Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wystawy - sprze­da­że ogie­rów zim­no­krwi­stych w 2009 roku

Hodowla

Wystawy - sprze­da­że ogie­rów zim­no­krwi­stych w 2009 roku

człon­ko­wie Komisji Księgi Stadnej Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
pod prze­wod­nic­twem Wiesława Niewińskiego

W 2009 roku wysta­wy-sprze­da­że ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, popu­lar­nie zwa­ne aukcja­mi, zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne przez 12 okrę­go­wych związ­ków.

Do komi­syj­nej oce­ny przed­sta­wio­no znacz­nie mniej ogie­rów niż w poprzed­nich latach, w związ­ku z czym mniej ogie­rów zakwa­li­fi­ko­wa­no do wpi­su do księ­gi. Trzeba jed­nak przy­znać, że ogie­ry były sta­ran­niej wybie­ra­ne przez pra­cow­ni­ków związ­ku, lepiej wstęp­nie boni­to­wa­ne i lepiej pre­zen­to­wa­ne przez hodow­ców pod­czas wystaw.
Na więk­szo­ści wystaw ogie­ry przed oce­ną zda­wa­ły wstęp­ne pró­by użyt­ko­we prze­wi­dzia­ne pro­gra­mem hodow­la­nym dla tej rasy. W czę­ści związ­ków pró­by były zor­ga­ni­zo­wa­ne wcze­śniej w gospo­dar­stwach hodow­ców, a ich wynik odno­to­wa­ny był w kata­lo­gu dostęp­nym dla komi­sji. Przed oce­ną na pły­cie wszyst­kie konie były mie­rzo­ne. Niestety, licz­by ogie­rów sprze­da­wa­nych bez­po­śred­nio w cza­sie wystaw sys­te­ma­tycz­nie male­ją.
Za bar­dzo dobry wynik trze­ba uznać sprze­daż poło­wy pre­zen­to­wa­nych ogie­rów np. na aukcji w Mońkach, gdzie 5-6 lat temu sprze­da­wa­no ponad 90% pre­zen­to­wa­nej staw­ki. Spadły też ceny i są obec­nie zale­d­wie na gra­ni­cy opła­cal­no­ści odcho­wu.
Najwcześniej swo­je wysta­wy zor­ga­ni­zo­wał Związek Mazowiecki: w Kozienicach dla hodow­ców zrze­szo­nych w oddzia­le radom­skim i w Łącku dla pozo­sta­łych.

Na aukcji w Kozienicach zapre­zen­to­wa­no mniej licz­ną staw­kę niż w poprzed­nich latach i jako­ścio­wo tro­chę słab­szą. Średnia boni­ta­cja cało­ści wynio­sła 79,9 pkt, w prze­dzia­le 81 i wię­cej punk­tów, a więc ogie­rów dobrych było 13 sztuk, a pozo­sta­łych zakwa­li­fi­ko­wa­nych 16. Nie zakwa­li­fi­ko­wa­no 5 ogie­rów, w tym jed­ne­go impor­ta rasy nie­miec­kiej zim­no­krwi­stej.
Czempionem wysta­wy został spo­śród trzech 84-punk­to­wych ogie­rów kasz­ta­no­wa­ty ATLANTYK, wła­sno­ści Jana Gawina z miej­sco­wo­ści Maków. Ogier uro­dzo­ny na Pomorzu, o rodo­wo­dzie sztum­skim, wymia­rach: 161 - 232 - 29, w bar­dzo dobrym typie, na dobrym spo­dzie i bar­dzo dobry w ruchu. Jako pierw­sze­go wice­czem­pio­na wyty­po­wa­no gnia­de­go GOKARTA uro­dzo­ne­go na Mazowszu, a pre­zen­to­wa­ne­go przez Jakuba Jaworskiego z Cychrowskiej Woli.
Do naj­mil­szej czę­ści wysta­wy, tj. deko­ra­cji koni i nagra­dza­nia wła­ści­cie­li, przed­sta­wio­no 10 naj­lep­szych ogie­rów. Ceremonia trwa­ła dosyć dłu­go, ponie­waż jak co roku orga­ni­za­to­rzy posta­ra­li się o spon­so­rów i fun­da­to­rów nagród. Łączna licz­ba tych nagród mogła­by wystar­czyć na kil­ka innych wystaw.

Na aukcji w Łącku do oce­ny przed­sta­wio­no 30 ogie­rów, z któ­rych 29 otrzy­ma­ło pra­wo wpi­su do księ­gi. Tym razem mniej licz­na staw­ka niż w latach poprzed­nich, ale za to znacz­nie lep­sza ze śred­nią oce­ną 80,5 pkt. Całą staw­kę nale­ży podzie­lić na dwie gru­py, w któ­rej 13 ogie­rów było bar­dzo dobrych, resz­ta - znacz­nie słab­szych.
Czempionem został kasz­ta­no­wa­ty EL PASO o wymia­rach: 163 - 223 - 27,5 i boni­ta­cji 84 pkt, któ­re­go pre­zen­to­wał Adam Winnicki z Młodzieszyna. Ogier cha­rak­te­ry­zo­wał się bar­dzo har­mo­nij­ną budo­wą oraz bar­dzo dobrym ruchem.
Pierwszym wice­czem­pio­nem został rów­nież 84-punk­to­wy, tak­że kasz­ta­no­wa­ty, ASTERIX wyho­do­wa­ny przez Waldemara Dąbkowskiego z Budziszewa. O tytu­le wice­czem­pio­na zde­cy­do­wał bar­dzo dobry ruch i dosko­na­ła pre­zen­ta­cja.
Wystawa była bar­dzo dobrze zor­ga­ni­zo­wa­na, spraw­nie prze­pro­wa­dzo­na i zaczy­na funk­cjo­no­wać jako praw­dzi­we świę­to hodow­ców koni zim­no­krwi­stych.

Starogardzie Gdańskim odby­ła się naj­więk­sza w roku 2009 aukcja dla hodow­ców ze związ­ku pomor­skie­go. Do oce­ny przed­sta­wio­no 61 ogie­rów, w tym: 60 pol­skiej hodow­li i 1 rasy bel­gij­skiej. Wszystkie ogie­ry pol­skiej hodow­li otrzy­ma­ły 77 i wię­cej punk­tów boni­ta­cyj­nych, a tym samym speł­ni­ły mini­mal­ne wymo­gi wpi­su do ksiąg. Ogier bel­gij­ski tych warun­ków nie speł­nił. Ogólnie staw­ka w bar­dzo dobrym typie, jak przy­sta­ło na region o naj­dłuż­szej tra­dy­cji hodow­li koni rasy zim­no­krwi­stej ze śred­nią oce­ną 80,2 pkt. Duża była też licz­ba koni dobrych i bar­dzo dobrych z oce­ną 81 i wię­cej punk­tów, łącz­nie 27 sztuk.
Czempionem został gnia­dy BETNER o wymia­rach: 168 - 225 - 28 hodow­li Rafała Rojewskiego z miej­sco­wo­ści Sadłuki. Typ raso­wy tego ogie­ra został oce­nio­ny jako ide­al­ny, co w połą­cze­niu z bar­dzo dobrą kło­dą oraz gło­wą i szy­ją dawa­ło ide­al­ną syl­wet­kę mło­de­go ogie­ra zim­no­krwi­ste­go. Wyróżnił się też popraw­nym suchym spodem. To spra­wi­ło, że wygrał z innym bar­dzo dobrym ogie­rem JUTRON hodow­li Romana Szultka z Sąpolna, któ­re­mu przy­padł tytuł I wice­czem­pio­na. Jutron jest rów­nież maści gnia­dej o wymia­rach: 163 - 220 - 31, nie­co niż­szy, ale bar­dziej kali­bro­wy i nie­co bar­dziej lim­fa­tycz­ny. Czempion i I wice- otrzy­ma­ły rów­ną oce­nę 84 pkt, podob­nie jak II wice­czem­pion, zdo­byw­ca IV miej­sca.
Wystawa w Starogardzie prze­bie­gła - w odróż­nie­niu od ubie­głe­go roku - w dobrej, sym­pa­tycz­nej atmos­fe­rze pomi­mo fatal­nej, wręcz eks­tre­mal­nej pogo­dy. Ogiery były sta­ran­niej dobra­ne i dobrze wstęp­nie zbo­ni­to­wa­ne przez pra­cow­ni­ków związ­ku oraz dobrze poka­zy­wa­ne przez hodow­ców.
Duża licz­ba ogie­rów spo­wo­do­wa­ła, że ceny, jakie uzy­ski­wa­li hodow­cy, były nie­ste­ty nie­atrak­cyj­ne, a nie­kie­dy wręcz bar­dzo niskie. Na tak dużą wysta­wę przy­da­ło­by się pozy­skać więk­szą licz­bę spon­so­rów i uho­no­ro­wać hodow­ców atrak­cyj­niej­szy­mi nagro­da­mi.

Hodowcy z Podlasia spo­tka­li się już po raz 53. na aukcji w Mońkach. Komisja doko­na­ła oce­ny 60 ogie­rów, z któ­rych do hodow­li zakwa­li­fi­ko­wa­ła 56 sztuk. Oprócz ogie­rów pol­skich przed­sta­wio­no 2 impor­ty, z któ­rych jeden rasy ardeń­skiej, uzy­sku­jąc 85 pkt, otrzy­mał pol­ską licen­cję. Drugi zim­no­krwi­sty nie­miec­ki warun­ków nie speł­nił. Stawka mniej wyrów­na­na niż w latach poprzed­nich uzy­ska­ła śred­nią oce­nę 80,1 pkt.
Czempionem został 84-punk­to­wy kasz­ta­no­wa­ty IKAR, o wymia­rach: 160 - 225 - 27. Wystawcą czem­pio­na jest wie­lo­let­ni hodow­ca Stanisław Krahel z Miedzianowa. Ogier Ikar jest w bar­dzo dobrym typie, na popraw­nym spo­dzie, dobrze rusza­ją­cy się, uczest­nik czem­pio­na­tu mło­dzie­żo­we­go w Kętrzynie, na któ­rym zajął III miej­sce.
Tytuł I wice­czem­pio­na przy­padł gnia­de­mu ogie­ro­wi WIZENTAL, syno­wi arde­na szwedz­kie­go Jeneralena, uro­dzo­ne­mu w woj. war­miń­sko-mazur­skim, któ­re­go wła­ści­cie­lem jest Marek Murawski ze Sztabina. Ten bar­dzo har­mo­nij­ny i dobrze pre­zen­tu­ją­cy się ogier uzy­skał 83 pkt.
Na pod­kre­śle­nie zasłu­gu­je dobra orga­ni­za­cja aukcji i jak zwy­kle duże zain­te­re­so­wa­nie władz woje­wódz­kich oraz powia­to­wych, któ­rych przed­sta­wi­cie­le ufun­do­wa­li i wrę­cza­li nagro­dy hodow­com ze swo­ich regio­nów.
Obserwując aukcję w Starogardzie i Mońkach, nasu­wa się reflek­sja, czy nie czas, aby zwięk­szyć wyma­ga­nia dla ogie­rów kwa­li­fi­ko­wa­nych do hodow­li. Zapotrzebowanie tere­nu na ogie­ry spa­da i koniecz­ne wyda­je się zaostrze­nie kry­te­riów i zmniej­sze­nie licz­by ogie­rów dopusz­czo­nych do hodow­li. To powin­no skut­ko­wać rów­nież wzro­stem cen.

Szarnosiu k. Łasina, tj. oddzia­le SK Nowe Jankowice, odby­ła się wysta­wa-sprze­daż ogie­rów z tej stad­ni­ny oraz hodow­li tere­no­wej Związku Kujawsko-Pomorskiego. Zaprezentowano 15 ogie­rów, w tym 11 hodow­li SK oraz 4 z hodow­li, tere­no­wej. Wystawa zgro­ma­dzi­ła dużą licz­bę publicz­no­ści z tere­nu całe­go kra­ju. Jako pierw­sze zosta­ły pod­da­ne oce­nie ogie­ry wyho­do­wa­ne w stad­ni­nie. Konie zosta­ły pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­ne pod wzglę­dem pie­lę­gna­cji, jak rów­nież dosko­na­le zapre­zen­to­wa­ne przez pra­cow­ni­ków SK. Stawka w bar­dzo dobrym typie pol­skie­go konia zim­no­krwi­ste­go, dobrej kon­dy­cji i bar­dzo dobrym ruchu uzy­ska­ła śred­nią oce­nę 82 pkt.
Czempionem wysta­wy został kasz­ta­no­wa­ty RAFAEL o wymia­rach: 164 - 220 - 27,5 po ogie­rze Betowen, oce­nio­ny na 85 pkt, w tym za typ 15. Urodziwy ogier, z dobrą, głę­bo­ką kło­dą, dobry­mi kopy­ta­mi i ruchem oce­nio­nym na 16 pkt. Rafael jest rów­nież zwy­cięz­cą Krajowego Czempionatu Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie.
Tytuł wice­czem­pio­na uzy­skał pół­brat Rafaela, ogier BOWEN, oce­nio­ny na 84 pkt i o wymia­rach: 162 - 240 - 29,5. Jest w bar­dzo dobrym typie z ład­ną sam­czą gło­wą, głę­bo­ką, dobrze zwią­za­ną kło­dą i dobrym ruchem.
Hodowla tere­no­wa nie wysta­wi­ła zbyt moc­nej staw­ki ogie­rów, uzy­sku­jąc śred­nią oce­nę zale­d­wie 77,3 pkt. Na 4 poka­zy­wa­ne ogie­ry zakwa­li­fi­ko­wa­no 3. W porów­na­niu z ubie­gły­mi lata­mi trze­ba przy­znać, że były lepiej przy­go­to­wa­ne i pre­zen­to­wa­ne, szcze­gól­nie w ruchu.
Hodowcy zrze­sze­ni w związ­ku lubel­skim przed­sta­wi­li komi­sji znacz­nie mniej­szą i słab­szą staw­kę ogie­rów niż w poprzed­nim roku ze śred­nią oce­ną 79,5 pkt. Oceniono 19 ogie­rów pol­skiej hodow­li i 1 impor­to­wa­ne­go rasy ardeń­skiej. Wszystkie te ogie­ry łącz­nie z impor­tem speł­ni­ły mini­mal­ne wymo­gi wpi­su do ksiąg. Ogólnie moż­na powie­dzieć, że w staw­ce był jeden ogier wybit­ny, jeden bar­dzo dobry i resz­ta prze­cięt­nej jako­ści.
Najlepszy, a tym samym został czem­pio­nem, oka­zał się wyho­do­wa­ny w SK Nowe Jankowce, a zaku­pio­ny na mie­siąc przed aukcją przez Ryszarda Pietrzaka gnia­dy WAHO. Ogier w ide­al­nym typie, z bar­dzo dobra kło­dą, dobry na spo­dzie i w ruchu. Wymiary: 163 - 229 - 28. Otrzymał 84 pkt.
Wiceczempionem z boni­ta­cją 82 pkt został rów­nież gnia­dy ROMEO wyho­do­wa­ny na tere­nie Lubelszczyzny, a zapre­zen­to­wa­ny przez Stanisława Kaluźniaka z Kol. Orłów Murowany.

Na aukcji w Białce tra­dy­cyj­nie już było bar­dzo dużo publicz­no­ści pomi­mo fatal­nej pogo­dy. Silne opa­dy desz­czu kil­ka­krot­nie prze­ry­wa­ły pra­cę komi­sji i dez­or­ga­ni­zo­wa­ły prze­bieg całej impre­zy. Należy jed­nak pod­kre­ślić dobrą orga­ni­za­cję, dobrą wstęp­ną boni­ta­cję ogie­rów i dow­cip­ne komen­ta­rze kie­row­ni­ka związ­ku Jacka Kozika, któ­re zna­ko­mi­cie roz­ła­do­wy­wa­ły stre­sy zwią­za­ne z fatal­ną pogo­dą.

Na aukcji w Kętrzynie zapre­zen­to­wa­no mniej­szą, bo liczą­cą 19 ogie­rów staw­kę, w tym 17 pol­skiej hodow­li i dwa ogie­ry impor­to­wa­ne. Do hodow­li zakwa­li­fi­ko­wa­no 16 pol­skich ogie­rów ze śred­nią oce­ną 80,1 pkt. Ogiery impor­to­wa­ne ras per­sze­roń­skiej i bel­gij­skiej nie speł­ni­ły wymo­gów pol­skie­go pro­gra­mu hodow­la­ne­go. Ogólnie staw­ka w dobrym typie, a hodow­cy mie­li bar­dzo dobre warun­ki uczest­nic­twa w obiek­tach Stada Ogierów.
Czempionem z boni­ta­cją 83 pkt został gnia­dy BOS o wymia­rach: 169 - 225 - 29, hodow­li Henryka Kuhna z Wilczkowa. Ogier w dobrym typie, posia­da­ją­cy dobre kopy­ta i ruch. Urodzony w Polsce, lecz pocho­dzą­cy po impor­to­wa­nych rodzi­cach: mat­ka rasy arden fran­cu­ski, ojciec belg. Wiceczempion to 82-punk­to­wy, gnia­dy WIATR, o wymia­rach: 161 - 230 - 26,5, hodow­li Mieczysława Janczewskiego ze Stręgielka. Jest to rów­nież syn arde­na szwedz­kie­go Jeneralena, po któ­rym poka­za­ło się kil­ka bar­dzo dobrych i wyso­ko zbo­ni­to­wa­nych ogie­rów na innych aukcjach.
Wystawa dobrze zor­ga­ni­zo­wa­na, szyb­ko i spraw­nie prze­pro­wa­dzo­na. Jednak nale­ży wspo­mnieć, że były bar­dzo moc­ne pro­te­sty wła­ści­cie­li ogie­rów impor­to­wa­nych, któ­re nie uzy­ska­ły pol­skiej licen­cji.
Hodowcy z Podkarpacia zapre­zen­to­wa­li ogie­ry na wysta­wie w Zabajce. Niestety, tutaj rów­nież staw­ka była słab­sza i mniej licz­na niż poprzed­nio. Oceniono 17 ogie­rów, któ­re uzy­ska­ły śred­nią 79,4 pkt. Jakość staw­ki zosta­ła zde­cy­do­wa­nie popra­wio­na szcze­gól­nie w typie przez udział 5 ogie­rów zaku­pio­nych w SK Nowe Jankowice.
Czempionem został syn jan­ko­wic­kie­go Listopada kasz­ta­no­wa­ty FALUN z 83 punk­ta­mi boni­ta­cyj­ny­mi, o wymia­rach: 162 - 222 - 28, 5 zapre­zen­to­wa­ny przez Wiktora Janusza z Kamionki. Bardzo dobry typ, dobra kło­da, kopy­ta i ruch.
Wiceczempion to tak­że jan­ko­wic­ki SALTO, rów­nież syn ogie­ra Listopad, zbo­ni­to­wa­ny na 82 pkt, o wymia­rach: 160 - 218 - 28. Ogiera zapre­zen­to­wał Andrzej Pelc z Czarnej.
Na tej wysta­wie tra­dy­cyj­nie już było mnó­stwo publicz­no­ści zain­te­re­so­wa­nej koń­mi tej rasy. Odbyły się tak­że zawo­dy w powo­że­niu zaprzę­ga­mi paro­kon­ny­mi, a występ lokal­nej kape­li uświet­nił to świę­to hodow­ców.
Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach zor­ga­ni­zo­wał swo­ją wysta­wę w malow­ni­czo poło­żo­nym Bałtowie. W kata­lo­gu zna­la­zło się 25 ogie­rów, oce­nia­ne były 22, w tym 1 z woj. ślą­skie­go i 1 z woj. mazo­wiec­kie­go. Nie uzy­ska­ły wyma­ga­nej kwa­li­fi­ka­cji 2 ogie­ry. Średnia boni­ta­cja wynio­sła 79,1 punk­tu.
Zwycięzcą wysta­wy został, oce­nio­ny na 83 pkt, ogier SZWED, gnia­dy, o wymia­rach: 164 - 230 - 28 po szwedz­kim arde­nie Jeneralen. Hodowcą ogie­ra jest Stanisław Procajło z woj. war­miń­sko-mazur­skie­go, wła­ści­cie­lem i wystaw­cą Wiesław Bełczowski z woj. świę­to­krzy­skie­go. Szwed jest ogie­rem pro­por­cjo­nal­nie zbu­do­wa­nym z bar­dzo dobrą gło­wą i kodą, lek­kim i bar­dzo wydaj­nym ruchem.
Drugie miej­sce zajął ogier AMIL, gnia­dy, o wymia­rach: 162 - 220 - 27,7. Ogier został wyho­do­wa­ny w woj. pomor­skim. Właścicielem i wystaw­cą jest Wiesław Bełczowski zamiesz­ka­ły w miej­sco­wo­ści Jałowęsy. Mamy tu przy­kład spro­wa­dza­nia dobrych ogie­rów na teren o mniej­szej tra­dy­cji hodow­la­nej celem popra­wy pogło­wia koni zim­no­krwi­stych.
Spośród 6 ogie­rów oce­nio­nych na 80 punk­tów 4 pocho­dzi­ły z woj. świę­to­krzy­skie­go, a 2 były z innych rejo­nów. Wystawa zosta­ła bar­dzo dobrze zor­ga­ni­zo­wa­na w pięk­nym ośrod­ku rekre­acyj­nym w Bałtowie, przy sło­necz­nej pogo­dzie i w miłej, sym­pa­tycz­nej atmos­fe­rze.

Na tere­nie Stada Ogierów w Bogusławicach odby­ła się jubi­le­uszo­wa XXXV wysta­wa zor­ga­ni­zo­wa­na przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi. W kata­lo­gu zna­la­zło się 18 koni, w tym jeden z woj. ślą­skie­go, dowie­zio­nych zosta­ło 17 koni, oce­nio­nych 16. Ocenę 80 i wię­cej punk­tów boni­ta­cyj­nych uzy­ska­ło 5 ogie­rów, 79 i mniej punk­tów - 11. Wszystkie zda­ły pró­bę dziel­no­ści i otrzy­ma­ły pra­wa wpi­su do ksiąg zaro­do­wych. Średnia boni­ta­cja wynio­sła 78,6 punk­tu.
Zwycięzcą wysta­wy został zbo­ni­to­wa­ny na 82 punk­ty gnia­dy ogier o nie­for­tun­nej nazwie GŁUPEK o wymia­rach: 161 - 213 - 26,5. Hodowcą ogie­ra jest Krystian Kitel z woj. ślą­skie­go, wła­ści­cie­lem Andrzej Klimaczak z Kraszew, woj. łódz­kie. Jest to pro­por­cjo­nal­nie zbu­do­wa­ny, uro­dzi­wy, świet­nie rusza­ją­cy się ogier, z bar­dzo dobry­mi kopy­ta­mi.
Drugie miej­sce zajął zbo­ni­to­wa­ny na 81 pkt ALEX o wymia­rach: 160 - 225 - 22,5. Jest to ład­ny ogier z nie­co sła­bą kło­dą, dużej uro­dy z bar­dzo dobry­mi kopy­ta­mi. Hodowcą i wła­ści­cie­lem ogie­ra jest Klemens Gajda ze Złakowa.
Wystawa zosta­ła spraw­nie zor­ga­ni­zo­wa­na, przy dobrej pogo­dzie w sym­pa­tycz­nej atmos­fe­rze stwo­rzo­nej przez pra­cow­ni­ków i pre­ze­sa Okręgowego Związku Hodowców Koni w Łodzi.
Na koniec tego­rocz­ne­go sezo­nu odby­ły się dwie małe wysta­wy w rejo­nach o nie­wiel­kiej tra­dy­cji hodow­li koni zim­no­krwi­stych.

Pierwsza w Stadzie Ogierów Gniezno dla hodow­ców z Wielkopolski i dru­ga w godzi­nach popo­łu­dnio­wych w Gorzowie Wielkopolskim dla woje­wódz­twa lubu­skie­go i zachod­nio­po­mor­skie­go. W SO Gniezno przed­sta­wio­no do komi­syj­nej oce­ny 6 ogie­rów. Brak dobre­go mate­ria­łu żeń­skie­go i tra­dy­cji hodow­li odbił się na jako­ści pre­zen­to­wa­nych ogie­rów.
Z 6 pod­da­nych oce­nie ogie­rów do hodow­li zakwa­li­fi­ko­wa­no 3. Najlepszy oka­zał się kary CUKIEREK o mie­sza­nym sztum­sko-sokól­skim rodo­wo­dzie i wymia­rach: 165 - 220 - 28,5 oce­nio­ny na 79 pkt. Ogiera zapre­zen­to­wał Jan Sobczak z miej­sco­wo­ści Ciążeń.

Gorzowie Wielkopolskim hodow­cy z zie­mi lubu­skiej wysta­wi­li do oce­ny 9 ogie­rów, w tym 8 hodow­li kra­jo­wej i 1 impor­to­wa­ne­go z Niemiec. Województwo lubu­skie to tak­że rejon o sła­bym mate­ria­le hodow­la­nym rasy zim­no­krwi­stej, stąd ogie­ry słab­szej, jako­ści. Z 9 wysta­wio­nych sztuk uzna­no do hodow­li 3. Najlepszy oka­zał się ogier w typie sztum­skim kasz­ta­no­wa­ty EZYR o wymia­rach: 161 - 225 - 28. Oceniony rów­nież na 79 pkt. Wyhodowany przez Jerzego Tomaszewskiego z miej­sco­wo­ści Kargowa.
Ogier impor­to­wa­ny nie speł­nił wymo­gów eks­te­rie­ro­wych prze­wi­dzia­nych dla koni spro­wa­dzo­nych z zagra­ni­cy.
Hodowcy z woje­wódz­twa zachod­nio­po­mor­skie­go wysta­wi­li 3 ogie­ry pol­skiej hodow­li oraz impor­to­wa­ne­go arde­na fran­cu­skie­go. Najlepszy z tej staw­ki oka­zał się ŁAN II. Ogier o wymia­rach: 159 - 222 - 28, został oce­nio­ny na 80 pkt, pre­zen­to­wa­ny był przez Stanisława Martyka zamiesz­ka­łe­go w Żelichowie. Ogier impor­to­wa­ny oce­nio­ny na 82 pkt rów­nież uzy­skał pol­ską licen­cję.
Podczas wysta­wy zosta­ło zor­ga­ni­zo­wa­ne szko­le­nie dla hodow­ców z zakre­su roz­czysz­cza­nia kopyt i pod­kow­nic­twa, a tak­że oprzę­ga­nia koni. Jest to god­na pole­ce­nia for­ma połą­cze­nia małej wysta­wy ze szko­le­nia­mi szcze­gól­nie w rejo­nach, gdzie hodow­la koni zim­no­krwi­stych dopie­ro zaczy­na się roz­wi­jać.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę