Connect with us

Hodowca i Jeździec

Transport koni rzeź­nych w Polsce

Od Redakcji

Transport koni rzeź­nych w Polsce

Andrzej Stasiowski, dyrek­tor biu­ra PZHK

Od paru lat orga­ni­za­cje ochro­ny zwie­rząt pro­wa­dzą w naszym kra­ju i nie­któ­rych kra­jach Unii Europejskiej kam­pa­nie, któ­rej celem jest usta­wo­wy zakaz eks­por­tu z Polski koni żywych na rzeź. Zastanawiający jest fakt, że kam­pa­nia ta nasi­li­ła się w momen­cie, kie­dy zna­na była przy­bli­żo­na data nasze­go człon­ko­stwa w Unii Europejskiej i zaczął rosnąć eks­port koni rzeź­nych do Włoch z takich kra­jów, jak Francja czy Hiszpania.
W dys­ku­sji jaka wywią­za­ła się na ten temat, na łamach pism o tema­ty­ce „koń­skiej”, Polski Związek Hodowców Koni wie­lo­krot­nie pod­kre­ślał, że jako orga­ni­za­cji zrze­sza­ją­cej hodow­ców koni, zale­ży mu na pra­wi­dło­wych warun­kach trans­por­tu wszyst­kich zwie­rząt i huma­ni­tar­nym ich trak­to­wa­niu. Nigdy jed­nak nie zga­dza­li­śmy się z opi­nią o złych warun­kach trans­por­tów koni opusz­cza­ją­cych Polskę roz­po­wszech­nio­ną w mediach, gdyż uwa­ża­my, że nie jest ona zgod­na ze sta­nem fak­tycz­nym.
Świadczy o tym, cho­ciaż­by fakt cią­głe­go emi­to­wa­nia przez róż­ne sta­cje tele­wi­zyj­ne jed­ne­go i tego same­go fil­mu, z dra­stycz­ny­mi sce­na­mi cier­pią­cych koni w trans­por­cie, nakrę­co­ne­go kil­ka lat temu w nie­wia­do­mym miej­scu.
Na popar­cie naszej opi­nii chcie­li­by­śmy, aby Czytelnicy zapo­zna­li się z pisma­mi skie­ro­wa­ny­mi w 2003 roku przez Kerstin Jostock - przed­sta­wi­ciel­kę nie­miec­kiej orga­ni­za­cji ochro­ny zwie­rząt „Animals Angels” do Komisarza Unii Europejskiej - Davida Byrne oraz do ówcze­sne­go Ministra Rolnictwa - Adama Tańskiego.

Z powa­ża­niem
Dyrektor Andrzej Stasiowski

Freiburg, 18.05.2003

Animals Angels e.V., Kerstin Jostock, Bismarckallee 22, 79098 Freiburg, Niemcy

Ministerstwo Gospodarki Rolnej, Adam Tański, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Szanowny panie Ministrze Tański,

Jako infor­ma­cję mam przy­jem­ność załą­czyć kopię moje­go listu z 23.04.2003 do UE- komi­sa­rza Mr. Byrne. Wyjątkowo dobrze wyko­na­na pra­ca w tych punk­tach jak rów­nież pozy­tyw­ne doświad­cze­nie na tar­go­wi­skach (Bodzentyn, Skaryszew, Zwoleń) oraz przy­szłe warun­ki Unijne chcia­ła­bym z panem w oso­bi­stej roz­mo­wie roz­wa­żyć.

Będę bar­dzo wdzięcz­na jeśli wkrót­ce będzie­my mogli się spo­tkać

Z głę­bo­kim powa­ża­niem
Kerstin Jostock
Animals Angels - pro­jekt mena­ger wschód Europa
Weterynarz

Freiburg, 23.04.2003

Animals Angels e.V., Kerstin Jostock, Bismarckallee 22, 79098 Freiburg, Germany

David Byrne UE- Komisarz, Rue de la Loi 200, 1049 Brussels BELGIEN

Oględziny punk­tu zaopa­trze­nia (od red. przej­ście gra­nicz­ne) w Zebrzydowicach/Polska

Szanowny panie Byrne,

Jestem z ramie­nia nie­miec­kiej orga­ni­za­cji ochro­ny zwie­rząt „Animals Angels” , jako kie­row­nik pro­jek­tu dla wschod­niej Europy. W ramach moich zadań odwie­dzi­łam punkt zaopa­trze­nia w Zebrzydowicach w Polsce, któ­ry to chcia­ła­bym szcze­gól­nie wyróż­nić. Po pierw­sze zwie­rzę­ta były tam bar­dzo dobrze zaopa­try­wa­ne. Jako paszę konie otrzy­my­wa­ły dobre­go gatun­ku sia­no, oprócz tego były wła­sno­ręcz­nie pojo­ne świe­żą wodą.

Po dru­gie pra­cow­ni­cy dys­po­nu­ją dobrą, facho­wą wie­dzą i byli bar­dzo umo­ty­wo­wa­ni do swo­jej pra­cy. W obej­ściu ze zwie­rzę­ta­mi byli spo­koj­ni i roz­waż­ni, rów­nież będą­cy obec­ni tam leka­rze wete­ry­na­rii byli bar­dzo zaan­ga­żo­wa­ni.

Punkt zaopa­trze­nia w Zebrzydowicach wyróż­nia się nastę­pu­ją­cy­mi cecha­mi w sto­sun­ku do innych punk­tów, jak na przy­kład: pra­cow­ni­cy noszą mun­du­ry lub obo­wią­zu­je cał­ko­wi­ty zakaz pale­nia w pobli­żu staj­ni jak rów­nież na tere­nie punk­tu znaj­du­je się jeśli jest koniecz­ność- uboj­nia, wewnątrz staj­ni były rów­nież małe tablicz­ki przy każ­dym trans­por­cie zwie­rzę­cym, któ­re wska­zy­wa­ły numer reje­stra­cyj­ny, licz­bę zwie­rząt jak rów­nież czas wyjaz­du. W cza­sie moje­go poby­tu mogłam stwier­dzić, że były prze­strze­ga­ne 24 godzi­ny posto­ju i odpo­czyn­ku. To jest z naszych obser­wa­cji w prak­ty­ce nie zawsze regu­łą. Na przy­kład żło­by w staj­ni były tak skon­stru­owa­ne, że poprzez poprzecz­ne drąż­ki, konie nie mogą wejść do środ­ka - jak to się w innych punk­tach widzi. Szczególnie pozy­tyw­ny jest fakt, że w cza­sie ponow­ne­go zała­dun­ku zwie­rząt do trans­por­tu, pra­cow­ni­cy suro­wo prze­strze­ga­ją aby konie były w tej samej kolej­no­ści usta­wia­nie jak pod­czas wyła­do­wa­nia. Na koniec muszę powie­dzieć, że moja wizy­ta w punk­cie zaopa­trze­nia oraz jego pra­cow­ni­cy wywar­li na mnie pozy­tyw­ne wra­że­nie. Pozostaje mieć nadzie­ję, że nowo budu­ją­ce się punk­ty przy nowej Unijnej gra­ni­cy będą bra­ły przy­kład z Zebrzydowic i aby ten dobrze funk­cjo­nu­ją­cy punkt po roz­sze­rze­niu gra­nic UE pozo­stał w użyt­ku ponie­waż jest on ostat­nim punk­tem o tym stan­dar­dzie, któ­ry funk­cjo­nu­je przed punk­tem w Redics/ Węgry.

Mam nadzie­ję, że inne punk­ty zaopa­trze­nia będą szły śla­da­mi pol­skie­go przy­kła­du.

Z sza­cun­kiem
Kerstin Jostock
Animals Angels - pro­jekt mena­ger wschód Europa
Weterynarz

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę