Connect with us

Hodowca i Jeździec

Kętrzyn sto­li­cą koni zim­no­krwi­stych

Hodowla

Kętrzyn sto­li­cą koni zim­no­krwi­stych

dr inż. Ewa Jastrzębska

Każdy hodow­ca koni zim­no­krwi­stych zna Kętrzyn, w któ­rym w okre­sie powo­jen­nym od 50 lat funk­cjo­nu­je zna­ko­mi­te Stado Ogierów. Dysponuje ono naj­lep­szym mate­ria­łem zaro­do­wym wpły­wa­ją­cym w dużym stop­niu na dosko­na­le­nie koni zim­no­krwi­stych w całej Polsce.

Początek funk­cjo­no­wa­nia Stada datu­je się na 1877 rok, kie­dy to w Rastenburgu (Kętrzyn), utwo­rzo­no jed­nost­kę, któ­rej zada­niem było zaopa­trze­nie w ogie­ry roz­pło­do­we połu­dnio­wej czę­ści Prus Wschodnich. W zmien­nych na prze­strze­ni lat losach Stada począt­ko­wo domi­no­wa­ły ogie­ry tra­keń­skie i wschod­nio­pru­skie oraz nie­wiel­ka licz­ba koni zim­no­krwi­stych. Pod koniec II Wojny Światowej wszyst­kie repro­duk­to­ry zosta­ły ewa­ku­owa­ne do Niemiec. Region hodow­la­ny pol­skie­go Stada Ogierów utwo­rzo­ne­go 1 mar­ca 1947r. znacz­nie róż­nił się od rejo­nu dzia­łal­no­ści nie­miec­kie­go poprzed­ni­ka i ukie­run­ko­wa­ny był głów­nie na obsłu­gę kla­czy woje­wódz­twa bia­ło­stoc­kie­go. Zmiana obsłu­gi­wa­ne­go regio­nu pocią­gnę­ła za sobą prze­obra­że­nie typu raso­we­go posia­da­nych repro­duk­to­rów. W mia­rę upły­wu cza­su w pogło­wiu koni wzrósł pro­cen­to­wy udział ogie­rów zim­no­krwi­stych. Obecnie Stado Ogierów w Kętrzynie jest wzor­co­wym ośrod­kiem hodow­li zaro­do­wej koni zim­no­krwi­stych, a konie pro­du­ko­wa­ne w tym rejo­nie nale­żą do czo­łów­ki w swej gru­pie raso­wej.

Tegoroczny VI Krajowy Czempionat Polskiego Konia Zimnokrwistego, któ­ry odbył się w dniach 21-22 lip­ca był wyjąt­ko­wo pod­nio­sły ze wzglę­du na towa­rzy­szą­ce jubi­le­usze: 650-lecia Kętrzyna oraz 130-lecia ist­nie­nia Stada Ogierów w tym mie­ście. Organizatorzy impre­zy sta­nę­li przed trud­nym, ale wyko­na­nym per­fek­cyj­nie, zada­niem przy­go­to­wa­nia wysta­wy hodow­la­no - poka­zo­wej. Różnorodny pro­gram Czempionatu zaspo­ka­jał ocze­ki­wa­nia hodow­ców, jak rów­nież licz­nie zgro­ma­dzo­nej, na kętrzyń­skim hipo­dro­mie publicz­no­ści.

Dla hodow­ców naj­waż­niej­szym punk­tem Czempionatu była komi­syj­na oce­na koni w dwóch kla­sach wie­ko­wych (1-rocz­ne i 2-let­nie) w obrę­bie płci (kla­cze i ogie­ry). Wystawcy z uwa­gą przy­pa­try­wa­li się wer­dyk­tom komi­sji w skła­dzie: Michał Wojnarowski - prze­wod­ni­czą­cy oraz Wojciech Ganowicz, Zbigniew Jaworski i Andrzej Stasiowski, któ­ra mia­ła nie­ła­twe zada­nie oce­ny łącz­nie 60 koni.

W poszcze­gól­nych gru­pach nagro­dzo­no osob­ni­ki za zaję­cie dwóch pierw­szych miejsc. W kla­sach: kla­czy 2-let­nich, ogie­rów 1-rocz­nych i 2-let­nich układ sił wyglą­dał iden­tycz­nie - I miej­sce dla Stadniny w Nowych Jankowicach, II dla hodow­cy pry­wat­ne­go. Natomiast w gru­pie kla­czy 1-rocz­nych naj­waż­niej­sze lau­ry otrzy­ma­li hodow­cy pry­wat­ni.

Tegoroczny przy­dział nagród uwi­docz­nił, iż z roku na rok pod­no­si się poziom przy­go­to­wa­nia do Czempionatu koni wła­sno­ści pry­wat­nej. Konie z Nowych Jankowic zdo­by­ły naj­waż­niej­sze lau­ry pod­czas kętrzyń­skiej wysta­wy, jed­nak­że postęp w pry­wat­nej hodow­li jest zna­czą­cy. Prywatni hodow­cy bowiem mając do dys­po­zy­cji coraz więk­sze środ­ki finan­so­we, pozwa­la­ją­ce na zakup naj­cen­niej­sze­go mate­ria­łu zaro­do­we­go, wkła­da­ją rów­nież dużo cza­su w przy­go­to­wa­nie koni do wysta­wy, co uwi­dacz­nia się w uzy­ska­nych notach. To cie­szy, bowiem hodow­la koni zim­no­krwi­stych od wie­ków sku­pio­na była w prze­wa­dze w rękach miło­śni­ków - hodow­ców pry­wat­nych.

Kulminacyjnym punk­tem oce­ny hodow­la­nej był wybór Czempiona i Vice Czempiona Rasy Polski Koń Zimnokrwisty 2007 r., osob­no w gru­pie kla­czy i ogie­rów. Do tej pre­sti­żo­wej rywa­li­za­cji mogły sta­nąć tyl­ko osob­ni­ki nagro­dzo­ne wcze­śniej w poszcze­gól­nych gru­pach wie­ko­wych.

Jako pierw­sze na pły­tę wyszły naj­lep­sze kla­cze 1-rocz­ne: BENFICA, SOFIA oraz 2-let­nie: BIRMA, HIBRA. Trzy pierw­sze kla­cze pocho­dzi­ły z pry­wat­nych hodow­li, co nie­wąt­pli­wie świad­czy o postę­pie hodow­la­nym odno­to­wa­nym w tym sek­to­rze. Jednakże tytuł Championa Klaczy Rasy Polski Koń Zimnokrwisty w 2007 r. otrzy­ma­ła kasz­ta­no­wa­ta HIBRA wyho­do­wa­na w Stadninie Koni Nowe Jankowice. Urodzona 01.05.2005r., o wymia­rach 161-215-26, cha­rak­te­ry­zo­wa­ła się dosko­na­łym typem oraz bar­dzo dobrym pokro­jem i ruchem w kłu­sie. Komisja nie opar­ła się jej wdzię­ko­wi przy­zna­jąc jej rów­nież naj­wyż­sze miej­sce w gru­pie kla­czy 2-let­nich.

Tytuł Vice Czempiona Klaczy Rasy Polski Koń Zimnokrwisty otrzy­ma­ła BIRMA. Ta jasno­kasz­ta­no­wa­ta, uro­dzo­na 03.01.2005r., o wymia­rach 162-215-26 klacz, pocho­dzi z uty­tu­ło­wa­nej licz­ny­mi nagro­da­mi na wysta­wach w Kraju hodow­li Henryka Strzeleckiego z Łomży. Nagrodzona Birma pre­zen­to­wa­ła dosko­na­ły typ konia zim­no­krwi­ste­go oraz wła­ści­we przy­go­to­wa­nie do wysta­wy.

Po krót­kiej od emo­cji hodow­la­nych prze­rwie, wypeł­nio­nej ide­al­nie przy­go­to­wa­ny­mi i wyko­na­ny­mi poka­za­mi, w szran­ki sta­nę­ły uty­tu­ło­wa­ne wcze­śniej w kla­sach wie­ko­wych ogie­ry: 1-rocz­ne: LIS II, INBRUG i 2-let­nie: LOBET, GRANIT. W tej gru­pie zauwa­żal­ny był rów­ny podział sił pomię­dzy hodow­lę pry­wat­ną i SK Nowe Jankowice. Jednakże ponow­nie ogier nowo jan­ko­wic­ki wyprze­dził o włos konie pry­wat­ne zdo­by­wa­jąc tytuł Championa Rasy Polski Koń Zimnokrwisty. Kasztanowaty LIS II, uro­dzo­ny 28.10.2005r., o wymia­rach 154-198-27 zdo­był zasłu­że­nie zaszczyt­ny tytuł Championa pre­zen­tu­jąc dosko­na­ły typ, dobry pokrój i ruch szcze­gól­nie w kłu­sie. W rodo­wo­dzie tego osob­ni­ka znaj­du­ją się po stro­nie ojcow­skiej cenio­ne ze wzglę­du na duży kali­ber konie zim­no­krwi­ste nie­miec­kie, a po stro­nie mat­czy­nej ogie­ry: bre­toń­ski - Aiglon oraz arden szwedz­ki - Ural.

Aby dowieść, iż konie z hodow­li pry­wat­nej z roku na rok doga­nia­ją naj­lep­sze jan­ko­wic­kie osob­ni­ki tytuł Vice Championa Rasy otrzy­mał GRANIT hodow­li Henryka Strzeleckiego z Łomży. Jasnogniady ogier, uro­dzo­ny 02.11.2004r., o wymia­rach 161-215-26,5 zasłu­żył na te zaszczyt­ne mia­no pre­zen­tu­jąc bar­dzo dobry typ, ruch w stę­pie oraz wła­ści­we przy­go­to­wa­nie do wysta­wy.

Wybór naj­lep­szych osob­ni­ków był trud­ny, gdyż szcze­gól­nie gru­py 2-let­nich koni sta­no­wi­ły bar­dzo wyrów­na­ną staw­kę w pożą­da­nym typie i o nie­na­gan­nej budo­wie. Przy tak dużej kon­ku­ren­cji wygra­ły osob­ni­ki, któ­re zosta­ły wła­ści­wie przy­go­to­wa­ne do wysta­wy, zwłasz­cza umia­ły zapre­zen­to­wać się bar­dzo dobrze w ruchu, czym zde­kla­so­wa­ły rywa­li. Zainteresowanie publicz­no­ści oce­ną komi­syj­ną koni było duże, co uwi­docz­nia­ło się w wie­lu przy­pad­kach aplau­zem albo nie­za­do­wo­le­niem zgro­ma­dzo­nych licz­nie widzów.

Kętrzyński Czempionat, któ­ry na sta­łe wpi­sał się do kalen­da­rza hodow­la­ne­go ma na celu pro­mo­cję koni zim­no­krwi­stych, dorob­ku Stada Ogierów w Kętrzynie oraz zapew­nie­nie widzom wie­lu nie­po­wta­rzal­nych i nie­za­po­mnia­nych wra­żeń. Rekordowa licz­ba koni zgło­szo­na do oce­ny jest naj­lep­szym mier­ni­kiem powo­dze­nia impre­zy wśród hodow­ców, a licz­nie przy­by­ła publicz­ność zmu­sza orga­ni­za­to­rów do przy­go­to­wa­nia poka­zów na naj­wyż­szym pozio­mie. W tym roku per­fek­cyj­nie przy­go­to­wa­ne i wyko­na­ne licz­ne kon­ku­ren­cje, nada­ły bla­sku obcho­dzo­nym jubi­le­uszom. Najwięcej emo­cji dostar­czy­ła poręcz 22 ogie­rów zim­no­krwi­stych sprzę­żo­nych w jed­ną całość. Kasztanowate i gnia­de repro­duk­to­ry kętrzyń­skie co roku biją rekord świa­ta w tej kon­ku­ren­cji. Patrząc z podzi­wem na czte­rech masz­ta­le­rzy, pro­wa­dzą­cych ten ważą­cy ponad 22 tony zaprzęg, moż­na mieć wra­że­nie, iż ogie­ry wyko­nu­ją ten pokaz z wła­snej woli. Nic bar­dziej myl­ne­go, gdyż nie­wie­lu z oglą­da­ją­cych zda­wa­ło sobie pew­nie spra­wę z nie­bez­pie­czeń­stwa gro­żą­ce­go wszyst­kim zgro­ma­dzo­nym, gdy­by te „zim­nej krwi” repro­duk­to­ry nie były wyśmie­ni­cie do tego przy­go­to­wa­ne.

Aby dowieść wszech­stron­no­ści gru­ba­sów zapre­zen­to­wa­no pod sio­dłemw zaprzę­gu repro­duk­to­ry użyt­ko­wa­ne roz­pło­do­wo w Stadzie kętrzyń­skim. Następnie przy­szła kolej na wol­ty­żer­kę w wyko­na­niu zawod­ni­ków z sek­cji SO Łąck; kadryl 8 ogie­rów zim­no­krwi­stych zaprzę­gnię­tych do pięk­nie odre­stau­ro­wa­nych, żół­tych sulek oraz bar­dzo wido­wi­sko­wy pokaz ujeż­dże­nia i sko­ków przez prze­szko­dy na kla­czy zim­no­krwi­stej w wyko­na­niu Mai Kapowskiej-Szewczak. Dla naj­młod­szych widzów orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li spe­cjal­ny pokaz szkół­ki jaz­dy kon­nej na kucu sze­tlandz­kim. Może dzię­ki nie­mu w przy­szło­ści nasza kadra naro­do­wa zosta­nie zasi­lo­na w obie­cu­ją­ce­go jeźdź­ca. Natomiast dla dusz arty­stycz­nych przy­go­to­wa­no wysta­wę foto­gra­fii autor­stwa Adama Szewczaka z oka­zji 130-lecia Stada kętrzyń­skie­go.

Słowa uzna­nia nale­żą się wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do przy­go­to­wa­nia na naj­wyż­szym pozio­mie kętrzyń­skie­go Czempionatu. Organizatorem impre­zy był Polski Związek Hodowców Koni, Stado Ogierów w Łącku - oddział Stado w Kętrzynie oraz Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie. Dzięki gospo­da­rzom impre­zy: M. Wojnarowskiemu i J. Gawareckiemu, pozo­sta­łym pra­cow­ni­kom sta­da oraz zawod­ni­kom z klu­bu jeź­dziec­kie­go Rolimpex Kętrzyn wszyst­kie punk­ty pro­gra­mu odby­ły się zgod­nie z pla­nem, konie były ide­al­nie przy­go­to­wa­ne do poka­zów, a co za tym idzie - hodow­cy odjeż­dża­li do domów nagro­dze­ni za pra­cę hodow­la­ną, a widzo­wie mogli się cie­szyć z tych nie­po­wta­rzal­nych chwil odpo­czyn­ku na świe­żym powie­trzu przy spe­cjal­nie zamó­wio­nej pogo­dzie.

Należy mieć nadzie­ję, że orga­ni­zo­wa­ne w naszym Kraju róż­ne­go rodza­ju impre­zy pro­mu­ją­ce pol­skie konie zim­no­krwi­ste, w tym Krajowy Czempionat w Kętrzynie osią­gną swój cel, by konie tej rasy nie koja­rzy­ły się tyl­ko z eks­por­tem na rzeź do kra­jów Europy Zachodniej, lecz przede wszyst­kim z róż­no­rod­ny­mi moż­li­wo­ścia­mi wyko­rzy­sta­nia ich poten­cja­łu użyt­ko­we­go.

Więcej w Hodowla

Na górę