Connect with us

Hodowca i Jeździec

Startują Mistrzostwa Europy Kuców w jeź­dziec­twie

Fot. Mariusz Chmieliński

Sport i wyścigi

Startują Mistrzostwa Europy Kuców w jeź­dziec­twie

Skoczkowie, wkkwi­ści i zawod­ni­cy ujeż­dże­nia już od śro­dy na strze­gom­skich are­nach będą wal­czyć o meda­le jeź­dziec­kich mistrzostw Europy w kate­go­rii kuców.

Do rywa­li­za­cji sta­nie 153 jeźdź­ców i ama­zo­nek w wie­ku od 12 do 16 lat repre­zen­tu­ją­cych 18 kra­jów oraz ich kuce, zna­ne na świe­cie jako pony. Są to konie o wzro­ście do 149 cm. Dla fanów spor­tów kon­nych to będzie wyjąt­ko­we wyda­rze­nie. W jed­nym miej­scu i cza­sie zmie­rzą się zawod­ni­cy trzech dys­cy­plin olim­pij­skich: ujeż­dże­nia, WKKW i sko­ków przez prze­szko­dy.

Polskę w dys­cy­pli­nie WKKW repre­zen­to­wać będzie Julia Witkowska na koniu Chester. W sko­kach przez prze­szko­dy pod fla­gą bia­ło-czer­wo­ną wystą­pią: Agata KamińskaCzingis Chan, Aleksandra OsuchRosa, Oliwia PłatekMakuba 21, Agata DerdaKosma, a w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia nastę­pu­ją­ce pary: Tatiana BierieżnowGluckspliz, Ewa GolubińskaLeuns Veld’s Winston, Ann Van Den BroeckLangtoftegard Leandro oraz Maria Walczyńska-GraczykMerci.

Zawody star­tu­ją 14 sierp­nia na hipo­dro­mie w Morawie koło Strzegomia na Dolnym Śląsku. Poprzedzi je uro­czy­sta cere­mo­nia otwar­cia, pod­czas któ­rej zapre­zen­tu­ją się wszyst­kie eki­py naro­do­we.

Jako pierw­si wystar­tu­ją zawod­ni­cy ujeż­dże­nia. W śro­dę roze­gra­na zosta­nie pierw­sza cześć kon­kur­su indy­wi­du­al­ne­go. Skoczkowie roz­po­czy­na­ją rywa­li­za­cję od czwart­ku, a wkkwi­ści w czwar­tek i pią­tek zapre­zen­tu­ją się pod­czas pró­by ujeż­dże­nia, w sobo­tę wystar­tu­ją w cros­sie, a w nie­dzie­lę w pró­bie sko­ków przez prze­szko­dy.

Zgłoszenia: http://strzegom2019.pl/pl/zawodnicy.html

Więcej w Sport i wyścigi

 • Cavaliada Cavaliada

  Sport i wyścigi

  CAVALIADA Poznań 2019

  By

  Już po raz dzie­sią­ty, na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 28 listo­pa­da – 1 grud­nia odbę­dzie się wiel­kie jeź­dziec­kie...

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę