Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "HiJ nr 37"

 • Zdrowie i weterynaria

  Koniczyna bia­ła

  By 9 kwietnia 2013

  Roman Roszkiewicz Wszyscy ją zna­ją. Dziko rosną­ca. Wysiewana na użyt­ki zie­lo­ne. Jej bia­łe kwia­to­sta­ny od wcze­snej wio­sny do póź­nej...

 • Sport i wyścigi

  Doktor

  By 9 kwietnia 2013

  Jan Okulicz Są ludzie, któ­rych się lubi. Instynktownie. Są wpi­sa­ni w pewien kra­jo­braz i w nim funk­cjo­nu­ją. Nieliczne zawo­dy...

 • Sport i wyścigi

  Nowa jakość i szan­sa

  By 9 kwietnia 2013

  Łukasz Jankowski W pol­skich sko­kach powsta­ła nowa jakość, któ­ra opie­ra się na nowa­tor­skich dla nas ide­ach. Daje ona...

 • Sport i wyścigi

  Skąd się bio­rą kłu­sa­ki fran­cu­skie w Polsce

  By 9 kwietnia 2013

  Monika Słowik Cheval Français - fran­cu­skie sto­wa­rzy­sze­nie zaj­mu­ją­ce się wspie­ra­niem hodow­li i wyści­gów konia fran­cu­skie­go - pod­pi­su­jąc...

 • Hodowla

  Polski anglo­arab - jaki jest?

  By 9 kwietnia 2013

  Katarzyna Milbrat Do napi­sa­nia tego arty­ku­łu skło­ni­ły mnie reflek­sje na temat wyni­ków spor­to­wych koni mało­pol­skich (pol­skich anglo­ara­bów). W opi­nii...

 • Hodowla

  Nowy Program hodow­li zacho­waw­czej koni­ków pol­skich

  By 9 kwietnia 2013

  Zbigniew Jaworski, Patrycja Wojciechowska Zmiany do Programu hodow­li zacho­waw­czej koni­ków pol­skich, obo­wią­zu­ją­ce­go od 1999 roku, wpro­wa­dzi­ła Komisja Księgi...

 • Hodowla

  Przygotowanie konia zim­no­krwi­ste­go do sezo­nu wysta­wo­we­go

  By 9 kwietnia 2013

  Tomasz Szultka Prezentacja koni zim­no­krwi­stych na poka­zach hodow­la­nych jest w Polsce ele­men­tem nie­co zanie­dba­nym. Słabe przed­sta­wie­nie zwie­rzę­cia przed komi­sją...

 • Hodowla

  Jesienne prze­glą­dy cd.

  By 9 kwietnia 2013

  Marek Wachel Przeglądy w sta­dach i stad­ni­nach odby­wa­ją się od 60 lat, ich histo­rię przy­po­mniał arty­kuł w poprzed­nim nume­rze „Hodowcy...

 • Od Redakcji

  Zielono mi

  By 9 kwietnia 2013

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Kilka dni temu usły­sza­łem od oso­by powszech­nie uzna­wa­nej za roz­sąd­ną, że się na kogoś gnie­wa. Niby...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę