Connect with us

Hodowca i Jeździec

Święto koni zim­no­krwi­stych

Hodowla

Święto koni zim­no­krwi­stych

dr inż. Ewa Jastrzębska

Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa UWM Olsztyn VII Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, któ­ry odbył się w dniach 26-27 lip­ca 2008 r., za nami. Ta naj­waż­niej­sza dla hodow­ców pol­skich „gru­ba­sów” impre­za gro­ma­dzi co roku rze­sze miło­śni­ków tych naj­cięż­szych koni. Bowiem każ­dy sza­nu­ją­cy się hodow­ca pol­skich koni zim­no­krwi­stych musi pochwa­lić się swo­im dorob­kiem hodow­la­nym na tej ogól­no­pol­skiej wysta­wie.

Pomysł zor­ga­ni­zo­wa­nia tej pre­sti­żo­wej impre­zy zawdzię­cza­my poprzed­nie­mu dyrek­to­ro­wi kętrzyń­skie­go sta­da Wojciechowi Ganowiczowi. To wła­śnie on, chcąc pro­mo­wać naj­cięż­sze konie w Polsce i uczcić w 1997 r. 120-lecie ist­nie­nia Stada Ogierów w Kętrzynie, po raz pierw­szy zor­ga­ni­zo­wał poka­zy kon­ne. Później do pro­gra­mu impre­zy włą­czo­no oce­nę komi­syj­ną koni zim­no­krwi­stych, któ­ra co roku gro­ma­dzi naj­lep­sze konie hodo­wa­ne w Polsce.
Komisyjna oce­na koni już tra­dy­cyj­nie obej­mu­je osob­ni­ki rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty w dwóch kla­sach wie­ko­wych (rocz­ne i 2-let­nie) w obrę­bie płci (kla­cze i ogie­ry). Tegoroczna staw­ka oce­nia­nych koni liczy­ła 64 osob­ni­ki pre­zen­to­wa­ne komi­sji w skła­dzie: Michał Wojnarowski - prze­wod­ni­czą­cy oraz Andrzej Stasiowski, Wojciech Ganowicz i Zbigniew Jaworski. W poszcze­gól­nych gru­pach skład licz­bo­wy oce­nia­nych zwie­rząt wyglą­dał nastę­pu­ją­co: 15 kla­czek rocz­nych, 19 kla­czek 2-let­nich, 9 ogier­ków rocz­nych oraz 21 ogier­ków 2-let­nich. W tym 13 koni pocho­dzi­ło z jedy­nej pań­stwo­wej Stadniny Koni Zimnokrwistych w Nowych Jankowicach, a pozo­sta­łe z pry­wat­nych hodow­li w całym kra­ju.

Prywatny suk­ces

Tegoroczny kętrzyń­ski Czempionat to suk­ces pry­wat­nej hodow­li wśród nagro­dzo­nych koni, któ­re od kil­ku już lat doga­nia­ły jako­ścią i przy­go­to­wa­niem naj­lep­sze jan­ko­wic­kie „gru­ba­sy”. Zdecydowany try­umf pry­wat­nych koni uwi­docz­nił się szcze­gól­nie pod­czas wybo­ru czem­pio­nów rasy w obu gru­pach płcio­wych. Do tej pre­sti­żo­wej rywa­li­za­cji mogły sta­nąć tyl­ko osob­ni­ki nagro­dzo­ne wcze­śniej dwo­ma pierw­szy­mi miej­sca­mi w poszcze­gól­nych gru­pach wie­ko­wych.
O tytuł Czempionki Rasy Polski Koń Zimnokrwisty 2008 roku wal­czy­ły z gru­py rocz­nych kla­czek: jan­ko­wic­ka Wira i pocho­dzą­ca z hodow­li na Pomorzu Amanta, a z gru­py 2-let­nich samic: mazo­wiec­ka Benfica oraz pomor­ska Jutra. Tytuł naj­lep­szej kla­czy kętrzyń­skie­go czem­pio­na­tu zdo­by­ła osta­tecz­nie Jutra hodow­li Romana Szultki z Sąpolna w woje­wódz­twie pomor­skim. Urodzona 10.03.2006 r., gnia­da klacz (po Lotram od Juta po Julit) ma w swo­im rodo­wo­dzie po stro­nie ojca cenio­ne­go na Pomorzu repro­duk­to­ra zim­no­krwi­ste­go nie­miec­kie­go Bertrama, a po stro­nie mat­ki - cenio­ne w hodow­li pol­skich koni zim­no­krwi­stych arde­ny szwedz­kie. Komisja nie opar­ła się jej pra­wie dosko­na­łe­mu typo­wi, przy­zna­jąc jej rów­nież naj­wyż­sze miej­sce w gru­pie kla­czy 2-let­nich.
Natomiast tytuł V-ce Czempionki Rasy Polski Koń Zimnokrwisty otrzy­ma­ła nagro­dzo­na rów­nież naj­wyż­szym miej­scem w gru­pie kla­czy rocz­nych jan­ko­wic­ka Wira (po Hobar od Wiorsta po Bertram). Urodzona 21.02.2007 r., gnia­da klacz­ka, o wymia­rach 154-190-25 cm zde­kla­so­wa­ła pozo­sta­łe kon­ku­rent­ki do tytu­łu wice­miss bar­dzo dobrym ruchem i dużą uro­dą. Interesujący jest fakt, iż w rodo­wo­dzie Wiry pły­nie rów­nież krew Bertrama, tyle tyl­ko że po stro­nie mat­czy­nej.

Po krót­kiej od emo­cji hodow­la­nych prze­rwie, wypeł­nio­nej świet­nie przy­go­to­wa­ny­mi i wyko­na­ny­mi poka­za­mi kon­ny­mi, w szran­ki sta­nę­ły uty­tu­ło­wa­ne wcze­śniej w kla­sach wie­ko­wych ogie­ry rocz­ne: wyho­do­wa­ne w pry­wat­nych hodow­lach w pół­noc­no-
-wschod­niej Polsce Wizental i Bałer oraz 2-let­nie: Argon i jan­ko­wic­ki Jolen. Tytuł Czempiona Rasy zdo­był bez­a­pe­la­cyj­nie kasz­ta­no­wa­ty Argon. Swoją nie­po­wta­rzal­ną uro­dą, pra­wie dosko­na­łym typem oraz bar­dzo dobrym przy­go­to­wa­niem do wysta­wy zde­kla­so­wał rywa­li rów­nież w gru­pie ogie­rów 2-let­nich. Urodzony 28.01.2006 r., o wymia­rach 168-235-27 cm Argon wyho­do­wa­ny został przez Piotra Majewskiego z Brzozowa w woje­wódz­twie pod­la­skim. Swoją uro­dę odzie­dzi­czył po przod­kach: wywo­dzą­ce­go się z rodu arde­na szwedz­kie­go ojca Bekisza i Arfy pocho­dzą­cej z rodu nie­miec­kie­go zim­no­krwi­ste­go ogie­ra Elbgang.
Tytuł V-ce Czempiona Rasy Polski Koń Zimnokrwisty otrzy­mał gnia­dy Wizental, pre­zen­to­wa­ny przez Marka Murawskiego ze Sztabina w woje­wódz­twie pod­la­skim. Urodzony 30.04.2007 r. w hodow­li Grzegorza Bukowskiego w woje­wódz­twie war­miń­sko-mazur­skim Wizental, o wymia­rach 151-200-25 cm, po obu stro­nach rodo­wo­du ma arde­ny szwedz­kie, któ­re wpły­nę­ły w naj­więk­szym stop­niu na ukształ­to­wa­nie pol­skich koni zim­no­krwi­stych.

Do kadry­la i ujeż­dże­nia

Atrakcyjność kętrzyń­skie­go Czempionatu dla licz­nych widzów mie­rzo­na jest mno­go­ścią poka­zów pre­zen­tu­ją­cych wszech­stron­ność użyt­ko­wa­nia pol­skich koni zim­no­krwi­stych. Organizatorzy z roku na rok wpro­wa­dza­ją do pro­gra­mu nowe ele­men­ty. W Kętrzynie moż­na zoba­czyć repro­duk­to­ry zim­no­krwi­ste pod sio­dłem i w zaprzę­gu. Publiczność podzi­wia tak­że kadryl ogie­rów zim­no­krwi­stych zaprzę­gnię­tych do pięk­nie odre­stau­ro­wa­nych, żół­tych sulek oraz bar­dzo wido­wi­sko­wy pokaz ujeż­dże­nia na kla­czy zim­no­krwi­stej w wyko­na­niu Mai Kapowskiej-Szewczak. Dla naj­młod­szych widzów przy­go­to­wa­ny był nato­miast spe­cjal­ny pokaz szkół­ki jaz­dy kon­nej na kucach sze­tlandz­kich.
W tym roku do poka­zów włą­czo­no kon­kurs zwóz­ki sia­na, w któ­rym zada­niem każ­dej ze star­tu­ją­cych grup było zała­do­wa­nie na wóz kil­ku kostek sia­na, prze­je­cha­nie tra­sy kon­kur­su, nie gubiąc „ani źdźbła”, a następ­nie roz­ła­do­wa­nie i uło­że­nie ładun­ku w odpo­wied­ni, ści­śle okre­ślo­ny spo­sób. Był tak­że pokaz zryw­ki drew­na wzbu­dza­ją­cy emo­cje pra­cu­ją­cych i publicz­no­ści. Ostatni z tych poka­zów w bar­dziej natu­ral­nych warun­kach widzo­wie mogą oglą­dać w Smolajnach pod­czas orga­ni­zo­wa­ne­go tam na począt­ku czerw­ca Dnia Woźnicy.
Natomiast dla dusz arty­stycz­nych przy­go­to­wa­no wer­ni­saż malar­stwa Zbigniewa Więcierzewskiego w budyn­ku kętrzyń­skie­go sta­da w gale­rii Equus, któ­ry moż­na oglą­dać nie tyl­ko przy oka­zji lip­co­we­go Czempionatu.
W tym roku orga­ni­za­to­rzy zre­zy­gno­wa­li z biją­ce­go rekor­dy świa­ta w licz­bie sprzę­ga­nych koni poka­zu porę­czy ogie­rów. Przyczyn takiej decy­zji było kil­ka, ale wszyst­kie oscy­lo­wa­ły wokół sze­ro­ko poję­te­go bez­pie­czeń­stwa. Jednakże zapy­ta­ny o swo­ją decy­zję dyrek­tor Stada Ogierów w Kętrzynie Jerzy Gawarecki nie wyklu­cza, że pod­no­szą­cy do gra­nic emo­cje sztan­da­ro­wy pokaz kętrzyń­skie­go Czempionatu, jakim jest poręcz ogie­rów, wró­ci do pro­gra­mu impre­zy.
Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty spra­wia, że Stado Ogierów w Kętrzynie na dwa dni sta­je się sto­li­cą hodow­li koni w Polsce. Zainteresowanie hodow­ców udzia­łem w tej wysta­wie jest naj­lep­szym mier­ni­kiem powo­dze­nia impre­zy i dowo­dem na to, iż wysi­łek kętrzyń­skie­go Stada w pro­mo­wa­niu rodzi­mej rasy koni zim­no­krwi­stych zna­lazł uzna­nie w oczach naj­lep­szych hodow­ców w kra­ju.
Organizatorzy impre­zy: Polski Związek Hodowców Koni, Stado Ogierów w Łącku, Stado w Kętrzynie oraz Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie jak co roku zadba­li o wszyst­ko, zapew­nia­jąc zgro­ma­dzo­nej publicz­no­ści wie­le atrak­cji, a hodow­com - momen­ty napię­cia w ocze­ki­wa­niu na wer­dykt komi­sji. Wyniki czem­pio­na­tu na str. 73, aktu­al­ne­go nume­ru HiJ.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

HiJ nr 63 - okładka
SK Liski

Zaproszenia

Aukcja koni w SK Liski

By 13 listopada 2019
Zimowy las, batik

Galeria artystów i fotografów

Joanna Czubak - artyst­ka

By 6 listopada 2019
Na górę