Connect with us

Hodowca i Jeździec

Kwalifikacja ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładów Treningowych

Hodowla

Kwalifikacja ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładów Treningowych

Katarzyna Wiszowaty

Czas kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów do Zakładu Treningowego to swo­iste świę­to hodow­la­ne, czas ocze­ki­wa­nia na rezul­tat wie­lo­let­niej pra­cy hodow­la­nej jakim jest oce­na mło­de­go ogie­ra na pły­cie i jego poten­cjal­nych moż­li­wo­ści rucho­wych, w sko­kach luzem oraz stop­nia ujeż­dże­nia pod sio­dłem. Ale kwa­li­fi­ka­cje to rów­nież dosko­na­ła oka­zja do przyj­rze­nia się i oce­nie­nia efek­tów róż­nych kon­cep­cji hodow­la­nych, a tak­że i poszu­ka­nia wśród nowych kan­dy­da­tów być może kolej­ne­go part­ne­ra dla swo­ich kla­czy.

W tym roku hodow­cy oraz komi­sja mie­li moż­ność oce­nić, jed­ni pry­wat­nie dru­dzy zawo­do­wo, set­kę ogie­rów, z któ­rych wła­ści­cie­le przy­wieź­li 71 na kwa­li­fi­ka­cje do Białego Boru a 29 do Bogusławic. Efektem koń­co­wym czte­ro­dnio­wych zma­gań kwa­li­fi­ka­cyj­nych było umiesz­cze­nie w obu Zakładach 53 mło­dych ogie­rów goto­wych pod­jąć wysi­łek 100-dnio­we­go tre­nin­gu. Bonitację naj­wyż­szą, ale mając na wzglę­dzie nową ska­lę oce­ny ogie­rów to „tyl­ko” dobrą, uzy­skał impor­to­wa­ny z Holandii, a sta­no­wią­cy wła­sność Jacka Bobika kasz­ta­no­wa­ty ogier ZODAN. Ogier ten jest synem kasz­ta­no­wa­te­go ogie­ra Guidam okrzyk­nię­te­go „Ogierem Roku 1996” w Holandii. Guidam jest ojcem wie­lu bar­dzo dobrych koni sko­ko­wych i ogie­rów uzna­nych, w tym m.in. ogie­rów Luidam i Le Bon (uży­te­go rów­nież w Polsce w SK Nowielice), w Polsce zasły­nął jako ojciec nie­od­ża­ło­wa­ne­go ogie­ra Luron, rów­nie uta­len­to­wa­ne­go skocz­ka co cen­ne­go repro­duk­to­ra. Matką ogie­ra Zodan jest klacz Ivory, cór­ka holen­der­skie­go og. Wolfgang, ojca tak uta­len­to­wa­nych skocz­ków jak Kigali, Illusion, któ­re odno­si­ły zna­czą­ce suk­ce­sy na pre­sti­żo­wych Mistrzostwach Świata Młodych Koni w Skokach w Lanaken w Belgii. Co cie­ka­we Wolfgang jest ojcem ogie­ra Oscar, któ­re­go mat­ka, klacz Berania jest rów­no­cze­śnie mat­ką wspo­mnia­ne­go ogie­ra Luron. W związ­ku z tym mamy tu do czy­nie­nia z podob­nym połą­cze­niem i nale­ża­ło­by sobie życzyć, by spraw­dzi­ło się rów­nie pozy­tyw­nie co w przy­pad­ku Lurona. Ogier Zodan nie tyl­ko pokro­jem i ruchem w ręku wyróż­niał się spo­śród staw­ki przed­sta­wio­nej w Białym Borze, ale tak­że sko­ka­mi jakie zapre­zen­to­wał w kory­ta­rzu. Za ten ele­ment otrzy­mał aż 9,5 punk­tów, gdyż ska­kał bar­dzo lek­ko, pre­cy­zyj­nie pra­cu­jąc przed­ni­mi koń­czy­na­mi i zadem w cza­sie sko­ku.

Tylko o jeden punkt gor­szą boni­ta­cję otrzy­ma­ły dwa ogie­ry. Jeden z nich to przed­sta­wio­ny w Białym Borze ciem­no­gnia­dy ogier DOMEL wyho­do­wa­ny i sta­no­wią­cy wła­sność Zenona Brzozowskiego. Domel zachwy­cił ruchem luzem w trzech pod­sta­wo­wych cho­dach (po 8,0 za każ­dy ruch) oraz sko­ka­mi luzem (oce­na 9,0), w któ­rych wyróż­nia­ła go aż nazbyt ostroż­na pra­ca przed­nich nóg oraz duża siła w sko­ku. Domel pocho­dzi z połą­cze­nia cór­ki holsz­tyń­skie­go ogie­ra Court z holsz­tyń­skim, a uzna­nym w Holandii i Włoszech ogie­rem Lagrain, któ­ry przez kil­ka sezo­nów sta­cjo­no­wał w Polsce. Lagrain posia­da nie­zwy­kle cen­ny rodo­wód tak ze stro­ny ojca co i mat­ki, kla­czy Vase, któ­ra jest bab­ką legen­dar­ne­go og. Capitol I. Sam Lagrain ma na kon­cie ogrom­ne suk­ce­sy na pozio­mie mię­dzy­na­ro­do­wym w sko­kach i WKKW. Drugim ogie­rem, któ­ry uzy­skał boni­ta­cję 81 punk­tów był siwy ILUZJON, któ­re­go wyho­do­wa­ła i przed­sta­wi­ła na kwa­li­fi­ka­cji w Bogusławicach Stadnina Koni Galiny. Iluzjon jest synem wspo­mnia­ne­go wyżej ogie­ra Luron i zwa­żyw­szy na jego pokaz sko­ków luzem w cza­sie kwa­li­fi­ka­cji moż­na śmia­ło wyro­ko­wać o jego rychłych suk­ce­sach w kon­ku­ren­cji sko­ków. Ogier ten nie­znacz­nie pokro­jo­wo podob­ny do swe­go ojca odzie­dzi­czył po nim talent sko­ko­wy, a tak­że tem­pe­ra­ment i cha­rak­ter. Iluzjon zgro­ma­dził na kwa­li­fi­ka­cji naj­wyż­szą ze wszyst­kich ogie­rów ilość punk­tów za ruch i sko­ki luzem.

Bonitację uzna­wa­ną za „dość dobrą” czy­li 80 punk­tów uzy­ska­ło w sumie 9 ogie­rów w tym 4 w Bogusławicach. W gro­nie tym zna­lazł się ogier LOFIR, syn bar­dzo skocz­ne­go, choć może nie nazbyt uro­dzi­we­go, zaku­pio­ne­go z Holandii przez SO Starogard Gdański ogie­ra Niels. Lofir ska­kał w kory­ta­rzu bar­dzo chęt­nie, lecz na razie nie­co pła­sko i za szyb­ko, nato­miast w ruchu zapre­zen­to­wał się efek­tow­nie, szcze­gól­nie w stę­pie i galo­pie. Lofir został wyho­do­wa­ny i sta­no­wi wła­sność Mileny Kowalczyk.

Kolejnym ogie­rem, któ­re­go pokrój komi­sja oce­ni­ła na 80 punk­tów był dużej uro­dy, bar­dzo szla­chet­ny, kasz­ta­no­wa­ty ARCO, wyho­do­wa­ny w SK Ochaby a sta­no­wią­cy wła­sność SO Sieraków Wlkp. Rodowód tego ogie­ra, podob­nie jak pre­zen­to­wa­ne­go w Białym Borze og. Wicher III, sta­no­wi połą­cze­nie ogie­ra Chef Supreme xx z cór­ka­mi wspa­nia­łe­go WKKW-isty ogie­ra Bonaparte. W przy­pad­ku obu ogie­rów w rodo­wo­dach wid­nie­je wspa­nia­ły fol­blut ogier Cross. Ogier ten jest ojcem wybit­nej wyści­go­wo i cen­nej kla­czy hodow­la­nej Arabella xxoo, bab­ki ogie­ra Arco.

Wielkopolski, gnia­dy KORMORAN wyho­do­wa­ny w SK Liski i sta­no­wią­cy wła­sność tej­że stad­ni­ny został tak­że zbo­ni­to­wa­ny na 80 pkt. Jest on synem kla­czy Kantala po Mangan xx, ojca wie­lu dobrych koni WKKW oraz wybit­ne­go, nie­ste­ty nie­ży­ją­ce­go już skocz­ka ogie­ra Ignam, ale mimo sko­ko­wo-WKKW-owskie­go rodo­wo­du Kormoran po rodzi­cach odzie­dzi­czył raczej walo­ry ujeż­dże­nio­we niź­li sko­ko­we.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok V nr 3 (14) 2007.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę