Connect with us

Hodowca i Jeździec

CAVALIADA w Warszawie - trzy i jed­na gwiazd­ka

Cavaliada

Sport i wyścigi

CAVALIADA w Warszawie - trzy i jed­na gwiazd­ka

Światowa Federacja Jeździecka zatwier­dzi­ła pro­po­zy­cje zawo­dów CAVALIADA w Warszawie (7-10 mar­ca 2019 r.). W puli nagród jest ponad 510 000 PLN, a pro­gram jest na tyle cie­ka­wy, że gwa­ran­tu­je kibi­com wie­le spor­to­wych emo­cji. 

Po raz pierw­szy zawo­dy w hali Torwar podzie­lo­ne zosta­ły na dwie ran­gi – CSI3*W i CSI1*. To spo­wo­du­je, że po pierw­sze, obok pro­fe­sjo­na­li­stów będą mogli wystar­to­wać mniej doświad­cze­ni zawod­ni­cy, a po dru­gie, każ­dy będzie mógł przy­wieźć ze sobą więk­szą ilość koni.

CSI3*-W pod­po­rząd­ko­wa­ne będzie zma­ga­niom w fina­le Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata oraz fina­ło­wi CAVALIADA Tour.

Puchar Świata to wszyst­kie kon­kur­sy dużej run­dy. Zgodnie z regu­la­mi­nem rywa­li­za­cja roz­po­czy­na się w czwar­tek od kon­kur­su szyb­ko­ści, dalej w pią­tek kon­kurs 150 cm z roz­gryw­ką i po dniu odpo­czyn­ku, w nie­dzie­lę Grand Prix (155 cm). W ten spo­sób wyło­nio­na zosta­nie naj­lep­sza trój­ka nasze­go regio­nu, któ­ra poje­dzie na Finał Pucharu Świata, któ­ry w kwiet­niu odbę­dzie się w Goeteborgu. Przypomnijmy, że duże szan­se na koń­co­wy suk­ces mają Polacy: Jarosław Skrzyczyński, Maksymilian Wechta i Wojciech Wojcianiec.

Konkursy zali­cza­ne do Pucharu Świata będą też decy­do­wa­ły o osta­tecz­nych wyni­kach CAVALIADA Tour. W pią­tek będzie to osta­nia, pią­ta eli­mi­na­cja (z pię­ciu kon­kur­sów liczą się trzy naj­lep­sze wyni­ki), a w nie­dzie­lę finał, gdzie punk­ty mno­żo­ne są razy dwa.

Te dwa kon­kur­sy pucha­ro­we oraz sobot­ni Speed and Music zali­cza­ne będą do świa­to­we­go ran­kin­gu. Podobnie jak rok temu i teraz już zgod­nie z nowy­mi prze­pi­sa­mi FEI, zwy­cięz­ca Grand Prix (z pulą bli­ską 200 000 PLN) otrzy­ma 80 punk­tów LR. W pro­gra­mie trzech gwiaz­dek zna­la­zły się też trzy kon­kur­sy 140 cm z sobot­nim fina­łem o puli 40 000 PLN oraz czwart­ko­wa Potęga Skoku.

Nowością pro­gra­mu jest mała run­da, któ­ra roz­gry­wa­na będzie w ramach CSI1*. To ozna­cza łatwiej­szy dostęp do star­tu (konie nie potrze­bu­ją pasz­por­tów FEI). Każdy z chęt­nych do udzia­łu może zgło­sić tu dwa konie, aby wystar­to­wać na nich w czwar­tek i sobo­tę w kla­sie 125 cm oraz
w nie­dziel­nym, dwu­naw­ro­to­wym fina­le o wyso­ko­ści 130 cm.

Zgłoszenia pol­skich zawod­ni­ków przez PZJ. Email: zgloszenia@pzj.pl

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę