Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wypromować wiel­kie wido­wi­sko

Sport i wyścigi

Wypromować wiel­kie wido­wi­sko

Marta Wójcik

HSBC FEI World Cup Eventing Final w Strzegomiu to naj­lep­si jeźdź­cy i wspa­nia­łe konie, nie­po­wta­rzal­ne wido­wi­sko spor­to­we. Puchar Świata we WKKW stał się jed­nym z naj­więk­szych suk­ce­sów w kalen­da­rzu spor­to­wym Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej.

Te jed­ne z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych zawo­dów na świe­cie odbę­dą się w dniach 21-23 sierp­nia 2009 roku w Strzegomiu. Po raz pierw­szy w histo­rii Polska będzie gospo­da­rzem zawo­dów jeź­dziec­kich w dys­cy­pli­nach olim­pij­skich ran­gi mistrzow­skiej. Będzie to nie­wąt­pli­wie naj­bar­dziej pre­sti­żo­we i zna­czą­ce mię­dzy­na­ro­do­we wyda­rze­nie spor­to­we, któ­re na trwa­łe wpi­sze się w histo­rię świa­to­we­go spor­tu.

W ramach zawo­dów roze­gra­ne zosta­ną dwa kon­kur­sy:

 • CIC** - Konkurs dodat­ko­wy, w któ­rym wystar­tu­ją zarów­no zawod­ni­cy star­tu­ją­cy w Finale Pucharu Świata na swo­ich dru­gich koniach, repre­zen­tan­ci Polski, jak i zapro­sze­ni goście. Konkurs na pozio­mie 2* będzie roz­gry­wa­ny każ­de­go dnia jako pierw­szy i z pew­no­ścią dostar­czy Państwu wie­lu pozy­tyw­nych wra­żeń spor­to­wych przed roz­po­czę­ciem kon­kur­su Pucharu Świata.
 • CIC*** - FINAŁ PUCHARU ŚWIATA HSBC FEI World Cup™ Eventing Final. Konkurs koń­czą­cy cykl Pucharu Świata w WKKW w sezo­nie 2009. Cykl skła­da sie z 9 imprez kwa­li­fi­ka­cyj­nych roz­gry­wa­nych na całym świe­cie w okre­sie od mar­ca do sierp­nia każ­de­go roku. Kończy go finał, w któ­rym udział bie­rze tyl­ko 40 zawod­ni­ków z naj­więk­szą ilo­ścią punk­tów uzy­ska­nych w kolej­nych zawo­dach pucha­ro­wych.

W tym roku jeźdź­cy powal­czą nie tyl­ko o tytuł zwy­cięz­cy fina­łu Pucharu Świata, ale rów­nież o nie­spo­ty­ka­ne dotych­czas w zawo­dach pucha­ro­wych nagro­dy. Pula nagród prze­wi­dzia­na w kon­kur­sie Pucharu Świata wynie­sie aż 290. tys. fran­ków.
Finał Pucharu Świata w Strzegomiu to nie tyl­ko nie­za­po­mnia­ne emo­cje i wspa­nia­łe wido­wi­sko spor­to­we, ale tak­że cie­ka­wa pro­po­zy­cja spę­dze­nia wol­ne­go cza­su dla całych rodzin.

Programy towa­rzy­szą­ce

Program Wolontariatu Horse Trials Strzegom został uru­cho­mio­ny w 2007 roku. Wolontariat to moż­li­wość obser­wo­wa­nia całe­go wyda­rze­nia od środ­ka, bycia jego czę­ścią. To bez­po­śred­ni kon­takt w zawod­ni­ka­mi i zna­ny­mi oso­bi­sto­ścia­mi pol­skie­go świa­ta jeź­dziec­kie­go.
Konik na Biegunach - to impre­za towa­rzy­szą­ca zawo­dom fina­łu Pucharu Świata w Strzegomiu. Jest to spe­cjal­ny pro­gram edu­ka­cyj­ny dla dzie­ci reali­zo­wa­ny w ramach mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów jeź­dziec­kich. Wydarzenie przy­go­to­wa­ne jest dla set­ki dzie­ci w wie­ku 5-12 lat. W ramach pro­gra­mu dzie­ci odwie­dza­ją mia­stecz­ko zawo­dów oraz wezmą udział w spe­cjal­ne dla nich przy­go­to­wa­nych zaba­wach oraz kon­kur­sach - pla­stycz­nym i wie­dzy o koniach. Zwycięzcy zdo­bę­dą atrak­cyj­ne nagro­dy rze­czo­we oraz cze­ki finan­so­we dla swo­ich szkół i przed­szko­li.
Aktorzy Dzieciom - to spe­cjal­ny kon­kurs jeź­dziec­ki dla akto­rów, któ­ry będzie zor­ga­ni­zo­wa­ny w ramach zawo­dów jeź­dziec­kich finał Pucharu Świata w WKKW w dniu 23.08.2009 na Hipodromie Ułanów Jazłowieckich w Morawie /k. Strzegomia. Wydarzenie przy­go­to­wa­ne będzie i orga­ni­zo­wa­ne we współ­pra­cy z Teatrem Komedia we Wrocławiu. Swój udział w pro­gra­mie zapo­wie­dzie­li m.in.: Wojciech Dąbrowski, Paweł Okoński, Mariusz Krzemiński, Marek Frąckowiak, Emilia Krakowska oraz Iwona Guzowska.
Aktorzy będą rywa­li­zo­wać w dwóch kon­kur­sach - jeź­dziec­kim i moto­ry­za­cyj­nym. Nagrody finan­so­we zdo­by­te przez akto­rów zosta­ną prze­ka­za­ne lau­re­atom kon­kur­su pla­stycz­ne­go oraz kon­kur­su wie­dzy o koniach prze­pro­wa­dza­nych w ramach pro­gra­mu Konik na Biegunach.

Droga do fina­łu

Strzegomska dro­ga do fina­łu zaczę­ła się ponad 10 lat temu. W 1998 roku Ludowy Klub Sportowy Stragona Strzegom orga­ni­zo­wał Ogólnopolskie Oficjalne Zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Rok póź­niej klub po raz dru­gi był orga­ni­za­to­rem zawo­dów kra­jo­wych. Obie impre­zy uda­ły się na tyle dobrze, że orga­ni­za­to­rom zaczął rosnąć ape­tyt na orga­ni­za­cję kolej­nej. Tym razem posta­no­wio­no zor­ga­ni­zo­wać zawo­dy o Grand Prix Polski. Zawody odby­ły się trzy­krot­nie, w 2000, 2001 i 2003 roku. Już przed trze­ci­mi zawo­da­mi Grand Prix Marcin Konarski z Markiem Rozwadowskim zaczę­li myśleć o czymś znacz­nie więk­szym, a mia­no­wi­cie o zawo­dach mię­dzy­na­ro­do­wych.
Szansa poja­wi­ła się już w 2002 roku. Międzynarodowa Federacja Jeździecka roz­po­czę­ła wte­dy przy­go­to­wa­nia do pio­nier­skiej serii Pucharu Świata w WKKW. W pierw­szym roku pucha­ro­wym wśród orga­ni­za­to­rów nie zabra­kło Strzegomia. Cykl roz­po­czął się w 2002 r., a koń­czył się w 2003 roku. W roku 2002 odby­ły się tyl­ko 2 impre­zy z cyklu, pozo­sta­łe roze­gra­no już w 2003 roku. Tym spo­so­bem Strzegom „zała­pał się” na pierw­szy rok pucha­ro­wy.
Rok w peł­ni wystar­czył orga­ni­za­to­rom na tech­nicz­ne, spor­to­we i orga­ni­za­cyj­ne przy­go­to­wa­nie impre­zy. Problemem było pozy­ska­nie spon­so­rów. Motorem napę­do­wym całe­go przed­się­wzię­cia był Marek Rozwadowski, wiel­ki miło­śnik koni i WKKW oraz zawod­nik i ser­decz­ny przy­ja­ciel Stragony. Dzięki jego zaan­ga­żo­wa­niu i wspar­ciu uda­ło się zapiąć budżet pozwa­la­ją­cy na roze­gra­nie zawo­dów z cyklu Pucharu Świata.
Największym wyzwa­niem tech­nicz­nym było nato­miast wybu­do­wa­nie toru kro­so­we­go speł­nia­ją­ce­go świa­to­we stan­dar­dy. Projektantem pierw­sze­go pucha­ro­we­go kro­su w Strzegomiu był nie­ży­ją­cy już Karol Rómmel. W tam­tym cza­sie był to jedy­ny Polak posia­da­ją­cy upraw­nie­nia budow­ni­cze­go kro­su na tym pozio­mie, a asy­sto­wał mu Christian Zehe. Niestety, tuż przed samy­mi zawo­da­mi Karol Rómmel zgi­nął w wypad­ku samo­cho­do­wym. Role budow­ni­cze­go kro­su prze­jął Christian Zehe. I tak już zosta­ło na następ­nych pięć edy­cji strze­gom­skich zawo­dów.
W 2003 roze­gra­no trzy kon­kur­sy, dwa mię­dzy­na­ro­do­we - CIC*** Worlc Cup i CIC**oraz regio­nal­ny kla­sy L. W sumie trzech kon­kur­sach wystar­to­wa­ło 69 koni. W CIC*** World Cup trium­fo­wa­ła Szwedka - Linda Algotsson na koniu Stand By Me. Algotsson zosta­ła rów­nież zwy­cięż­czy­nią gene­ral­nej kla­sy­fi­ka­cji PŚ. W pierw­szej edy­cji wystar­to­wał tak­że Marcin Konarski. Start nie nale­żał do uda­nych. Zakończył się upad­kiem na jed­nej z ostat­nich prze­szkód na kro­sie. Był to pierw­szy i zara­zem ostat­ni start Marcina Konarskiego w zawo­dach z cyklu Pucharu Świata, na kolej­ne nie pozwo­li­ła kon­tu­zja.
Rok 2004 to już czte­ry kon­kur­sy mię­dzy­na­ro­do­we: CIC*** World Cup, CIC**, CIC*, CCI*** oraz Mistrzostwa Polski Młodych Jeźdźców i Juniorów. A licz­ba star­tu­ją­cych koni prze­kra­cza 100. Zawody nale­żą do Niemców. Reprezentanci tego kra­ju zaj­mu­ją trzy czo­ło­we miej­sca, a wygry­wa Andreas Dibowski na hano­wer­skim wała­chu Little Lemon B.

W stru­gach desz­czu

W cią­gu trzech latach zawo­dy w Strzegomiu z lokal­nej impre­zy prze­obra­zi­ły się w zna­ny i uzna­ny tur­niej o euro­pej­skiej ran­dze. W 2005 roku rośnie fre­kwen­cja zawod­ni­ków. Na liście star­to­wej poja­wi­ło się prze­szło 180 koni z 11 państw. Po raz pierw­szy w Strzegomiu roze­gra­no Mistrzostwa Polski Seniorów, po tytuł po raz pierw­szy się­gnął Paweł Spisak. W kon­kur­sie CIC*** World Cup naj­lep­szy oka­zał się Magnus Gallerdal ze Szwecji na koniu Keymaster. W 2005 strze­gom­skie zawo­dy pozwa­la­ły zawod­ni­kom nie tyl­ko zdo­być punk­ty w kla­sy­fi­ka­cji pucha­ro­wej, ale rów­nież są kwa­li­fi­ka­cja­mi do Mistrzostw Europy.
W tym roku cał­ko­wi­cie zmie­nio­no kon­cep­cję prze­jaz­du przez prze­szko­dy wod­ne. Widzom umoż­li­wio­no obser­wo­wa­nie wie­lu prze­szkód z jed­ne­go miej­sca, a tak­że podej­ście bli­żej do tra­sy kro­su i obej­rze­nie prze­szko­dy z bli­ska.
Edycja ta jed­nak przede wszyst­kim koja­rzy się z wyjąt­ko­wo nie­sprzy­ja­ją­cą pogo­dą. Deszcz padał nie­ustan­nie przez cały tydzień przed zawo­da­mi. Efekt był taki, że woda sta­ła dosłow­nie wszę­dzie. Podmókł cały hipo­drom oraz łąki, na któ­rych sta­nę­ły staj­nie dla koni. Żeby zawo­dy mogły zostać roze­gra­ne, koniecz­ne było przy­naj­mniej czę­ścio­we osu­sze­nie tere­nu. Teren przy staj­niach osu­sza­no sło­mą, bo jaki­kol­wiek wyjazd i wjazd był moż­li­wy tyl­ko i wyłącz­nie na holu trak­to­ra. Przed pró­bą tere­no­wą na hipo­drom wysy­pa­no 500 ton pia­chu i żwi­ru. Prace trwa­ły nie­ustan­nie przez cały pią­tek oraz w nocy z piąt­ku na sobo­tę. Wszystko to pozwo­li­ło na roze­gra­nie zawo­dów zgod­nie z pla­nem. Pogoda nie dała jed­nak za wygra­ną i ponow­nie przy­po­mnia­ła o sobie w nie­dzie­lę. Tuż przed rywa­li­za­cją pucha­ro­wą nad Morawę nad­cią­ga burza. Główny kon­kurs jest roz­gry­wa­ny w stru­gach desz­czu. Zawody uda­ło się jed­nak dopro­wa­dzić do koń­ca.

Tym razem wichu­ra

W 2006 ponow­nie poja­wi­ły się zawi­ro­wa­nia pogo­do­we. Tym razem pro­ble­mów przy­spo­rzył wiatr. Silny podmuch pode­rwał staj­nie dla koni. Szczęśliwie nic niko­mu się nie sta­ło, nie ucier­pie­li ani ludzie, ani zwie­rzę­ta. Wszystko wyda­rzy­ło się na dzień przed roz­po­czę­ciem zawo­dów i nie wpły­nę­ło na póź­niej­szy ich prze­bieg, choć do dzi­siaj krą­żą na ten temat po Europie róż­ne aneg­do­ty.
Rozegrano pięć kon­kur­sów mię­dzy­na­ro­do­wych: CIC***World Cup, CCI***, CCI**, CIC**, CIC* oraz Mistrzostwa Polski Seniorów. W CIC***World Cup trium­fo­wa­ła Finka - Pia Pantsu na koniu Ypaja Karuso, a po tytuł Mistrza Polski po raz dru­gi z rzę­du się­gnął Paweł Spisak. Uzyskał rów­nież bar­dzo dobry wynik w kon­kur­sie Pucharu Świata - zajął trze­cie miej­sce.

Dobry rok

Piąta edy­cja zawo­dów w Strzegomiu była bar­dzo uda­na. W peł­ni dopi­sa­ła pogo­da, a zain­te­re­so­wa­nie impre­zą prze­ro­sło ocze­ki­wa­nia orga­ni­za­to­rów. Zgłoszonych zosta­ło ponad 200 koni repre­zen­tu­ją­cych prze­szło 20 państw z całe­go świa­ta. Konieczne oka­za­ło się odwo­ła­nie jed­ne­go kon­kur­su i osta­tecz­nie roze­gra­no czte­ry kon­kur­sy mię­dzy­na­ro­do­we: CIC*** World Cup, CIC**, CIC*, CCI*** oraz Mistrzostwa Polski Seniorów. W kon­kur­sie Pucharu Świata naj­lep­szy wynik uzy­skał uty­tu­ło­wa­ny Niemiec - Frank Ostholt na koniu Mr. Medicott. Paweł Spisak nato­miast się­gnął po trze­ci tytuł mistrzow­ski.
W 2007 roku zawo­dy w Strzegomiu odwie­dzi­ła Katrin Norinder, sze­fo­wa wydzia­łu WKKW w Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. Organizatorzy otrzy­ma­li wyso­kie noty za poziom orga­ni­za­cyj­ny i spor­to­wy impre­zy. Po raz pierw­szy poru­szo­na zosta­ła rów­nież kwe­stia orga­ni­za­cji fina­łu Pucharu Świata w Strzegomiu. Mowa była o roku 2010 lub 2011.

Finał

Organizacja fina­łu nigdy tak napraw­dę nie była dla orga­ni­za­to­rów celem samym w sobie. Jak wie­lo­krot­nie pod­kre­ślał Marcin Konarski, zawsze cho­dzi­ło przede wszyst­kim o to, żeby orga­ni­zo­wać wiel­kie wido­wi­ska spor­to­we na świa­to­wym pozio­mie. Dobrze przy­go­to­wa­ne orga­ni­za­cyj­nie i tech­nicz­nie. Sztuką nie było samo zor­ga­ni­zo­wa­nie fina­łu, ale zor­ga­ni­zo­wa­nie go dobrze. Nie przy­pusz­cza­no jed­nak, że szan­sa na orga­ni­za­cję fina­łu koń­czą­ce­go cykl poja­wi się tak szyb­ko i Strzegom będzie mógł sta­nąć w szran­ki z naj­waż­niej­szy­mi na świe­cie ośrod­ka­mi jeź­dziec­ki­mi.
Z rywa­li­za­cji o orga­ni­za­cję fina­łu w 2008 Polska odpa­dła w ostat­nim eta­pie, a zade­cy­do­wa­ły o tym jedy­nie wzglę­dy finan­so­we. Przegraliśmy z fran­cu­skim Deauville, gdzie impre­zy tego typu są nie­mal w cało­ści finan­so­wa­ne ze środ­ków publicz­nych. Na orga­ni­za­cję fina­łu w 2009 Strzegom nie miał już god­nych kontr­kan­dy­da­tów.

Więcej w Sport i wyścigi

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

 • Sport i wyścigi

  Galeria zdjęć z MPMK w Strzegomiu

  By

  Zapraszamy na stro­nę PZHK gdzie udo­stęp­ni­li­śmy gale­rię zdjęć z tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w Strzegomiu. fot. Katarzyna Broda

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

HiJ nr 63 - okładka
SK Liski

Zaproszenia

Aukcja koni w SK Liski

By 13 listopada 2019
Zimowy las, batik

Galeria artystów i fotografów

Joanna Czubak - artyst­ka

By 6 listopada 2019
Na górę