Connect with us

Hodowca i Jeździec

Znamy nazwi­sko zagra­nicz­ne­go sędzie­go ujeż­dże­nio­we­go pod­czas MPMK – Strzegom 2019

Sport i wyścigi

Znamy nazwi­sko zagra­nicz­ne­go sędzie­go ujeż­dże­nio­we­go pod­czas MPMK – Strzegom 2019

W tym roku do gro­na sędziów oce­nia­ją­cych konie w kon­kur­sach ujeż­dże­nio­wych w MPMK 2019 dołą­cza dr Carsten Munk.

dr Carsten Munk
Zdjęcie: www.psv-hessen.de

Carsten Munk z wykształ­ce­nia jest geo­lo­giem, ale już od 1988 roku sędziu­je zawo­dy na pozio­mie Grand Prix. Przez ostat­nie 12 lat sędzio­wał mło­de konie trzy- i czte­ro­let­nie na Bundeschampionacie.

Dr Carsten Munk jest człon­kiem zarzą­du ds. roz­wo­ju w nie­miec­kim klu­bie sędziów. Przewodniczy tak­że komi­sji ds. sędzio­wa­nia mło­dych koni. Prowadzi rów­nież semi­na­ria i szko­le­nia dla sędziów ujeż­dże­nio­wych spe­cja­li­zu­ją­cych się w oce­nie mło­dych koni w Niemczech.

Doktorze, wita­my na pokła­dzie!

Więcej w Sport i wyścigi

 • Cavaliada Cavaliada

  Sport i wyścigi

  CAVALIADA Poznań 2019

  By

  Już po raz dzie­sią­ty, na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 28 listo­pa­da – 1 grud­nia odbę­dzie się wiel­kie jeź­dziec­kie...

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę