Connect with us

Hodowca i Jeździec

Cudze chwa­li­cie…

Od Redakcji

Cudze chwa­li­cie…

Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny

W minio­nym roku Polski Związek Hodowców Koni aukcja­mi ogie­rów ras szla­chet­nych zor­ga­ni­zo­wa­ny­mi w SO Bogusławie oraz SO Biały Bór, pozwo­lił zakieł­ko­wać na ryn­ku ini­cja­ty­wie, któ­ra pod hasłem „Teraz Polskie Konie” ma sze­ro­ko pro­mo­wać konie rodzi­mej hodow­li. Sprawa bez pre­ce­den­su – chy­ba dotych­czas podob­ne temu przed­się­wzię­cie nie funk­cjo­no­wa­ło ani w pra­sie hipo­lo­gicz­nej, ani, ogól­nie mówiąc, w naszym śro­do­wi­sku. Niemniej za wzór posłu­żył slo­gan „Teraz Polska” – kam­pa­nii, któ­ra roz­po­czę­ła się wie­le lat wstecz, a jej cel był bar­dzo zbli­żo­ny do tego, jaki sta­wia sobie obec­nie PZHK. Akcja „Teraz Polska” mia­ła i ma za zada­nie m.in. prze­ko­nać pol­skie­go kon­su­men­ta, iż pol­skie towa­ry nie są gor­sze od zagra­nicz­nych, a coraz czę­ściej wręcz lep­sze.
No wła­śnie – „Teraz Polskie Konie” ma sty­mu­lo­wać patrio­tyzm kon­su­menc­ki. Nie zawę­ża­jąc kon­tek­stu li wyłącz­nie do aukcji koni, roz­wi­ja­jąc myśl z bil­l­bo­ar­du powi­tal­ne­go wiszą­ce­go w Centrum Hipiki Jaszkowo – „Każdy Polak jeź­dzi kon­no”, spie­szy­my jesz­cze dodać, że – na pol­skim koniu! W ten oto spo­sób pogo­dzi­li­by­śmy zało­że­nia mar­ke­tin­go­we pana Antoniego Chłapowskiego z ideą PZHK.
Projekt hasła zro­dził się wraz z decy­zją o orga­ni­za­cji pierw­szych aukcji. Obecnie jed­nak liczy­my, iż roz­sze­rzy ono swój zasięg na inne­go rodza­ju wyzwa­nia, któ­re chce­my reali­zo­wać, a któ­rych moty­wem prze­wod­nim ma być przede wszyst­kim pro­mo­cja pol­skich koni. Tym samym pra­gnie­my wyka­zać jakość pol­skie­go pro­duk­tu hodow­la­ne­go i prze­ko­nać pol­skie­go odbior­cę, że nasz koń nie pozo­sta­je w tyle za impor­to­wa­nym z Zachodu, a przy tym jest nie­jed­no­krot­nie zde­cy­do­wa­nie kon­ku­ren­cyj­ny ceno­wo. Stąd też pla­no­wa­na obec­ność PZHK w 2009 roku na strze­gom­skim fina­le Pucharu Świata w WKKW czy udział w kil­ku pre­sti­żo­wych halo­wych impre­zach ran­gi mię­dzy­na­ro­do­wej w dys­cy­pli­nie sko­ków, czy­li rodzi­me tour­née via Poznań – Warszawa – Katowice.
Jakoby w sukurs dekla­ro­wa­nym walo­rom użyt­ko­wym naszych koni przy­szedł start na igrzy­skach olim­pij­skich w Hongkongu trzech pol­skich zawod­ni­ków ni mniej, ni wię­cej tyl­ko wła­śnie na koniach pol­skiej hodow­li. Tak, z dumą dono­si­my, że Michał Rapcewicz (ujeż­dże­nie), Paweł Spisak (WKKW) oraz Artur Społowicz (WKKW) repre­zen­to­wa­li bia­ło-czer­wo­ne bar­wy na pol­skich koniach. Gratulujemy im i dzię­ku­je­my. Randon (Czuwaj – Rafa / Fanimo) hod. SK Moszna, Weriusz (Chyszów xx – Wolfa / Feiertraum) hod. SK Nowielice i Wag (Omen xx – Wezera / Firstgraaf) hod. SK Moszna to naj­lep­sza wizy­tów­ka akcji „Teraz Polskie Konie”.
Obyśmy mie­li w przy­szło­ści jak naj­wię­cej podob­nych powo­dów do satys­fak­cji, cze­go wszyst­kim konia­rzom w nad­cho­dzą­cym A.D. 2009 gorą­co życzy­my.

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

HiJ nr 63 - okładka
SK Liski

Zaproszenia

Aukcja koni w SK Liski

By 13 listopada 2019
Zimowy las, batik

Galeria artystów i fotografów

Joanna Czubak - artyst­ka

By 6 listopada 2019
Na górę