Connect with us

Hodowca i Jeździec

Mało, mało, coraz mniej…

Hodowla

Mało, mało, coraz mniej…

Paulina Peckiel

Ci, któ­rzy śle­dzą corocz­ne kwa­li­fi­ka­cje ogier­ków hucul­skich do hodow­li, z pew­no­ścią zauwa­ży­li, że co roku sytu­acja jest bar­dziej nie­po­ko­ją­ca. Poprzednie dwa sezo­ny wyda­wa­ły się naj­gor­sze od wie­lu lat, jed­nak rok 2013 znów zasko­czył Komisję Oceny.

Lista zgło­szeń zamknię­ta na 14 ogie­rach i zgło­sze­nia jedy­nie z trzech okrę­gów w tym roku nie pozwo­li­ły nawet zor­ga­ni­zo­wać trze­cie­go miej­sca kwa­li­fi­ka­cji w cen­tral­nej Polsce. Efektem była ponad 600-kilo­me­tro­wa podróż dwóch ogie­rów z Warmińsko-Mazurskiego ZHK do miej­sca uzna­wa­nia, czy­li… Regietowa. W naj­bliż­szym cza­sie lepiej pew­nie nie będzie, więc zapis pro­gra­mu hodow­li o mini­mal­nej licz­bie pię­ciu ogie­rów w jed­nym miej­scu, podyk­to­wa­ny koniecz­nym z punk­tu widze­nia hodow­li porów­ny­wa­niem mło­dych ogie­rów w staw­ce, coraz mniej przy­sta­je do rze­czy­wi­sto­ści. Liczba uzna­wa­nych ogie­rów jest szcze­gól­nie smut­na, gdy zesta­wi­my ją ze sta­nem 1450 kla­czy matek w Polsce i ponad 600 źre­bię­ta­mi rodzą­cy­mi się rocz­nie. Pocieszeniem jest fakt, iż w porów­na­niu z inny­mi pol­ski­mi rasa­mi mamy obec­nie dość mło­dą staw­kę repro­duk­to­rów hucul­skich – ponad 52% ogie­rów z tego­rocz­ne­go reje­stru ma nie wię­cej niż 10 lat, a jedy­nie nie­ca­łe 16% to ogie­ry 15-let­nie i star­sze (patrz tabe­la).
Wracając do ogie­rów – w malow­ni­czej sce­ne­rii Rudawki Rymanowskiej (23 paź­dzier­ni­ka) pra­wo wpi­su do księ­gi stad­nej uzy­ska­ły trzy spo­śród sze­ściu przed­sta­wio­nych ogie­rów. Były to Wiwat-W, Literek-O i Oscypek-O. Dwuipółletni WIWAT-W jest synem sta­no­wią­ce­go już czwar­ty sezon w BPN Wołosate austriac­kiej hodow­li og. Nefryt. Ogier popraw­ny, jesz­cze bar­dzo źre­bię­cy, tego dnia nie miał jed­nak wiel­kich chę­ci do ruchu naprzód, miał za to wię­cej szczę­ścia niż dru­gi z przed­sta­wio­nych ogier­ków wła­sno­ści BPN – star­szy o rok og. ARAK-W (Nefryt – Arnika-W po Semen), któ­ry nie uzy­skał pra­wa wpi­su do księ­gi stad­nej. Pozostałe trzy ogier­ki zosta­ły poka­za­ne przez ZDIZ Odrzechowa, do hodow­li weszły dwa trzy­lat­ki: jedy­ny zbo­ni­to­wa­ny w tym sezo­nie na 79 pkt og. Literek-O oraz Oscypek-O. Harmonijny LITEREK-O (od Ligia po Lotnik) jest dru­gim uzna­nym synem og. Giewont. Wcześniej bowiem, pod­czas kwa­li­fi­ka­cji w 2010 r., mogli­śmy obej­rzeć og. Weksel-O, po któ­rym do dziś mamy na razie w hodow­li czwo­ro źre­biąt. Literek-O pod­czas kwa­li­fi­ka­cji bar­dzo dobrze poka­zał się w swo­bod­nym, wydaj­nym stę­pie. Natomiast naj­star­szy w staw­ce, męski OSCYPEK-O (Ważniak – Omega-O po Rygor) repre­zen­tu­je moc­ny, pry­mi­tyw­ny typ hucu­ła. Jest peł­nym bra­tem uzna­ne­go w 2009 r. og. Opałek-O, po któ­rym zare­je­stro­wa­no już w Centralnej Bazie Danych Koniowatych 33 sztu­ki potom­stwa. Do rezer­wy hodow­la­nej, przed­sta­wia­nej do uzna­nia w przy­szłym sezo­nie, komi­sja zakwa­li­fi­ko­wa­ła og. PRZEMO-O (Ważniak – Polana po Rygor), wice­czem­pio­na XIII Ogólnopolskiego Czempionatu Młodzieżowego Koni Rasy Huculskiej w Kołaczycach.

Ogier Wiec (Nasir – Werbena po Prislop IX-81), ród Gurgul, ur. 3.02.2011, hod. i wł. SKH Gładyszów (Kr), wymiary: 139-162-18,5, zakwalifikowany do hodowli z bonitacją 78 pkt (13-4-14-6-7-7-7-7-13), miejsce kwalifikacji: Gładyszów fot. Paulina Peckiel

Ogier Wiec (Nasir – Werbena po Prislop IX-81), ród Gurgul
fot. Paulina Peckiel

Dzień póź­niej w Regietowie komi­sja – w skła­dzie: Marek Gibała, Andrzej Goraus, Maciej Jackowski, Teresa Pracuch oraz Paulina Peckiel – oce­ni­ła pozo­sta­łą dzie­wiąt­kę zgło­szo­nych koni. Tutaj do hodow­li zakwa­li­fi­ko­wa­no kolej­ne 3 ogie­ry: Wasyl-CBR, Wiec i Jantarek. WASYL-CBR (Okar – Rada po Lawirant), hodow­li A. Jackiewicza, wła­sno­ści M. Haski, to naj­moc­niej­szy w tego­rocz­nej staw­ce koń, naj­wyż­szy i naj­bar­dziej kości­sty, męski, lecz z drob­ny­mi nie­pra­wi­dło­wo­ścia­mi eks­te­rie­ru. Kolejny ogier to z kolei naj­niż­szy i naj­drob­niej­szy z zapre­zen­to­wa­nych koni, gła­dy­szow­ski WIEC, pierw­szy uzna­ny syn og. Nasir (od Werbena po Prislop IX-81). Wiec nie odzie­dzi­czył nie­ste­ty po ojcu cie­ka­wej maści, źre­bię­cy jesz­cze, ale dobrze zwią­za­ny dwu­ipół­la­tek, nie umiał się jesz­cze poka­zać w swo­bod­nych, roz­luź­nio­nych cho­dach. Ostatnim ogie­rem war­tym wyróż­nie­nia jest mysza­ty JANTAREK (Len – Jonia po Ousor I), hodow­li Tadeusza Gajewskiego, wła­sno­ści Roman Wasylczaka, pocho­dzą­cy po tym samym ojcu co tego­rocz­ny czem­pion mło­dzie­żo­wy Judym (od Iliada po Prislop IX-81) oraz uzna­ny w 2010 r. og. Nurt (od Neretwa po Baca). Zwięzły, krót­ki koń, o dobrej głę­bo­kiej kło­dzie, pre­zen­to­wał nie­co krót­ki wykrok w obu cho­dach, jed­nak uwzględ­nia­jąc rzad­ki ród Polana, komi­sja posta­no­wi­ła zakwa­li­fi­ko­wać go do hodow­li. Mniej szczę­ścia mia­ły: wiel­ce uro­dzi­wy, ale nie­co mniej popraw­ny kary GRACJAN Z RAJU (Fryderyko – Grzywka po Jaśmin) Wojciecha Krzyżaka, sła­by pod wzglę­dem typu raso­we­go i płcio­we­go og. AARON (Promień – Azja po Szok) Doroty Paśko-Sawczyńskiej, któ­ry dodat­ko­wo wie­le stra­cił przez nie­wła­ści­wą pre­zen­ta­cję, oraz przed­sta­wio­ny powtór­nie do kwa­li­fi­ka­cji nie­re­gu­lar­ny w ruchu og. FENIKS (Nobel – Fantazja po Sonet) Kazimierza Myszki. Prawa wpi­su nie uzy­ska­ły rów­nież trzy małe, bar­dzo źre­bię­ce mimo wie­ku, trzy­ipół­let­nie gła­dy­szow­skie konie: GAL po og. Sonet (od Gafa po Piaf), po któ­rym nie­daw­no do hodow­li weszły trzy ogie­ry (Bogacz, Progres i Widok), SONAR po Nominał (od Saperka po Rewir), po któ­rym w zeszłym roku wpis otrzy­mał og. Wrzos-W, oraz CZERTEŻ po Piaf (Czuha po Piast), po któ­rym to ojcu uzna­ny został dwa sezo­ny temu sro­ka­ty gła­dy­szow­ski Wiśnicz.
Ubiegłoroczny rejestr dwu­stu czyn­nych w hodow­li repro­duk­to­rów rasy hucul­skiej wzbo­ga­cił się więc o sześć ogie­rów repre­zen­tu­ją­cych czte­ry rody: Gorala (Wiwat-W, Literek-O i Wasyl-CBR), Gurgula (Wiec), Hrobego (Oscypek-O) oraz wspo­mnia­ne­go już Polana (Jantarek). Z nadzie­ją na popra­wę sytu­acji w przy­szłym roku po szcze­gó­ło­we wyni­ki tego­rocz­nej kwa­li­fi­ka­cji zapra­szam na stro­nę Związku – www.pzhk.pl.

Struktura repro­duk­to­rów wg wie­ku

hc młp wlkp
> 15 lat 15,9 % 36,9 % 58,7 %
10 - 15 lat 31,8 % 38,2 % 26,9 %
< 10 lat 52,2 % 24,8 % 14,4 %
licz­ba ogie­rów w reje­strze 201 157 104

Więcej w Hodowla

Na górę