Connect with us

Hodowca i Jeździec

Życzenia się speł­nia­ją

Od Redakcji

Życzenia się speł­nia­ją

Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny

Minio­ny rok obfi­to­wał w wie­le zna­czą­cych dla śro­do­wi­ska hodow­la­no-jeź­dziec­kie­go wyda­rzeń. Trudno je wszyst­kie w dwóch sło­wach stre­ścić, ale…

Wśród cen­niej­szych ini­cja­tyw god­nych odno­to­wa­nia był na przy­kład pełen nowo­ści pro­gram Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach. Jego hitem bez wąt­pie­nia było Grand Prix Ogierów z pulą nagród wyno­szą­cą aż 21 tys. zło­tych! Magiczna figu­ra kar­cia­na – oczko – do podzia­łu mię­dzy pięć naj­lep­szych par w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej. GP Ogierów było kon­kur­sem zor­ga­ni­zo­wa­nym przez i roz­gry­wa­nym o nagro­dę Polskiego Związku Hodowców Koni, a dedy­ko­wa­nym koniom 7-let­nim i star­szym. Inną nowo­ścią impre­zy w Gajewnikach był Czempionat Koni w Skokach Luzem – koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (sp) oraz rasy wiel­ko­pol­skiej (wlkp) doto­wa­ny kwo­tą 14 tys. zło­tych! Dość przy­po­mnieć, iż cał­ko­wi­ta pula nagród w sko­ko­wym MPMK 2014 wyno­si­ła bli­sko 100 tys. zło­tych. To dobra ten­den­cja w hono­ro­wa­niu wysił­ków hodow­la­nych na rzecz roz­wo­ju jeź­dziec­twa.

W ramach wdro­żo­ne­go pro­gra­mu PZHK pro Sport – ponad ufun­do­wa­ne sty­pen­dia dla pary zaprzę­gow­ców Bartka Kwiatka i Alicji Chodkiewicz oraz wuka­ka­wi­sty Pawła Spisaka – hodow­cy wspar­li finan­so­wo tak­że udział zawod­ni­ków star­tu­ją­cych na pol­skich koniach w Jeździeckich Mistrzostwach Świata we Francji. Do Normandii poje­cha­li Apokalipsa z Jerzym Krukowskim, „Stella Pack” Ganda z Anną Łukasik oraz Vacat „JP” i Marta Dziak-Gierlicz. Ogólnie udział naszej repre­zen­ta­cji, któ­ra zdo­ła­ła się zakwa­li­fi­ko­wać aż w sied­miu kon­ku­ren­cjach, nale­ży uznać za spo­ry suk­ces, wszak na WEG jadą tyl­ko naj­lep­si z naj­lep­szych.

Na koniec w kon­tek­ście pro­mo­cji rodzi­me­go pro­duk­tu miło powie­dzieć o pierw­szej edy­cji aukcji koni wierz­cho­wych, jaką PZHK, ANR i MTP prze­pro­wa­dzi­ły pod­czas Cavaliady w Poznaniu. Pod hasłem Teraz Polskie Konie zosta­ło wysta­wio­nych 14 koni z całej Polski, zarów­no ze stad­nin pań­stwo­wych, jak i pry­wat­nych. Co praw­da bez­po­śred­nio na impre­zie nie doszło do sfi­na­li­zo­wa­nia żad­nej trans­ak­cji, ale zain­te­re­so­wa­nych jed­nak nie zabra­kło i obec­nie trwa­ją osta­tecz­ne nego­cja­cje mię­dzy wystaw­ca­mi a kupu­ją­cy­mi, mię­dzy inny­mi koni z SK Racot, SK Prudnik i SK Janów Podlaski. W nurt tych dzia­łań dosko­na­le wpi­su­je się wła­śnie przy­go­to­wy­wa­ny przez PZHK ser­wis ogło­sze­nio­wy – narzę­dzie, któ­re ma wspo­móc obrót han­dlo­wy koń­mi – por­ta­lu, pod robo­czą nazwą Rynek Polskich Koni.

A wszyst­ko rodzi się w naszych gło­wach jako marze­nie. Niektóre z nich potra­fią się speł­nić, jeśli życze­nie, poprzez pozy­tyw­ne myśle­nie, prze­ku­je­my w czyn. Zatem czy war­to marzyć? Pogodnego roku 2015…

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę