Connect with us

Hodowca i Jeździec

Startują Mistrzostwa Europy Kuców w jeź­dziec­twie

Fot. Mariusz Chmieliński

Sport i wyścigi

Startują Mistrzostwa Europy Kuców w jeź­dziec­twie

Skoczkowie, wkkwi­ści i zawod­ni­cy ujeż­dże­nia już od śro­dy na strze­gom­skich are­nach będą wal­czyć o meda­le jeź­dziec­kich mistrzostw Europy w kate­go­rii kuców.

Do rywa­li­za­cji sta­nie 153 jeźdź­ców i ama­zo­nek w wie­ku od 12 do 16 lat repre­zen­tu­ją­cych 18 kra­jów oraz ich kuce, zna­ne na świe­cie jako pony. Są to konie o wzro­ście do 149 cm. Dla fanów spor­tów kon­nych to będzie wyjąt­ko­we wyda­rze­nie. W jed­nym miej­scu i cza­sie zmie­rzą się zawod­ni­cy trzech dys­cy­plin olim­pij­skich: ujeż­dże­nia, WKKW i sko­ków przez prze­szko­dy.

Polskę w dys­cy­pli­nie WKKW repre­zen­to­wać będzie Julia Witkowska na koniu Chester. W sko­kach przez prze­szko­dy pod fla­gą bia­ło-czer­wo­ną wystą­pią: Agata KamińskaCzingis Chan, Aleksandra OsuchRosa, Oliwia PłatekMakuba 21, Agata DerdaKosma, a w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia nastę­pu­ją­ce pary: Tatiana BierieżnowGluckspliz, Ewa GolubińskaLeuns Veld’s Winston, Ann Van Den BroeckLangtoftegard Leandro oraz Maria Walczyńska-GraczykMerci.

Zawody star­tu­ją 14 sierp­nia na hipo­dro­mie w Morawie koło Strzegomia na Dolnym Śląsku. Poprzedzi je uro­czy­sta cere­mo­nia otwar­cia, pod­czas któ­rej zapre­zen­tu­ją się wszyst­kie eki­py naro­do­we.

Jako pierw­si wystar­tu­ją zawod­ni­cy ujeż­dże­nia. W śro­dę roze­gra­na zosta­nie pierw­sza cześć kon­kur­su indy­wi­du­al­ne­go. Skoczkowie roz­po­czy­na­ją rywa­li­za­cję od czwart­ku, a wkkwi­ści w czwar­tek i pią­tek zapre­zen­tu­ją się pod­czas pró­by ujeż­dże­nia, w sobo­tę wystar­tu­ją w cros­sie, a w nie­dzie­lę w pró­bie sko­ków przez prze­szko­dy.

Zgłoszenia: http://strzegom2019.pl/pl/zawodnicy.html

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę