­ców pry­wat­nych. Konie oce­nia­ła komi­sja, któ­rej prze­wod­ni­czył Andrzej Orłoś, a w jej skład wcho­dzi­li: Ewelina Cześnik, Michał Wojnarowski, Zbigniew Jaworski, Zbigniew Chrzanowski. Komisja sędziow­ska przy wyce­nie bra­ła pod uwa­gę typ, pokrój, ruch w stę­pie i kłu­sie oraz kon­dy­cję i pie­lę­gna­cję koni oce­nia­jąc te ele­men­ty w ska­li 0-10 pkt.

og. Igon

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok III nr 2 (7) 2005.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę