Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hubertowiny kątow­skie

Reportaż

Hubertowiny kątow­skie

Na zakoń­cze­nie sezo­nu jeź­dziec­kie­go dzie­ci i mło­dzie­ży w pod­kę­trzyń­skich Kątach urzą­dza się rok­rocz­nie Święto Hubertusa. Żeby nie zma­gać się zbyt dra­ma­tycz­nie z pogo­dą dzień cele­bra­cji zwy­kle usta­la się w week­end poprze­dza­ją­cy imie­ni­ny Huberta przy­pa­da­ją­ce na 3 listo­pa­da. W tym roku Szkółka Jeździecka pani Agnieszki Frankowskiej (jesz­cze do sierp­nia tego roku – pan­ny Waraksy) Święto Jeźdźców obcho­dzi­ła na pra­wie dwa tygo­dnie wcze­śniej. Tradycyjna (Wielka Brytania, II Rzeczpospolita za Mościckiego) goni­twa za lisem roz­po­czę­ła się w meta­fo­rycz­nie połu­dnie na polach pomię­dzy Kątami a Szczeciniakiem. Pochód samo­cho­dów, pie­szych i koni zatrzy­mał się przy wbi­tych w zie­mię pali­kach ozna­cza­ją­cych bia­ło-czer­wo­ną taśmą gra­ni­ce zawo­dów. Kętrzyńscy i nie tyl­ko fil­mow­cy i foto­gra­fi­cy po zawo­dzie, po przy­jaź­ni oraz po rodzi­nie z poczu­cia nie tyle obo­wiąz­ku, ale sym­pa­tii w sto­sun­ku do uczest­ni­ków, zanu­rzy­li buty po kost­ki w mięk­kim bło­cie, sobo­ty 21 paź­dzier­ni­ka, po kil­ku­dnio­wych opa­dach. Buty dorów­na­ły wil­go­cią do resz­ty odzie­ży, któ­ra zdą­ży­ła nasiąk­nąć mazur­ską mgłą i mżaw­ką. Zatem nie tyl­ko pogoń za zawie­szo­nym na lewym ramie­niu jeźdź­ca rudym lisem two­rzy­ła zwią­zek z Wielką Brytanią. Tego dnia mie­li­śmy abso­lut­nie angiel­ską pogo­dę. Frazes, że mimo tego wszy­scy bawi­li się zna­ko­mi­cie, jest w peł­ni uza­sad­nio­ny.

Kawalkada prze­nio­sła się na miej­sce cele­bra­cji, gdzie par­kur, staj­nia, łąki.

Nieco się tego dnia tam zmie­ni­ło, cho­ciaż mnó­stwo tych samych twa­rzy, co każ­de­go roku. Oczywiście pani Agnieszka, jej mąż pan Artur Frankowski, Wojtek Caruk, jak zawsze w roli wodzi­re­ja, pani Ania Opala, pan Ariel Szumiński, wła­ści­ciel tere­nu – pan Czarek, uwi­ja­ją­cy się przy ogni­sku i zapew­nia­ją­cy gastro­no­micz­ną logi­sty­kę pan Jarek Prokop, pani Kasia Kustra – soł­ty­so­wa Skierek, pan Arek Kustra i mnó­stwo dziew­cząt, któ­re podob­no od szó­stej nad ranem przy­go­to­wy­wa­ły konie, stro­je, sio­dła, uprząż. Bezinteresowna pomoc – takie sło­wa przy­świe­ca­ją co roku Hubertusowi w Kątach. A bez wspar­cia, dobro­czyn­no­ści i opie­ki było­by trud­no i… smut­no. Coś jed­nak jest w tym miej­scu, jakieś genius loci i w samej Agnieszce, że przy­cią­ga ludzi, któ­rzy na ten dzień zosta­wia­ją swo­je obo­wiąz­ki w domach, kilo­me­try od Kąt.

Rok temu w zasa­dzie nie­po­strze­że­nie, w 2017 zaś już ofi­cjal­nie, pomo­cy w for­mie spon­so­rin­gu udzie­lił przed­sta­wi­ciel Komisji Tradycji Łowieckich Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej w Olsztynie pan Andrzej Kujawa (wraz z mał­żon­ką, któ­ra wzię­ła udział w kon­kur­sie prze­bie­ra­nek naj­młod­szych jako juror), czło­nek Koła Łowieckiego Kaczor z Kętrzyna i pra­cow­nik Nadleśnictwa Srokowo, uczest­ni­czą­cy w tego­rocz­nych Hubertowinach przez cały czas ich trwa­nia wrę­cza­jąc nagro­dy, dzię­ku­jąc, gra­tu­lu­jąc i opo­wia­da­jąc o huber­tu­sow­skich oby­cza­jach, tra­dy­cjach i świę­to­wa­niach z punk­tu widze­nia łowiec­twa, doda­jąc, że być może w przy­szłych edy­cjach będą uczest­ni­czyć poprzez spon­so­ring i nie tyl­ko koła łowiec­kie z rejo­nu (powia­tu) kętrzyń­skie­go.

Tym razem drob­ne zmia­ny.

Mianowicie, żeby ustrzec się dość powsze­dnie­go w Kątach wie­trzy­ska, gastro­no­mia przy­go­to­wy­wa­na była w otwar­tej przy­cze­pie ogrom­nej cię­ża­rów­ki. Ilość ter­mo­sów, potraw i ciast zdu­mie­wa z roku na rok. Przypuszczam, że to rodzi­ce mło­dych jeźdź­ców nie pozwo­li­li sobie na przy­jazd z pusty­mi ręko­ma. Każda kolej­na kon­ku­ren­cja prze­ry­wa­na była cza­sem na posi­łek. Gorące zupy, bigos, pie­cze­nie kieł­ba­sek. A zatem mała goni­twa, szu­ka­nie lisa, nowość, czy­li ska­ka­nie przez opo­ny, i na koniec prze­bie­ran­ki. Do tego pucha­ry, nagro­dy, dyplo­my, uśmie­chy, wspól­ne zdję­cia i… porząd­ki.

(Tekst i zdję­cia Jerzy Lengauer)           

Continue Reading

Więcej w Reportaż

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę