Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "western"

 • Sport i wyścigi

  Konkurencje sty­lu western

  By 1 grudnia 2003

  Decyzja Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI) z kwiet­nia 2000 roku o uzna­niu jed­nej z kon­ku­ren­cji wester­no­wych reinin­gu za ofi­cjal­ną przy­spie­szy­ła roz­wój...

 • Precious N Golden Precious N Golden

  Sport i wyścigi

  Western i zakli­na­nie koni

  By 1 września 2003

  Dwie nowo­ści jeź­dziec­kie ostat­nich lat w Polsce to naro­dzi­ny ruchu western i kur­sy natu­ral­nych metod pra­cy z koń­mi.

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę