Connect with us

Hodowca i Jeździec

Od Redakcji

Zamiast wstę­pu

Chleb kar­mi moje cia­ło,
koń kar­mi moją duszę”

– napi­sał Michał w jed­nym ze swo­ich wstęp­nia­ków.

To pierw­szy numer, któ­ry jeste­śmy zmu­sze­ni przy­go­to­wać bez nasze­go sze­fa, przy­ja­cie­la, prze­wod­ni­ka Michała Wierusz-Kowalskiego. Nikt z nas nie był goto­wy na to, aby Jego dzie­ło reali­zo­wać bez Niego. W tym nume­rze chce­my oddać Mu cześć i razem z pana­mi Okuliczem oraz Tomaszewskim powspo­mi­nać Jego postać.

Dokładamy wszel­kich sta­rań, aby zre­ali­zo­wać ten i każ­dy kolej­ny numer zgod­nie z wizją Michała, tak aby cza­so­pi­smo było cen­ną lek­tu­rą, zawie­ra­ło szcze­re rela­cje z minio­nych wyda­rzeń oraz war­to­ścio­we tek­sty popu­lar­no­nau­ko­we.

Redakcja

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę