Connect with us

Hodowca i Jeździec

Zmarł Marian Kowalczyk - nestor pol­skie­go jeź­dziec­twa

Kronika

Zmarł Marian Kowalczyk - nestor pol­skie­go jeź­dziec­twa

Wszechstronny jeź­dziec, któ­ry star­to­wał we wszyst­kich dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich (sko­ki, ujeż­dże­nie, WKKW i wol­ty­żer­ce). Trener Kadry Narodowej, pod któ­re­go ręką Polska zdo­by­ła na Olimpiadzie w Moskwie w 1980 r zło­to indy­wi­du­al­nie i sre­bro zespo­ło­wo. Trener wie­lu poko­leń jeźdź­ców. Miał 91 lat.

Rumuński tre­ne­ra i szko­le­niow­ca kadry rumuń­skiej, Gh. Andrei tak wypo­wia­dał się o Marianie Kowalczyku:

Jeździec z wiel­ką miło­ścią i namięt­no­ścią do spor­tu kon­ne­go. Jest uczci­wy i chęt­ny do zapo­zna­nia się z wszyst­ki­mi cha­rak­te­ry­sty­ka­mi kon­nej jaz­dy i wszyst­ki­mi nowo­ścia­mi doty­czą­cy­mi tre­su­ry koni. Jeździł i pra­co­wał codzien­nie na wszyst­kich trzech koniach, z któ­ry­mi przy­je­chał. Posiada wie­le tak­tu i wyczu­cia jaz­dy kon­nej. Ma dar obser­wa­cji wro­dzo­ny i inter­we­niu­je z umiar­ko­wa­niem w chwi­li odpo­wied­niej, dając wyni­ki bar­dzo dobre na koniach, któ­re pra­cu­je. Z cier­pli­wo­ścią, wytrwa­ło­ścią, siłą woli i z peł­nym umiar­ko­wa­niem przez ten krót­ki czas jak dłu­go pra­co­wał w naszym gro­nie tre­su­ry, był w sta­nie popra­wić nie­któ­re ruchy błęd­ne konia Sekta i zro­bił wiel­kie postę­py w pra­cy doty­czą­ce konia Stera. Jego tem­pe­ra­ment i cha­rak­ter, jako też jego oso­bi­sty geniusz, pomo­gą mu dojść do mistrzo­stwa spor­to­we­go, jeże­li w dal­szym cią­gu będzie się przy­go­to­wy­wał wedle cha­rak­te­ry­sty­ki i meto­dy tre­su­ry mod­nej. W tym krót­kim okre­sie cza­su, kie­dy pra­co­wał z nami, uzna­je­my, że ma wiel­kie zdol­no­ści dla tre­su­ry i z tak­tem, doświad­cze­niem i pil­no­ścią, o któ­rych nas prze­ko­nał, może stać się bar­dzo dobrym jeźdź­cem dla tre­su­ry aka­de­mic­kiej”

Wspomnienia Mariana Kowalczyka, tak­że te zwią­za­ne z Olimpiadą w Moskwie w 1980 roku znaj­dzie­cie na stro­nie.

fot. z archi­wum auto­ra

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Kronika

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę