Connect with us

Hodowca i Jeździec

WKKW: Niemiec Michael Jung wygry­wa „trzy­gwiazd­ko­wy” kon­kurs w Strzegomiu

Michael Jung & Lennox 364
Michael Jung i Lennox 364, fot. Mariusz Chmieliński

Sport i wyścigi

WKKW: Niemiec Michael Jung wygry­wa „trzy­gwiazd­ko­wy” kon­kurs w Strzegomiu

Michael Jung na 10-let­nim koniu Lennox 364 wygrał kla­sę CI-long 3*, naj­wyż­szy ran­gą kon­kurs roz­gry­wa­ny pod­czas zawo­dów Strzegom October Festival.

To była emo­cjo­nu­ją­ca roz­gryw­ka pomię­dzy aktu­al­nym mistrzem olim­pij­skim a Brytyjką Gemmą Tattersall, dru­ży­no­wą mistrzy­nią Światowych Igrzysk Jeździeckich. Startujący na trzech koniach Michael Jung pod­czas pró­by ujeż­dże­nia zde­kla­so­wał rywa­li uzy­sku­jąc trzy naj­lep­sze rezul­ta­ty. Jego domi­na­cję prze­rwa­ła Gemma Tattersall, któ­ra na 8-let­nim wała­chu Chilli Knight zali­czy­ła bez­błęd­ny prze­jazd pró­by tere­no­wej i obję­ła pro­wa­dze­nie. O zwy­cię­stwie zade­cy­do­wa­ła nie­dziel­na kon­ku­ren­cja sko­ków przez prze­szko­dy. Zawodniczka z Wielkiej Brytanii nie ustrze­gła się błę­dów na par­ku­rze. Jedna zrzut­ka na ostat­niej prze­szko­dzie kosz­to­wa­ła ją utra­tę zwy­cię­stwa i osta­tecz­nie ukoń­czy­ła rywa­li­za­cję na trze­ciej pozy­cji. Michael Jung poje­chał bez­błęd­nie: na koniu Lennox 364 wygrał kon­kurs, a na kla­czy Corazon zajął dru­gie miej­sce.

Jestem bar­dzo zado­wo­lo­ny z Lennoxa i Corazon, to napraw­dę świet­ne konie. Zwłaszcza Lennox, któ­ry bar­dzo dobrze zapre­zen­to­wał się na czwo­ro­bo­ku. To koń o dobrym ruchu. Próbę cros­so­wą jecha­ło mi się bar­dzo dobrze, Lennox jest w świet­nej for­mie, wszyst­kie prze­szko­dy poko­ny­wał bez pro­ble­mu. Próba sko­ko­wa nie jest jego naj­moc­niej­szą stro­ną, ale dziś wszyst­ko poszło wyśmie­ni­cie, odda­wał sil­ne sko­ki. Bardzo się cie­szę, że wra­ca do for­my po kon­tu­zji

– pod­su­mo­wał swój występ Jung.

Polacy poza pierw­szą dzie­siąt­ką. Najlepszy występ zali­czył Mateusz Kiempa na kla­czy pol­skiej hodow­li Grand Supreme sp, ur. 2008 (Chef Supreme xx - Grenlandia sp / Landos hol.), hod. SK Racot, wł. Anna Mańczak. Para ukoń­czy­ła kon­ku­ren­cję z 14 loka­tą.

Zawody Strzegom October Festival były rekor­do­we pod wzglę­dem licz­by star­tu­ją­cych koni. Łącznie przez moraw­ski hipo­drom prze­ga­lo­po­wa­ło nie­mal 420 wierz­chow­ców. Podczas czte­rech dni jeźdź­cy z 22 kra­jów zmie­rzy­li się w sze­ściu kon­kur­sach mię­dzy­na­ro­do­wych oraz czte­rech kra­jo­wych o róż­nym stop­niu trud­no­ści.

Konkurs trzech krót­kich gwiaz­dek wygrał wete­ran strze­gom­skich zawo­dów - Niemiec Andreas Dibowski na 15-let­nim wała­chu FRH Butts Avedon. Liderka kon­kur­su po dwóch pró­bach, zawod­nicz­ka z Niemiec Jule Wewer, zali­czy­ła upa­dek pod­czas cros­su i tym samym wyeli­mi­no­wa­ła się z kon­kur­su. Drugie miej­sce zajął ich rodak Jerome Robine na koniu Guccimo R, trze­cią loka­tę obję­ła para z Holandii, Janneke Boonzaaijer i Campbelle WS.

Paweł Spisak na Admirale m, ur. 2004 (Vis Versa xo – Aragona m / Szał xxoo), hod. SK Janów Podlaski, wł. Mieszko Wędrowski, ukoń­czył kon­kurs tuż za podium, na czwar­tej pozy­cji.

Podium kon­kur­su dwóch dłu­gich gwiaz­dek nale­ża­ło do kobiet. Najlepszy wynik uzy­ska­ła ama­zon­ka z Niemiec Anais Neumann dosia­da­ją­ca ogie­ra Pumuckel E. Do koń­ca utrzy­ma­ła pro­wa­dze­nie uzy­ska­ne pod­czas pró­by ujeż­dże­nia, bez­błęd­nie prze­je­cha­ła cross i nawet jed­na zrzut­ka na par­ku­rze nie pozba­wi­ła jej zwy­cię­stwa. Druga w kla­sy­fi­ka­cji jest Kari Ingrid Gunzenhäuser z Niemiec na koniu Let’s Dance 73, trze­cia Czeszka Eliska Orctová na wała­chu Bonus 1. Reprezentantka Polski Helena Zagała na kla­czy Contendro Lady upla­so­wa­ła się na siód­mej pozy­cji.

Najlepsze wystę­py w kon­kur­sie dwóch gwiaz­dek w krót­kim for­ma­cie nale­ża­ły do repre­zen­tan­tów Niemiec. Konkurencję wygra­ła Anna Lena Schaaf na kla­czy Fairytale 39, dru­gie miej­sce objął Calvin Böckmann na kla­czy Altair de la Cense, trze­cie - para Antonia Baumgart i Lamango. W pierw­szej dzie­siąt­ce upla­so­wał się rów­nież Paweł Spisak na koniu Paco, koń­cząc kon­kurs na dzie­wią­tej pozy­cji.

Konkurs „jed­nej dłu­giej gwiazd­ki” roz­gry­wa­no w dwóch sek­cjach. W sek­cji A zwy­cię­ży­ła Niemka Kaya Thomsen na koniu Horseware’s Barny, w sek­cji B - Michael Jung na kla­czy Go For S.

W kon­kur­sach kra­jo­wych w kla­sie „jed­nej gwiazd­ki” naj­lep­szy wynik uzy­skał Michał Knap na wała­chu Postman Pat. W kla­sie P zwy­cię­ży­ła Dunka Irene Mia Hastrup na Luzie HS, z kolei kla­sę L wygra­ła para z Niemiec: Jörn Warner i Lord Fauntleroy K, a w kla­sy­fi­ka­cji poni­żej 18 lat naj­lep­sza była Polka Oliwia Wolak na Pirelli. Najłatwiejszy kon­kurs, kla­sę LL wygra­ła Holenderka Madeleine Brugmann na Chica Mia.

Wyniki on-line: eventing.strzegomhorsetrials.pl

Michael Jung & Lennox 364
Michael Jung & Lennox 364
Strzegom October Festival 2018

Więcej w Sport i wyścigi

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

 • Sport i wyścigi

  Galeria zdjęć z MPMK w Strzegomiu

  By

  Zapraszamy na stro­nę PZHK gdzie udo­stęp­ni­li­śmy gale­rię zdjęć z tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w Strzegomiu. fot. Katarzyna Broda

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę