Connect with us

Hodowca i Jeździec

Mariusz Kleniuk - WINONA fot. Małgorzata Sieradzan - Hodowca i Jeździec

Sport i wyścigi

Koniec Eliminacji!

Za nami już ostat­nia Eliminacja Pucharu Polski WKKW, któ­ra odby­ła się na tere­nie Klubu Jeździeckiego Facimiech. W roz­gry­wa­nych zawo­dach na hipo­dro­mie nie­da­le­ko Krakowa wystar­to­wa­ło pra­wie 150 par z 3 państw. W ramach Pucharu roze­gra­no kon­kur­sy kra­jo­we (CNC LL, CNC L, CNC P) oraz dwa kon­kur­sy mię­dzy­na­ro­do­we (CIC1*, CIC2*), a dodat­ko­wo Mistrzostwa Polski Amatorów oraz Zawody Towarzyskie.

Na pro­wa­dze­niu Paweł Spisak, na dru­gim miej­scu Mariusz Kleniuk

Na pro­wa­dze­niu w kate­go­rii Seniorów, mimo swo­jej nie­obec­no­ści, pozo­sta­je Paweł Spisak (JKS Dako Galant Skibno), na dru­gim miej­scu nadal pla­su­je się Mariusz Kleniuk (LKJ „Hipologia” Strzegom), któ­ry zwy­cię­żył w naj­trud­niej­szym kon­kur­sie zawo­dów CIC2* i odro­bił stra­ty do lide­ra. Na trze­cim miej­scu pozo­sta­je Mateusz Kiempa (SCSJ Coval Biały Bór).

W junio­rach na cze­le Wiktoria Knap, na dru­gim miej­scu Anna Karpińska

W junio­rach na cze­le Wiktoria Knap (ZKS Drzonków), na dru­gim miej­scu Anna Karpińska (JKS Dako Galant Skibno), a na trze­cim Julia Ślązak (LZJ Drama Zbrosławice). Na pro­wa­dze­niu w kate­go­rii Juniorów Młodszych pozo­sta­je Amelia Mokrzycka (LKS Stragona Strzegom), z któ­rą zrów­na­ła się ilo­ścią punk­tów Martyna Kucharska (KJ Jaroszówka).

Natomiast wśród Młodzików pro­wa­dze­nie obję­ła Karolina Ślązak (LZJ Drama Zbrosławice), a w kate­go­rii Amatorów nie­zmien­nie w roli lide­ra jest Katarzyna Jachlewska (KJ La Scalla). W Rankingu Klubowym pierw­sze miej­sce podium wciąż nale­ży do ZKS Drzonków, ale KJ Jaroszówka zaj­mu­ją­cy dru­gie miej­sce tra­ci już tyl­ko 6 punk­tów.

Podsumowanie sezo­nu

W trak­cie całe­go sezo­nu zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li w 9 pucha­ro­wych eli­mi­na­cjach, jed­nak o suk­ces w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej tych roz­gry­wek będą wal­czyć do ostat­nie­go prze­jaz­du Finału, ponie­waż punk­ty zdo­by­te w Finale liczo­ne są razy 1,5. Do koń­co­we­go ran­kin­gu liczyć się będą nato­miast trzy naj­lep­sze rezul­ta­ty z eli­mi­na­cji oraz wynik kon­kur­su fina­ło­we­go. Finał Pucharu Polski WKKW odbę­dzie się pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wych i kra­jo­wych zawo­dów WKKW, roz­gry­wa­nych w dniach od 29 wrze­śnia do 1 paź­dzier­ni­ka 2017 w Baborówku pod­czas Baborówko Horse Sale Show.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę