Connect with us

Hodowca i Jeździec

Zmiany w regu­la­mi­nie Mistrzostw Polski Młodych Koni 2006

Regulaminy

Zmiany w regu­la­mi­nie Mistrzostw Polski Młodych Koni 2006

W związ­ku ze skró­ce­niem okre­su eli­mi­na­cji z 28 na 21 dni przed MPMK konie zgło­szo­ne do tych zawo­dów nie posia­da­ją­ce pasz­por­tów hodow­la­nych oraz uzu­peł­nio­nych pasz­por­tów PZJ nie będą dopusz­czo­ne do prze­glą­du wete­ry­na­ryj­ne­go oraz pre­zen­ta­cji na trój­ką­cie (w przy­pad­ku koni 4-let­nich) we wszyst­kich dys­cy­pli­nach.

Przepisy ogól­ne

 1. Ostatnie zawo­dy eli­mi­na­cyj­ne we wszyst­kich dys­cy­pli­nach mogą zostać roze­gra­ne naj­póź­niej na 21 dni przed datą roz­po­czę­cia MPMK.
 2. W zawo­dach eli­mi­na­cyj­nych i fina­le MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy oraz pró­bie sko­ko­wej WKKW pod­czas MPMK dopusz­cza się ochra­nia­cze tyl­ne ści­śle ochra­nia­ją­ce sta­wy pęci­no­we. Niedopuszczalne są ochra­nia­cze powy­żej sta­wu pęci­no­we­go.
 3. Podczas MPMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi dopusz­czo­ne są ochra­nia­cze na tyl­ne koń­czy­ny osła­nia­ją­ce staw pęci­no­wy i nad­pę­cie.
 4. W Komisjach MPMK dopusz­cza się obec­ność sędzie­go zagra­nicz­ne­go, któ­ry posia­da upraw­nie­nia oce­ny mło­dych koni w swo­im kra­ju. Wniosek o zapro­sze­nie sędzie­go zagra­nicz­ne­go skła­da biu­ro PZHK lub PZJ do Komisji Koordynacyjnej.
 5. Nie ogra­ni­cza się ilo­ści star­tów konia w eli­mi­na­cjach, koń może wystar­to­wać w eli­mi­na­cjach w róż­nych regio­nach PZJ, nato­miast w jed­nym regio­nie nie może odbyć się wię­cej niż 8 prze­jaz­dów kwa­li­fi­ka­cyj­nych (dot. koni 4-let­nich w sko­kach przez prze­szko­dy oraz ujeż­dże­nia we wszyst­kich kate­go­riach wie­ko­wych).

Ujeżdżenie

 1. Zniesiony został nakaz zagry­wa­nia się koni w danych regio­nach PZJ, ale w każ­dej ze stref na wyzna­czo­nych zawo­dach zosta­nie roze­gra­nych mak­sy­mal­nie 8 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do MPMK dla każ­dej gru­py wie­ko­wej. Bez wzglę­du na dłu­gość trwa­nia zawo­dów (jed­no­dnio­we lub dwu­dnio­we) koń może star­to­wać mak­sy­mal­nie w dwóch kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nych dzien­nie, gdzie każ­dy prze­jazd liczo­ny jest osob­no. Za prze­bieg eli­mi­na­cji odpo­wia­da opie­kun dane­go regio­nu. W tej dys­cy­pli­nie regu­la­min dopusz­cza łącze­nie dwóch regio­nów w celu roz­gry­wa­nia zawo­dów eli­mi­na­cyj­nych.
 2. Obowiązujące pro­gra­my eli­mi­na­cyj­ne (limit kwa­li­fi­ka­cyj­ny 2 x 6,5 pkt.):
  • konie 4-let­nie - pro­gram L-3
  • konie 5-let­nie - pro­gram pół­fi­na­ło­wy 5-lat­ków MPMK 2005
  • konie 6-let­nie - pro­gram pół­fi­na­ło­wy 6-lat­ków MPMK 2005
 3. Programy obo­wią­zu­ją­ce pod­czas MPMK:* konie 4-let­nie - kon­kur­sy pół­fi­na­ło­we - pro­gram L-3, kon­kurs fina­ło­wy - „Finał MPMK - 4-lat­ki” (według pro­gra­mu FEI 2005)
  • konie 5-let­nie - 2 x pro­gram pół­fi­na­ło­wy MPMK 2005 oraz finał 5 -lat­ków MPMK 2005
  • konie 6-let­nie - 2 x pro­gram pół­fi­na­ło­wy MPMK 2005 oraz finał 6-lat­ków MPMK 2005
 4. Programy eli­mi­na­cyj­ne pod­czas MŚMK (limit kwa­li­fi­ka­cyj­ny 2 x 7,5 pkt.):
  • konie 5-let­nie - pro­gram pół­fi­na­ło­wy 5-lat­ków MPMK 2005
  • konie 6-let­nie - pro­gram pół­fi­na­ło­wy 6-lat­ków MPMK 2005
 5. Konkursy eli­mi­na­cyj­ne w ujeż­dże­niu dla wszyst­kich kate­go­rii wie­ko­wych sędzio­wa­ne są przez 2- lub 3-oso­bo­wą Komisję.

Skoki przez prze­szko­dy

 1. Zniesiony został nakaz zagry­wa­nia się koni 4-let­nich w danych regio­nach PZJ. Tak jak w latach ubie­głych, w tej kate­go­rii wie­ko­wej, obo­wią­zu­ją zawo­dy eli­mi­na­cyj­ne w czte­rech regio­nach. W każ­dym z nich na wyzna­czo­nych zawo­dach zosta­ną roze­gra­ne kon­kur­sy z oce­ną sty­lu konia (mak­si­mum 8 star­tów), będą­ce kwa­li­fi­ka­cją do MPMK. Bez wzglę­du na dłu­gość trwa­nia zawo­dów (jed­no­dnio­we czy dwu­dnio­we) koń może star­to­wać tyl­ko w dwóch kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nych dzien­nie, gdzie każ­dy prze­jazd liczo­ny jest osob­no i roz­gry­wa­ny na róż­nych par­ku­rach.
 2. Konie 5- i 6-let­nie kwa­li­fi­ku­ją się w kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nych z oce­ną sty­lu konia pod­czas zawo­dów ZO i ZOO (tzw. Runda Młodych Koni). Koń, bez wzglę­du na dłu­gość trwa­nia zawo­dów (jed­no­dnio­we, dwu­dnio­we czy trzy­dnio­we) ma moż­li­wość star­tu w dwóch kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nych na osob­no zapro­jek­to­wa­nych par­ku­rach. Na wyni­kach kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych powin­no być zazna­czo­ne, iż są to wyni­ki kwa­li­fi­ka­cji do MPMK.
 3. Konie 7-let­nie kwa­li­fi­ku­ją się do MPMK na pod­sta­wie 2 bez­błęd­nych prze­jaz­dów w kon­kur­sach kla­sy C i wyż­szej ran­gi na zawo­dach ZO i wyż­szej ran­gi w kon­kur­sach: dokład­no­ści, zwy­kłym, dwu­naw­ro­to­wym (każ­dy zero­wy nawrót liczo­ny jest do kwa­li­fi­ka­cji) i dwu­fa­zo­wym (zero­wy prze­jazd I fazy jest liczo­ny do kwa­li­fi­ka­cji) roz­gry­wa­nych naj­póź­niej na 21 dni przed datą MPMK.
 4. Konie 4-, 5- i 6-let­nie muszą uzy­skać w 2 prze­jaz­dach mini­mum po 7,5 punk­tu, aby zakwa­li­fi­ko­wać się do MPMK.
 5. Na zawo­dach eli­mi­na­cyj­nych dopusz­czal­na licz­ba prze­szkód to 9-10, sko­ków do 12.
 6. Do Mistrzostw Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy kwa­li­fi­ku­je auto­ma­tycz­nie zdo­by­cie 1 i 2 miej­sca w MPMK. O ewen­tu­al­nym star­cie w MŚMK koni, któ­re zaję­ły dal­sze miej­sca w MPMK decy­du­je Komisja Koordynacyjna w poro­zu­mie­niu z Komisją Skoków PZJ.
 7. Konkursy eli­mi­na­cyj­ne - sty­lo­we w sko­kach przez prze­szko­dy dla koni 4-, 5- i 6-let­nich sędzio­wa­ne są przez Komisję 2- lub 3-oso­bo­wą.
 8. W kon­kur­sach z oce­ną sty­lu konia dopusz­cza się kła­dze­nie drą­ga na zie­mi przed prze­szko­dą, ale wysu­nię­te­go nie dalej niż 25 cm.
 9. Za prze­bieg eli­mi­na­cji do MPMK koni 4-let­nich odpo­wia­da opie­kun dane­go regio­nu.
 10. W kon­kur­sie fina­ło­wym MPMK dla koni 4-let­nich mają pra­wo star­tu wszyst­kie konie, któ­re ukoń­czy­ły kon­kurs pół­fi­na­ło­wy oraz zosta­ły oce­nio­ne na pły­cie.

WKKW

 1. Pozostaje obo­wiąz­ko­wa oce­na na trój­ką­cie dla koni 4-let­nich oraz prze­gląd wete­ry­na­ryj­ny dla koni 5 i 6 let­nich.
 2. MPMK dla koni 4 - let­nich roz­gry­wa­ne są według zasad tra­dy­cyj­ne­go sędzio­wa­nia kon­kur­su kla­sy L (sta­łym ele­men­tem jest tzw. „pły­ta”).

Zawody kwa­li­fi­ka­cyj­ne do MPMK:

Ujeżdżenie

I region (Zofia Górska)

 • ZO Kwidzyn - 4.08. (po 2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne, w trak­cie ZO)
 • ZO Kwidzyn - 5.08. (po 2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne, w trak­cie ZO)
 • ZO Sopot - 25.08. (po 2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne, w trak­cie ZO)
 • ZO Sopot - 26.08. (po 2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne, w trak­cie ZO)

II region (Sławomir Pietrzak)

 • Bogusławice - 23.06. (po 2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne, w trak­cie ZO)
 • Bogusławice - 24.06. (po 2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne, w trak­cie ZO)
 • KJ Aromer - 22.07. (po 2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne, w trak­cie ZR)
 • KJ Aromer - 19.08. (po 2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne, w trak­cie ZR)

III region (Ewa Zaremba)

 • LKJ Lewada Zakrzów - 13.05. (po 2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne, w trak­cie ZR)
 • LKJ Lewada Zakrzów - 14.05. (po 2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne, w trak­cie ZR)
 • Bolęcin - 23.06. (po 2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne, w trak­cie ZR)
 • Bolęcin - 24.06. (po 2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne, w trak­cie ZR)

IV region (Elżbieta Dąbrowska)

 • Goduszyn - Gostar Iwona i Rafał Szafirowie - 26-27.05. (po 1 prze­jeź­dzie kwa­li­fi­ka­cyj­nym dzien­nie, w trak­cie ZR)
 • Ostrów Wlkp. - KS Borowianka - 16-18.06. (po 1 prze­jeź­dzie kwa­li­fi­ka­cyj­nym dzien­nie, w trak­cie ZR)
 • AKU Thomson - 19.08. (po 2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne, w trak­cie Mistrzostw Dolnego Śląska)
 • AKU Thomson - 20.08. (po 2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne, w trak­cie Mistrzostw Dolnego Śląska)

Zawody kwa­li­fi­ka­cyj­ne do Mistrzostw Świata Młodych Koni

 • LKJ Lewada Zakrzów - 5-7.05. (pod­czas ZOO i CDIJ)
 • BKJ Bogusławice - 23-24.06. (pod­czas ZO)

Skoki przez prze­szko­dy

Eliminacje koni 4-let­nich (8 moż­li­wo­ści kwa­li­fi­ka­cyj­nych)

I region (Krzysztof Ferenstein)

 • 7-9.07. Gałkowo
 • 4-6.08. Galiny

II region (Krzysztof Tomaszewski)

 • 30.06.-1.07. Janów Lubelski
 • 25-26.07. Bogusławice

III region (Krzysztof Koziarowski)

 • 30.06. KKJ Kraków
 • 07.07. Moszna
 • 14.07. Leśna Wola
 • 04.08. Zbrosławice

IV region (J. Bobik)

 • 1-2.07. KJ Malechowo
 • 29-30.07. Biały Bór

Eliminacje dla koni 5-, 6- i 7-let­nich:

 • 17-19.02. HZO-B Dąbrówka Mała/ Barczewo
 • 24-26.02. HZOO-B Jaszkowo
 • 03-05.03. HZOO-B Leszno
 • 21-23.04. ZO-B Jaszkowo
 • 29.04.-1.05. ZOO-B Bogusławice
 • 12-14.05. ZO-B Kraków
 • 13-14.05. ZO-B Bielin
 • 26-28.05. ZOO-B Łąck
 • 02-04.06. ZO-B Olsza k/ Śremu
 • 30.06.-2.07.* ZO-B+CSN Borowa k/ Wrocławia
 • 30.06.-2.07. ZO-B Janów Lubelski
 • 07-09.07. ZO-B Gałkowo
 • 04-06.08. ZO-B Galiny
 • 04-06.08. ZO-B Zbrosławice

* na dzień dzi­siej­szy nie wia­do­mo czy zawo­dy te odbę­dą się

Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi

 • 30.04-2.05. Bydgoszcz (L, N, C - 4-, 5- i 6-lat­ki)
 • 19-21.05. Gajewniki (L, N, C - 4-, 5- i 6-lat­ki)
 • 14-16.07. CAI Jarantów (5- i 6-lat­ki)
 • 28-30.07. Siedlec Trzebnicki (L, N, C - 4-, 5- i 6-lat­ki)
 • 18-20.08. CAI Warka (5- i 6-lat­ki)
 • 08-10.09. Pępowo (L, N, C - 4-, 5- i 6-lat­ki)

Terminy:

Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2006

 • Skoki przez prze­szko­dy 25-27.08. SO Łąck
 • Ujeżdżenie 15-17.09.SO Książ
 • WKKW 22-24.09. SO Biały Bór
 • Powożenie 29.09.-1.10.SO Bogusławice

Mistrzostwa Świata Młodych Koni 2006

 • Ujeżdżenie 3-6.08. Verden
 • Skoki przez prze­szko­dy 21-24.09. Lanaken/ Zangersheide
 • WKKW 19-22.10. Le Lion d’Angers

Więcej w Regulaminy

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę