Connect with us

Hodowca i Jeździec

CAVALIADA Lublin i Kraków czas start!

Cavaliada

Sport i wyścigi

CAVALIADA Lublin i Kraków czas start!

Otwarty jest już sys­tem zgło­szeń na zawo­dy CSI pod­czas kolej­nych dwóch eta­pów CAVALIADY Tour. A te odbę­dą się w Lublinie (31 stycz­nia do 3 lute­go 2019 – Targi Lublin) i Krakowie (28 lute­go do 3 mar­ca 2019 – Tauron Arena Kraków).

Program spor­to­wy obu dwu­gwiazd­ko­wych imprez jest taki sam i skła­da się z trzech rund: małej, śred­niej i dużej.

Duża run­da roz­po­czy­na się w czwar­tek kon­kur­sem 140 cm, a w pią­tek i nie­dzie­lę (Grand Prix) kla­sy zali­cza­ne do świa­to­we­go ran­kin­gu i Cavaliady Tour mają wyso­ko­ści 145 cm. Średnia run­da to kon­kur­sy 130 cm i na tym pozio­mie będzie moż­na wystą­pić w pre­sti­żo­wym kon­kur­sie Speed & Music (sobo­ta wie­czór). Oddzielny finał tej run­dy to dwu­fa­zo­wy kon­kurs 135 cm. Mała run­da do szan­sa dla mniej doświad­czo­nych par - kon­kur­sy 120 cm z fina­łem 125 cm. Nie zabrak­nie kon­kur­su potę­gi sko­ku, któ­ry tra­dy­cyj­nie już odby­wa się w czwar­tek. Pula nagród to za każ­dym razem 300 000 PLN. Najwyżej pre­mio­wa­ne kon­kur­sy to:

  • Grand Prix 145 (ran­king FEI I Cavliaday Tour) – 100.000 PLN
  • Duża run­da 145 (ran­king FEI I Cavliaday Tour – 88.400 PLN
  • Speed and Music – 20.000 PLN
  • Potęga sko­ku – 18.000 PLN
  • Finał Średniej run­dy – 15.000 PLN
  • Finał Małej Rundy – 10.600 PLN

Zgłoszenia pol­skich zawod­ni­ków przez PZJ na maila zgloszenia@pzj.pl

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę