Connect with us

Hodowca i Jeździec

CAVALIADA Poznań 2019

Cavaliada

Sport i wyścigi

CAVALIADA Poznań 2019

Już po raz dzie­sią­ty, na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 28 listo­pa­da – 1 grud­nia odbę­dzie się wiel­kie jeź­dziec­kie świę­to, czy­li CAVALIADA Poznań. Znamy już listę zawod­ni­ków, któ­rzy rywa­li­zo­wać będą w mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dach w sko­kach przez prze­szko­dy – CSI4*-W, CSI1* i CSIYH.

Ponad 300 zawod­ni­ków z aż 34 państw i ponad 500 koni wystar­tu­je w zawo­dach sko­ko­wych, któ­rych pula nagród wyno­si 900.000 PLN. Na listach zgło­sze­nio­wych nie bra­ku­je zawod­ni­ków świa­to­we­go for­ma­tu jak cho­ciaż­by: pię­cio­krot­ny olim­pij­czyk Michael Whitaker (GBR), 33 zawod­nik ran­kin­gu świa­to­wym Emanuele Gaudiano (ITA),  dru­ży­no­wy Mistrz Świata i Europy, srebr­ny meda­li­sta Igrzysk Olimpijskich w Londynie Jur Vrieling (NED), dwu­krot­ny zwy­cięz­ca Grand Prix CAVALIADA Poznań Felix Hassmann (GER), zwy­cięz­ca naj­wy­żej doto­wa­ne­go Grand Prix na świe­cie, zali­cza­ne­go do Rolex Grand Slam Sameh El Dahan (EGY), Andrew Kocher (USA) czy Kristaps Neretnieks (LAT). Na star­cie zja­wi się też cała pol­ska czo­łów­ka: trój­ka meda­li­stów tego­rocz­nych Mistrzostw Polski - Wojciech Wojcianiec, Michał KaźmierczakKrzysztof Ludwiczak oraz lider ran­kin­gu PZJ, czte­ro­krot­ny Mistrz Polski, sze­ścio­krot­ny zwy­cięz­ca cyklu CAVALIADA Tour Jarosław Skrzyczyński.

Wśród zgło­szo­nych jest 5 zawod­ni­ków z TOP 100 ran­kin­gu FEI, 5 zawod­ni­ków z TOP 10 Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata i 6 par z pierw­szej dzie­siąt­ki olim­pij­skie­go ran­kin­gu gru­py C. Przypomnijmy, że wal­ka o indy­wi­du­al­ny awans do Igrzysk Olimpijskich trwa tyl­ko do koń­ca roku. Tym samym, CAVALIADA w Poznaniu jest dla zawod­ni­ków waż­nym przy­stan­kiem na dro­dze do Tokio. Kluczowym momen­tem będą dwa kon­kur­sy – piąt­ko­wa Duża Runda o nagro­dę Grupy MTP pod patro­na­tem Horse & Business Magazine, zali­cza­na do ran­kin­gu Longines, CAVALIADA Tour i ran­kin­gu olim­pij­skie­go i nie­dziel­ne Grand Prix o nagro­dę Prezesa PKO Banku Polskiego, pod patro­na­tem Prezydenta Miasta Poznania, w któ­rym zwy­cięz­ca oprócz nagro­dy pie­nięż­nej, otrzy­ma aż 100 punk­tów do ran­kin­gu olim­pij­skie­go, 100 punk­tów do ran­kin­gu Longines, a tak­że punk­ty do Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej i CAVALIADA Tour.

W cza­sie tych kon­kur­sów war­to zwró­cić uwa­gę na nastę­pu­ją­ce pary: Kristaps Neretnieks z Łotwy na Moon Ray, któ­ry jest na pro­wa­dze­niu tabe­li gru­py C, Wojciech Wojcianiec na Chintablue (miej­sce 3), Andrzej Opłatek na Stakkatan (miej­sce 4), Paul-Richard Argus z Estonii na Renessin (miej­sce 5), Jan Bobik na Chacco Amicor (miej­sce 6) i Maksymilian Wechta na Quinchella (miej­sce 8).

Bardzo atrak­cyj­nie zapo­wia­da się rywa­li­za­cja na pozio­mie Średniej Rundy (140 – 145 cm). W sobo­tę zakoń­czy się ona dwo­ma kon­kur­sa­mi Longines Ranking (pule po 100. 000 PLN) – kla­sycz­nym z roz­gryw­ką i ulu­bio­nym przez publicz­ność Speed & Music o nagro­dę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod patro­na­tem radia ESKA. Uzupełnieniem pro­gra­mu jest Potęga Skoku o nagro­dę Grupy MTP pod patro­na­tem Telewizji Polskiej S.A., tym razem zapla­no­wa­na na piąt­ko­wy wie­czór. W ramach CSI4*-W roz­gry­wa­ne będą też kon­kur­sy Małej Rundy (135 cm).

CAVALIADA w Poznaniu to rów­nież zawo­dy CSI mło­dych koni (6 i 7 lat­ki) oraz CSI1* z kon­kur­sa­mi od 120 do 135 cm. One odby­wać się będą w więk­szo­ści na are­nie B, jed­nak w tym roku aż dwa razy pary z jed­nej gwiazd­ki będą mogły zapre­zen­to­wać się na głów­nym par­ku­rze. Najpierw w czwar­tek wie­czo­rem pod­czas kon­kur­su WECHTA Venus vs. Mars, następ­nie w sobo­tę w fina­le jed­nej gwiazd­ki.

Uzupełnieniem sko­ko­wej czę­ści pro­gra­mu będzie CAVALIADA Future – uwiel­bia­ne przez publicz­ność kon­kur­sy dla dzie­ci na kucach, któ­re tra­dy­cyj­nie roz­gry­wa­ne są o nagro­dę PKO Banku Polskiego, pod patro­na­tem fir­my Torpol. Najmłodszym będzie­my mogli kibi­co­wać aż trzy razy – pod­czas sobot­nie­go kon­kur­su o godzi­nie 10:45, wie­czo­rem w szta­fe­cie, w któ­rej dzie­ci star­tu­ją w dru­ży­nie z doro­sły­mi zawod­ni­ka­mi i pod­czas poznań­skie­go fina­łu tych roz­gry­wek, w nie­dzie­lę o godzi­nie 10:20.

Bilety są jesz­cze dostęp­ne na czwar­tek oraz nie­dzie­lę, do naby­cia na stro­nie www.tobilet.pl. Więcej infor­ma­cji na stro­nie www.cavaliada.pl.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę