Connect with us

Hodowca i Jeździec

CAVALIADA Lublin już za trzy tygo­dnie

Cavaliada

Sport i wyścigi

CAVALIADA Lublin już za trzy tygo­dnie

Już 30 stycz­nia roz­pocz­nie się CSI2* CAVALIADA Lublin – wiel­kie świę­to jeź­dziec­twa. Po raz ósmy na tere­nie Targów Lublin w dniach 30.01-02.02.2020 kibi­ce będą mogli podzi­wiać naj­lep­szych zawod­ni­ków czte­rech kon­ku­ren­cji jeź­dziec­kich: sko­ków przez prze­szko­dy, ujeż­dże­nia, powo­że­nia i WKKW. Nie zabrak­nie roz­ryw­ko­wych kon­kur­sów spe­cjal­nych, takich jak: Venus vs. Mars (kobie­ty kon­tra męż­czyź­ni), Potęga Skoku czy szyb­ki i muzycz­ny Speed & Music. CAVALIADA w Lublinie to tak­że dru­gi etap Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi, a tak­że we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.

Z pozy­cji lide­ra LOTTO Eventing Tour w Lublinie wystar­tu­je Daria Kobiernik, któ­ra w świet­nym sty­lu wygra­ła pierw­szy etap HPP w Poznaniu. Co cie­ka­we, to pierw­sza ama­zon­ka w histo­rii Cavaliady, któ­ra wystar­to­wa­ła w trzech kon­ku­ren­cjach jeź­dziec­kich pod­czas jed­nych zawo­dów. Darię w akcji zoba­czy­my rów­nież w Lublinie:

Ideal Girl w Poznaniu spi­sa­ła się dosko­na­le. To praw­dzi­wa spe­cja­list­ka od tego typu kon­kur­sów. Po takim począt­ku bar­dzo opty­mi­stycz­nie patrzę na nasz start w Lublinie. Zabieram tam rów­nież konie sko­ko­we: Winchestera, Ogano’s Boy, Venus, a tak­że Gin Bean’a, z któ­rym wystar­tu­je w ujeż­dże­niu. Bardzo dobrze wspo­mi­nam zeszło­rocz­ną Cavaliadę w Lublinie, ponie­waż to wła­śnie tam zdo­by­łam swo­je pierw­sze punk­ty do świa­to­we­go ran­kin­gu.

mówi Daria Kobiernik

Czterodniowy pro­gram w więk­szo­ści wypeł­nią kon­kur­sy w sko­kach przez prze­szko­dy podzie­lo­ne na trzy run­dy: małą, śred­nią i dużą. W tym roku pula nagród jest rekor­do­wa jak na zawo­dy dwu­gwiazd­ko­we i wyno­si 311.000 PLN, z cze­go 200.000 PLN przy­pa­da na dwa kon­kur­sy zali­cza­ne do świa­to­we­go ran­kin­gu i CAVALIADA Tour – piąt­ko­wą dużą run­dę (145 cm, z roz­gryw­ką) i nie­dziel­ne Grand Prix o nagro­dę Prezesa PKO Banku Polskiego (145 cm, z roz­gryw­ką).

Oprócz wido­wi­ska spor­to­we­go, orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li emo­cjo­nu­ją­ce poka­zy, któ­re odbę­dą się w sobo­tę o godzi­nie 17:30. Nie zabrak­nie rów­nież uwiel­bia­nych przez kibi­ców roz­gry­wek dzie­ci na kucach – CAVALIADA Future, a tak­że kon­kur­su szta­fet. Od czwart­ku do nie­dzie­li zapra­sza­my rów­nież na Targi Sprzętu i Akcesoriów Jeździeckich.

Dodatkową atrak­cją, szcze­gól­nie dla naj­młod­szych, jest bez­płat­ny pro­gram dla grup szkol­nych i przed­szkol­nych. W pią­tek, 31 stycz­nia dzie­ci będą mogły podzi­wiać naj­lep­szych pol­skich zawod­ni­ków i zagra­nicz­ne gwiaz­dy „w akcji” na par­ku­rze. Każda gru­pa otrzy­ma opie­ku­na, któ­ry uła­twi poru­sza­nie się zarów­no po are­nie głów­nej, jak i po tere­nach tar­go­wych. Więcej infor­ma­cji na stro­nie cavaliada.pl.

CAVALIADA Lublin 30.01-02.02.2020 r.
Targi Lublin, ul. Dworcowa 11
Bilety dostęp­ne na stro­nie tobilet.pl a tak­że w salo­nach EMPIK

Program CAVALIADA Lublin*

Czwartek, 30.01

 • 8:00 – Mała Runda – sko­ki przez prze­szko­dy, dwu­fa­zo­wy, 120 cm
 • 12:00 – Średnia Runda – sko­ki przez prze­szko­dy, zwy­kły, 130 cm
 • 16:00 – Duża Runda – sko­ki przez prze­szko­dy, dwu­fa­zo­wy spe­cjal­ny, 140 cm
 • 19:15 – Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi
 • 21:00 – Venus vs. Mars – szta­fe­ta, kobie­ty kon­tra męż­czyź­ni, 120 cm

Piątek, 31.01

 • 8:00 – Średnia Runda – sko­ki przez prze­szko­dy, dwu­fa­zo­wy, 130 cm
 • 12:15 – Duża Runda – sko­ki przez prze­szko­dy, z roz­gryw­ką, 145 cm, zali­cza­ny do ran­kin­gu Longines i do ran­kin­gu CAVALIADA Tour
 • 16:00 – CAVALIADA Dressage Cup – ujeż­dże­nie
 • 18:45 – Halowy Puchar Polski WKKW (cross) – LOTTO Eventing Tour
 • 20:45 – Potęga Skoku

Sobota, 01.02

Sesja poran­na

 • 8:00 – Mała Runda – sko­ki przez prze­szko­dy, zwy­kły, 120 cm
 • 11:30 – Średnia Runda – sko­ki przez prze­szko­dy, dwu­fa­zo­wy, 135 cm
 • 14:30 – CAVALIADA Future – dzie­ci na kucach, zwy­kły

ZMIANA SESJI

Sesja wie­czor­na

 • 16:15 – Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi
 • 17:30 – Pokazy 19:00 – CAVALIADA Future – szta­fe­ta
 • 20:30 – Speed & Music – sko­ki przez prze­szko­dy, kon­kurs szyb­ko­ści, 130 cm

Niedziela, 02.02

 • 8:00 – CAVALIADA Dressage Cup – ujeż­dże­nie
 • 10:15 – CAVALIADA Future – finał kon­kur­su dzie­ci na kucach
 • 12:35 – Grand Prix o nagro­dę Prezesa PKO Banku Polskiego – sko­ki przez prze­szko­dy, z roz­gryw­ką, 145 cm, zali­cza­ny do ran­kin­gu Longines i CAVALIADA Tour
 • 16:15 – Mała Runda – sko­ki przez prze­szko­dy, zwy­kły, 125 cm

* godzi­ny kon­kur­sów są orien­ta­cyj­ne i mogą ulec zmia­nie.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę