Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "HiJ nr 27"

 • Od Redakcji

  Gałąź czy listek...

  By 1 września 2010

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Pewien zaprzy­jaź­nio­ny sad­dle­fi­ter obsłu­gu­je w aglo­me­ra­cji war­szaw­skiej 215 staj­ni. Każdą zamiesz­ku­je śred­nio 30...

 • Sport i wyścigi

  Zaprzęgi na zakrę­cie

  By 1 września 2010

  Tadeusz Kodź Powożenie zaprzę­ga­mi to dys­cy­pli­na, któ­ra w histo­rii pol­skich spor­tów kon­nych może się poszczy­cić naj­więk­szą licz­bą zdo­by­tych...

 • Hodowla

  Czasu nie oszu­kasz. Sztuka sędzio­wa­nia mło­dych koni

  By 1 września 2010

  Hubert Szaszkiewicz Po tylu edy­cjach czem­pio­na­tu sko­ko­we­go nie może­my pozo­sta­wać śle­pi i głu­si na potrze­by ryn­ku. Nie hodu­je­my koni sobie a muzom....

 • Hodowla

  Triumf hodow­li pry­wat­nej w Kętrzynie

  By 1 września 2010

  dr inż. Ewa Jastrzębska Zorganizowanie dużej impre­zy hodow­la­no-poka­zo­wej z udzia­łem koni wyma­ga ogrom­nych nakła­dów finan­so­wych, cza­so­wych i orga­ni­za­cyj­nych. Nie da się...

 • Hodowla

  Dla pokor­nych i cier­pli­wych

  By 1 września 2010

  Ewelina Skórzewska W prze­pięk­nym zie­lo­nym zakąt­ku Wrocławia, jakim jest Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice, 11 lip­ca 2010...

 • Hodowla

  Biją dzwo­ny na alarm

  By 1 września 2010

  Władysław Byszewski Niedawno wpadł mi ręce mój arty­kuł napi­sa­ny w 1990 roku pod tytu­łem „Ogiery ze zna­ko­mi­tych linii męskich uży­wa­ne...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę