Connect with us

Hodowca i Jeździec

Warunki dopusz­cze­nia ogie­ra do kry­cia natu­ral­ne­go

Regulaminy

Warunki dopusz­cze­nia ogie­ra do kry­cia natu­ral­ne­go

Poniżej przed­sta­wia­my wytycz­ne jakie musi speł­nić wła­ści­ciel ogie­ra uzna­ne­go aby ogier mógł kryć obce kla­cze.

Na pod­sta­wie usta­wy z dnia 20 sierp­nia 1997 r. o orga­ni­za­cji hodow­li i roz­ro­dzie zwie­rząt gospo­dar­skich (tekst jed­no­li­ty: Dz.U. z 2001 r. nr 207 poz. 1762) oraz Kodeksu postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go (tekst jed­no­li­ty: Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071), aby dopu­ścić ogie­ra do roz­ro­du natu­ral­ne­go nale­ży uzy­skać zgo­dę od Starosty powia­tu, na któ­rym ogier ma sta­cjo­no­wać. Decyzję o dopusz­cze­niu Starosta wysta­wia na wnio­sek wła­ści­cie­la ogie­ra, po dostar­cze­niu przez nie­go orze­cze­nia lekar­sko - wete­ry­na­ryj­ne­go i pozy­tyw­nej opi­nii Okręgowego Związku Hodowców Koni.

Orzeczenie lekar­sko - wete­ry­na­ryj­ne wysta­wia lekarz wete­ry­na­rii na pod­sta­wie prze­pro­wa­dzo­nych badań (Dz.U. z dnia 29 stycz­nia 2003 r. nr 11 poz. 121). Ogiery prze­by­wa­ją­ce na punk­cie kopu­la­cyj­nym powin­ny być raz do roku pod­da­ne nastę­pu­ją­cym bada­niom i testom dia­gno­stycz­nym:

 1. Badanie ogól­ne
  1. Stan zdro­wia na pod­sta­wie ogól­ne­go bada­nia kli­nicz­ne­go.
  2. Wyniki bada­nia w kie­run­ku cho­rób zakaź­nych:
   • nosa­ci­zna (sero­lo­gicz­nie krew),
   • nie­do­krwi­stość zakaź­na koni (sero­lo­gicz­nie krew),
   • zara­za stad­ni­cza (sero­lo­gicz­nie krew).
 2. Badania szcze­gó­ło­we
  1. Stan narzą­dów roz­rod­czych (bada­nie zewnętrz­ne):
   • mosz­na,
   • jądra i nają­drza,
   • jama naplet­ko­wa prą­cia.
  2. Zachowanie (odru­chy płcio­we).
  3. Popęd płcio­wy (libi­do).

Dopiero po uzy­ska­niu pozy­tyw­nej decy­zji Starosty o dopusz­cze­niu ogie­ra do roz­ro­du natu­ral­ne­go, Okręgowy Związek Hodowców Koni wyda­je wła­ści­cie­lo­wi ogie­ra blocz­ki pokryć.

Wychodząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom wła­ści­cie­li ogie­rów, wszel­kie for­mal­no­ści zwią­za­ne z dopusz­cze­niem ogie­ra do roz­ro­du natu­ral­ne­go zała­twia, na wnio­sek wła­ści­cie­la, Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni.

Jednocześnie infor­mu­je­my, że ogie­ry, któ­re nie uzy­ska­ły dopusz­cze­nia do roz­ro­du od Starosty, nie będą umiesz­cza­ne w wyka­zach ogie­rów publi­ko­wa­nych w biu­le­ty­nach Związku.

Właścicieli kla­czy pro­si­my o spraw­dza­nie czy ogier, któ­rym zamie­rza­ją pokryć klacz, posia­da decy­zję wła­ści­we­go Starosty o dopusz­cze­niu do roz­ro­du natu­ral­ne­go.

Źrebięta uro­dzo­ne ze sta­nów­ki ogie­ra­mi bez sto­sow­nych dopusz­czeń nie będą opi­sa­ne. Będzie to trak­to­wa­ne jak kry­cie ogie­rem „dzi­kim”.

Więcej w Regulaminy

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę