Connect with us

Hodowca i Jeździec

Zbigniew Kotowski - arty­sta malarz

Galeria artystów i fotografów

Zbigniew Kotowski - arty­sta malarz

Urodzony 5 listo­pa­da 1959 roku w Chorzowie. 1979-1984 Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i w Krakowie. 1984 Dyplom Akademii, uzy­ska­ny w pra­cow­ni pro­fe­so­ra Jerzego Nowosielskiego. Maluje głow­nie por­tre­ty, konie I psy w tech­ni­ce paste­lo­wej oraz olej­nej. Prace w Zbiorach Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie. Obrazy w pry­wat­nych zbio­rach m.in. w Europie, USA, RPA, Australii, Nowej Zelandii oraz na Bliskim Wschodzie (obraz olej­ny Gazal Al Shaqab nama­lo­wa­ny dla Emira Kataru).

Zbigniew Kotowski

Kontakt:
Strona inter­ne­to­wa:  www.kotowski-art.com
Facebook: Zbig Kotowski Art

Profesor Andrzej Strumiłło o pra­cy arty­sty:

Autor z powo­dze­niem łączy wier­ność wobec cech szcze­gól­nych szla­chet­ne­go zwie­rzę­cia, jakim jest koń raso­wy, oso­bi­sty i emo­cjo­nal­ny sto­su­nek do tema­tu, z ogrom­ną bie­gło­ścią warsz­ta­to­wą i wyso­ką kul­tu­rą obra­zu.

Wystawy indy­wi­du­al­ne:

 • Galeria TAB, Warszawa (Polska) 2012
 • Galeria Piotra Uznańskiego, Łódź (Polska) 2010
 • PTWK Służewiec, Warszawa (Polska) 2002 - 2004
 • Blumen”, Lindengalerie, Essen (Niemcy) 2000
 • Blumen lugen nicht”, Lindengalerie, Essen (Niemcy) 1999
 • Popioły”, Biuro Wystaw Artystycznych, Szczawnica (Polska) 1988
 • Fragmenty”, Galeria Plus, Chorzów (Polska) 1986

Udział w wysta­wach:

 • Salon de l’Automne, Paryż (Francja) 2016
 • Światowe Igrzyska Jeździeckie, Caen (Francja) 2014
 • Wystawa ArAnima, Caen (Francja) 2014
 • Pride of Poland, Janów Podlaski (Polska) 1988 – 2016
 • Koń jaki jest”, BWA Tarnów (Polska) 2003
 • Hippica Varsovia, Warszawa (Polska) 2001 -2003
 • Koń na pol­ską duszę”, TPSP Warszawa (Polska) 2002
 • Equitana, Essen (Niemcy) 1989, 1991, 1993, 1995, 1997
 • Junge Kunstler aus Polen, Galerie Gojowy, Krefeld (Niemcy) 1993
 • Ogólnopolska Wystawa Pasteli, Nowy Sącz (Polska) 1991
 • Hippologica, Berlin (Niemcy) 1991
 • Art Munich, Galerie Gojowy, Monachium (Niemcy) 1990
 • Festival Polonaise, Chicago (USA) 1989
 • Polnische Kulturtage, Herten (Niemcy) 1988
 • Arsenał, Warszawa (Polska) 1988
 • Salon Zimowy, Radom (Polska) 1986
 • Krajowa Wystawa Malarstwa Młodych, Wrocław (Polska) 1985

Więcej w Galeria artystów i fotografów

 • Zimowy las, batik Zimowy las, batik

  Galeria artystów i fotografów

  Joanna Czubak - artyst­ka

  By

  Absolwentka foto­gra­fii arty­stycz­nej w war­szaw­skim „Studio Sztuki” i gra­fi­ki warsz­ta­to­wej w łódz­kiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom w Pracowni Drzeworytu...

 • Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle. Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

  Galeria artystów i fotografów

  Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

  By

  Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana...

 • Rysunek koni zimnokrwistych zimą Rysunek koni zimnokrwistych zimą

  Galeria artystów i fotografów

  Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

  By

  Magdalena Muraszko-Kowalska o koniach marzy­ła od dziec­ka. Nie wia­do­mo, skąd się to wzię­ło, ponie­waż ani w rodzi­nie, ani wśród zna­jo­mych koni...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę