Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wystawa Młodzieży Hodowlanej w Bydgoszczy

Kronika

Wystawa Młodzieży Hodowlanej w Bydgoszczy

Dzięki współ­pra­cy KPZHK oraz Terenowego Koła Hodowców Koni w Bydgoszczy po raz kolej­ny odby­ła się Wystawa Młodzieży Hodowlanej, zor­ga­ni­zo­wa­na 24.09.2006 r. na tere­nie ośrod­ka przy Hurtowni Motoryzacyjnej „CrossImpex” w Solcu Kujawskim. Druga edy­cja tego wyda­rze­nia spo­tka­ła się z dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród hodow­ców z całe­go woje­wódz­twa kujaw­sko-pomor­skie­go. Na wysta­wie zosta­ły przed­sta­wio­ne konie ras szla­chet­nych speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do księ­gi głów­nej. Oceny koni na wysta­wie oraz przy­zna­wa­nia nagród i wyróż­nień doko­ny­wa­ła komi­sja w skła­dzie: Adam Jończyk, Andrzej Matławski oraz Jarosław Szymoniak. Konie oce­nio­ne zosta­ły w nastę­pu­ją­cych gru­pach: klacz­ki rocz­ni­ka 2006, ogier­ki rocz­ni­ka 2006, klacz­ki rocz­ne, ogier­ki rocz­ne, klacz­ki dwu­let­nie oraz ogier­ki dwu­let­nie. W oce­nie indy­wi­du­al­nej zasto­so­wa­no ska­lę od 0 do 10 punk­tów za nastę­pu­ją­ce ele­men­ty: typ, pokrój, kon­dy­cja i pie­lę­gna­cja, ruch. Wśród 60 koni dopro­wa­dzo­nych przed komi­sję naj­lep­sza oka­za­ła się klacz Figa sp (Grand Amour - Fantazja - K/Fanimo), ur. w 2006 r., hod. i wł. Ewy Nowak z Szubina.

Należy wspo­mnieć, że impre­za zosta­ła obję­ta hono­ro­wym patro­na­tem przez pre­zy­den­ta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza, któ­ry wyra­ził uzna­nie dla tru­du wło­żo­ne­go w przy­go­to­wa­nie wysta­wy oraz ufun­do­wał puchar dla naj­lep­sze­go konia.

Więcej w Kronika

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę